ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:43Правно основание

Търговски закон (ТЗ), чл. 655, ал. 3

Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Характеристика

Цел на административната услуга е осъществяване на контрол върху дейността на синдиците. Като резултат на подадените молби, сигнали и жалби (относно дейността на синдиците) може да се предостави отговор до жалбоподателя и/или заповед за изключване от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ на лицата, за които е установено, че извършват нарушения, във връзка с дейността им като синдици, независимо дали това обстоятелство е установено от съда по несъстоятелността. Тези промени се обнародват в "Държавен вестник".

"Синдик" е физическо лице, включено в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, който списък се одобрява от министъра на правосъдието. Синдиците се назначават от окръжния съд за управление и надзор върху търговско дружество или едноличен търговец, за които е открито производство по несъстоятелност.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Министърът на правосъдието е компетентен орган по подадените жалби, сигнали или молби.

2. Заявител

Физически или юридически лица, желаещи да подадат жалба, сигнал или молба.

3. Необходими документи

Жалба, сигнал или молба.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Жалбата, сигналът или молбата постъпват в МП, разпределя се от министъра на правосъдието или от ресорен заместник-министър на главния инспектор, който я разпределя на инспектор за извършване на проверката. В 7-дневен срок от постъпването документът (ведно с копие от приложенията, ако има такива) се изпраща на синдика, който може да даде доклад и да ангажира доказателства. След приключване на проверката се съставя доклад и се изпраща отговор до подателя или ако са налице предпоставките на закона се издава заповед за изключване от списъка на синдиците. Заповедта се изпраща на синдика и може да бъде обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влязлата в сила заповед се обнародва в "Държавен вестник".

0 коментара

Добавете коментар