ПРИЕМАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

  • Понед., 09 Февруари 2009 12:41


Правно основание

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС)

Наредба № Н-13 от 8 септември 2006 г. за прилагане на системата Интрастат (Наредба № Н-13)

Наредба за различните или специфичните правила, които се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки

Характеристика

С Интрастат декларациите се събират Интрастат данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, чрез декларации за пристигания и изпращания и предоставянето им в Националния статистически институт за официално разпространение и предоставяне им в ГД "Евростат" на Европейската комисия.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходи (ТД на НАП), в която Интрастат операторът (ИО) е регистриран по ЗДДС.

2. Заявител

Операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал. 2 ЗСВОТС, поотделно за всеки търговски поток – изпращания или пристигания.

3. Необходими документи

- Интрастат декларация за пристигания;

- Интрастат декларация за изпращания;

- уведомление за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Срокът за подаване е до 10-о число на месеца, следващ референтния период или до 20-о число на месеца, следващ първия референтен период (референтен период е календарният месец, през който са осъществени изпращания или пристигания на стоки).

Приемат се Интрастат декларации за пристигания и Интрастат декларации за изпращания.

Декларациите могат да се подават лично или от упълномощено лице, на хартиен носител с копие на технически носител, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Интернет. За да се изпращат по електронен път, лицето трябва да подаде "Заявление за подаване на справки и декларации по електронен път". Данните от подаденото заявление се въвеждат в регистър, за което задълженото лице се уведомява писмено.

Не се приема декларация, която не съдържа идентификация на подателя, не отговаря на изискванията за формат на записа и/или не е подписана. На ИО се връчва протокол за отказ.

Декларация, подадена в некомпетентна ТД, се препраща по компетентност, за което ИО се уведомява писмено.

За приетите декларации се издава входящ номер и дата и се извършват процесите по верификация и валидация на данните, съгл. изискванията на ЗСВОТС и Наредба № Н-13. Когато при тези процеси се установят грешки или несъответствия, задълженото лице се уведомява писмено, за отстраняването им в 7-дневен срок. Корекцията на данните се извършва с нова Интрастат декларация.

Всяко приемане или отказ от приемане на декларация се отразява в регистър на задължените лица по система Интрастат.

Когато от ИО или трета декларираща страна е подадено "Уведомление за прилагане на процедура за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат", ведно със заверените копия на договорите или фактурите за доставка на промишленото предприятие или компонетните части, информацията за лицето и параметрите за сделката се въвеждат в тридневен срок в регистъра на Интрастат операторите.

0 коментара

Добавете коментар