ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ЗА СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ

  • Петък, 06 Февруари 2009 14:25Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното изложение указва реда и условията за издаване на становища за съответсвие с изискванията за пожарна безопасност на продукти,изделия и съоръжения.

За да бъдат пуснати на българския пазар машини, съоръжения и изделия, предназначени за работа в пожаро- и взривоопасна среда, е необходимо да притежават европейски CE сертификат или становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, издадено от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".


Процедура:

I. Компетентен орган

Становището, предмет на разглежданата услуга, се издава от директора на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

II. Заявител

Заявител може да бъде производител, упълномощено от него лице или вносител.

III. Нормативно установени изисквания

За да бъде извършена услугата предоставените документи не трябва да бъдат с изтекъл срок на валидност и заявителят следва да е заплатил необходимата такса.

IV. Необходими документи

Документите, които трябва да бъдат представени са:

- копие от карта за идентификация по регистър (ЕГН за физически лица/ личен номер за чуждестранни лица);

- удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

- указания за приложение, инструкция за монтаж и експлоатация;

- нотариално заверено пълномощно за представителство, от производителя, а за вносителите - копие от договор с производителя или друг документ за намерения на производителя;

- декларация за съответствие по БДС EN 45014 – за всички продукти доставени от страни извън ЕС;

- сертификат на строителния продукт, съгласно протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по методи от БДС, EN, ISO и признати национални технически спецификации; или

- протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по методи от БДС, EN, ISO и признати национални технически спецификации; или

- CE декларация за съответствие издадена от производителя.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Искането, заедно с приложените документи се адресира до Директора на НСПБЗН-МВР, след което наборът от документи се предоставя за анализ. При установяване на непълен набор от документи, заявителя се уведомява с факс (писмо), че до предоставянето им, едномесечният срок за издаване на становището се прекратява. Издаването на административният акт се извършва в срок от един месец, при условие че е платена съответната такса.

VI. Такси

За издаване на сертификати, протоколи, разрешителни и становища за пожарна безопасност на обекти, на инсталации и съоръжения и за разрешаване ползването на строежи, извършено по искане на физически или юридически лица, се събират следните такси:

1. за обществено обслужващи сгради:

а) в областта на образованието: учебни заведения (основни, средни, висши и др.), детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории, сгради, лаборатории и центрове за научноизследователска дейност и научно-техническа информация - 50 лв. плюс 0,10 лв./кв. м разгъната застроена площ (РЗП);

б) в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ (за индивидуална практика за първична медицинска помощ, за групова практика за първична медицинска помощ), амбулатории за специализирана медицинска помощ (за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински центрове, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове, диагностично-консултативни центрове), самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; многопрофилни и специализирани болници, университетски болници, военни и затворнически болници; родилни домове; центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, диализни центрове и тъканни банки; психиатрични болници; заведения за социални грижи; детски консултации; балнеосанаториуми и др. санаториални заведения; лабораторно-клинични заведения; самостоятелни поликлиники; ветеринарни лечебници; - 30 лв. плюс 0,10 лв./кв. м РЗП;

в) в областта на културата и изкуството: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии и ателиета, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. - 30 лв. плюс 0,15 лв./кв. м РЗП;

г) с култово и религиозно предназначение: храмове за богослужение, манастири, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове - 50 лв. плюс 0,15 лв./кв. м РЗП;

д) за административно обслужване: административни и офисни сгради, банкови и небанкови финансови институти и офиси, обменни бюра, административнообслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. - 100 лв. плюс 0,10 лв./кв. м РЗП;

е) в областта на търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите: търговски центрове, базари, покрити пазари и навеси, открити пазари и тържища, универсални и специализирани магазини, аптеки и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, панаирни палати, казина, дискотеки, сгради за битови услуги, компютърни и интернет зали, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене (ресторанти, закусвални, кафе-сладкарници и др.), общежития, обществени бани и сауни, хотели, мотели, хижи, почивни домове, къщи за отдих, квартири, ваканционни бунгала и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

ж) в областта на транспорта и съобщенията: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, паркинги (покрити и открити) и гаражи, автоработилници и сервизи, автомивки, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

з) спортни сгради и съоръжения за всички видове спорт: - лека атлетика, спортни и гимнастически игри, плувни и гребни спортове, стрелба, ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм, спортове с развлекателен характер (яхтклубове и аероклубове), зали за волейбол, баскетбол, хандбал, борба и др., стадиони, тенис игрища, фитнес центрове и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

и) в областта на озеленяването: зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и гробищни паркове - 150 лв.;

к) развлекателни и увеселителни паркове: атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове и голф игрища - 350 лв.;

л) бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ-(пропан-бутан, метан) станции:

аа) бензиностанции и нафтоснабдителни пунктове, автомобилни газостанции за пропан-бутан или за компресиран природен газ - 150 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 0,50 лв./кв. м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

бб) комплекси автоснабдителни станции за зареждане на автомобили със светли горива (бензин и дизелово гориво), с пропан-бутан, с компресиран природен газ - 250 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа (за светли горива, за втечнен пропан-бутан, за природен газ или комбинирана - за светли горива и втечнен пропан-бутан) плюс 0,50 лв./кв. м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

м) бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горими газове:

аа) бази за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти - 500 лв.;

бб) бази за преработка, съхранение и търговия с горими газове - 800 лв.;

вв) жп наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 150 лв. за всеки хидрант;

гг) жп наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 200 лв. за всеки хидрант;

дд) авто наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 100 лв. за всеки хидрант;

ее) авто наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 150 лв. за всеки хидрант;

жж) пълначни и складове за бутилки с горими газове - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП;

2. за жилищни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

3. за сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения:

а) сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП;

б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "В"; селскостопански и животновъдни сгради - 150 лв. плюс 0,30 лв./кв. м РЗП;

в) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 100 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

г) съоръжения и инсталации с производствено предназначение:

аа) от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 100 лв.;

бб) от категория по пожарна опасност "В" - 80 лв.;

вв) от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 50 лв.;

4. за инфраструктурни строежи, обекти и съоръжения:

а) пътна инфраструктура:

аа) автомагистрали, пътища и улици - 100 лв. плюс 1 лв./км за всяка една от лентите на пътното платно;

бб) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

вв) мостове - 150 лв.;

гг) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

дд) светофарни уредби - 50 лв.;

б) железопътна инфраструктура:

аа) жп линии - 100 лв. плюс 1 лв./км за всеки коловоз;

бб) контактна жп мрежа - 50 лв. плюс 3 лв./км;

вв) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

гг) мостове - 150 лв.;

дд) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

в) съоръжения към пристанища:

аа) кейове - 150 лв. на едно кейово място;

бб) жп коловози, вътрешни пътища, открити и закрити складове, терминали, силози, резервоари - определените по тарифата такси за съответните съоръжения, сгради и обекти;

вв) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари - 100 лв.;

г) летища:

аа) самолетни писти за граждански полети, съоръжения за осветяване, сигнализация - 300 лв.;

бб) хангари - 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;

вв) диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик - 300 лв.;

гг) самолетни писти на летища за агротехническа защита, спортни и учебни летища - 200 лв.;

д) метрополитени:

аа) метростанции - 500 лв.;

бб) подземени и надземени метропътища с комуникациите към тях - 100 лв./км;

е) преносни и разпределителни проводи:

аа) транзитни електропроводи и далекопроводи (извън урбанизираните територии):

- до 110 kV - 100 лв. плюс 0,80 лв./км;

- над 110 kV - 100 лв. плюс 1,00 лв./км;

бб) електропроводи в урбанизираните територии:

- до 20 kV - 80 лв. плюс 1,20 лв./км;

- от 20 до 110 kV - 80 лв. плюс 1,50 лв./км;

- над 110 kV - 80 лв. плюс 2,00 лв./км;

- контактна мрежа на трамваен и тролейбусен транспорт - 50 лв. плюс 3,00 лв./км;

вв) електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори:

- над 1000 kVA - 500 лв.;

- от 401 до 1000 kVA - 300 лв.;

- до 400 kVA - 100 лв.;

- ветрогенератор - 100 лв.;

гг) преносни линии, оптични кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на далекосъобщенията:

- извън урбанизираните територии - 50 лв. плюс 1,00 лв./км;

- в населени места - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- базови станции на мобилните комуникационни оператори - 50 лв.;

дд) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването:

- транзитни магистрални газопроводи с максимално работно налягане, по-високо от 1,6 мРа - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- разпределителни газопроводи с максимално работно налягане до 1,6 мРа в урбанизираните територии и съоръженията към тях, включващи газомерните табла на отклоненията към консуматорите - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

- промишлени газови инсталации и котелни помещения - 300 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради - 200 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради - 100 лв.;

- компресорни станции - 400 лв.;

- газорегулиращи станции - 200 лв.;

- газоизмервателни станции и газорегулаторни пунктове - 100 лв.;

- газови хранилища - 500 лв.;

ее) преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалими течности и горими течности:

- магистрални нефтопроводи и продуктопроводи - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- продуктопроводи в урбанизираните територии - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

жж) преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването - 100 лв.;

зз) преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите:

- проводи от водоизточника до водоснабдителния резервоар за населеното място - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа; канализационни колектори за отпадни води; главни и второстепенни канализационни клонове; дренажни канализации в урбанизираните територии - 50 лв. плюс 3,00 лв./км;

ж) хидротехнически съоръжения:

аа) язовири, водоеми за напояване и за питейно-битови нужди - 150 лв.;

бб) пречиствателни станции за отпадни води - 300 лв.;

вв) корекции на реки, подпорни стени и укрепителни диги - 80 лв.;

гг) станции за хлориране на води - 50 лв.;

5. за устройствени планове - 100 лв.

0 коментара

Добавете коментар