ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

  • Петък, 06 Февруари 2009 14:24



Правно основание

Закон за особените залози (ЗОЗ)

Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ПУДЦРОЗМП)

Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози (Тарифата)

Характеристика

Целта на административната услуга е да посочи реда за издаване на справки и удостоверения за вписани обстоятелства в Централния регистър на особените залози. Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Централният регистър се състои от централна регистърна служба и местни регистърни бюра. Регистърът се състои от единна компютърна база данни, съдържаща в електронен вид документи, въз основа на които са извършени вписванията (виж услугата "

Базата от данни на регистъра и оптичният архив, който съхранява електронните образи (електронни копия) на оригиналните документи, въз основа на които е извършено всяко едно вписване, осигуряват надеждно съхранение и достъп до публичната информация по вписаните сделки и предоставянето на надеждна и правно валидна информация за вписаните обстоятелства на гражданите, бизнеса и държавните органи и институции. Удостоверенията, които издава Централния регистър на особените залози са на хартиен носител, с нормативно регламентиран от ПУДЦРОЗМП формат. Централният регистър издава следните удостоверения:

а) Удостоверение за вписвания по партидата на определено лице в качеството му на залогодател, купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, спрямо което е наложен запор, лице, за което е открито производство по несъстоятелност и лице, обявено в несъстоятелност. Удостоверението съдържа необходимите данни за съответните вписвания, както и данни за кредиторите и допълнителните обстоятелства, като напр. пристъпване към изпълнение, заличаване на вписване, запори и др. Удостоверението има нормативно определено съдържание (чл. 22 ПУДЦРОЗ), като при поискване в съдържанието му могат да бъдат включени и електронните образи на документи, въз основа на които са извършени отделни вписвания.

б) Удостоверение за вписванията във връзка с определена сделка по чл. 12 ЗОЗ, запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ или решение на съда по несъстоятелността. Удостоверението има нормативно определено съдържание (чл. 23 ПУДЦРОЗ), като при поискване в съдържанието му могат да бъдат включени и електронните образи на документи, въз основа на които са извършени отделни вписвания.

в) Справки без удостоверяване със съдържанието на удостоверенията.

Справките се предоставят устно или в писмен вид, на хартия или електронен носител.

г) Извлечение от регистъра за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договор за лизинг (във връзка с чл. 237, буква "и" ГПК, с приложен опис на продаденото или отдадено под лизинг имущество).

д) Извлечение от регистъра за вписан договор за залог и вписано "пристъпване към изпълнение", с приложен опис на заложеното (чл. 35 ЗОЗ).

е) Удостоверение или справка се издават и за архивирано (заличено) вписване, като се предоставят електронните образи на документите, въз основа на които е извършено архивираното (заличено) вписване (виж услугата "

Забележка: публичната информация в регистъра се предоставя безплатно на органите на централната и териториалната администрация и на съдебната власт по тяхно искане.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на услугата е Централният регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде всяко заинтересовано физическо или юридическо лице.

3. Необходими документи

Удостоверение се издава по искане на заинтересованото лице, отправено до съответното регистърно бюро (лично, по електронната поща, по факс) с приложени към него удостоверение за актуална съдебна регистрация на залогодателя, ползвателя или купувача или посочен индификационен код на лицето, а при искане на удостоверение по сделка - регистрационния номер на съответната сделка, и документ за платена първоначална държавна такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Всяко получено искане за удостоверение се вписва по поредността на постъпването му в Централната регистърна служба (ЦРС) - София, в изрично определената за целта електронна таблица. Изготвеното в ЦРС - София удостоверение се получава в териториалното бюро, където е заявено. Подателят може да посочи в искането си и друго регистърно бюро, в което желае да получи удостоверението. Длъжностното лице, предало удостоверението, отбелязва в системата получаването му и размера на окончателно платената държавна такса. Отказът да се издаде удостоверение или справка подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

За издаване на удостоверения за липсата или за наличието на вписани обстоятелства се събира такса по 10 лв. за първия лист и по 5 лв. за всяка следваща страница на удостоверението. За справки за липсата или за наличието на вписани обстоятелства без удостоверяване се събира такса по 7 лв. на страница. Когато справката е устна или се предава по електронен път, таксата е 10 лв.