ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И/ИЛИ ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

  • Петък, 06 Февруари 2009 14:17
Правно основание

Чл. 12, ал. 4 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (Наредба № 3)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

Характеристика

Регистрационен документ се издава за дейностите по събиране, транспортиране и/или временно съхраняване на отпадъци (ДО), когато отпадъците нямат опасни свойства.

Относно вида на отпадъците (опасни, производствени, битови и строителни) се прилага Наредба № 3, в която са регламентирани условията и реда за класификацията на отпадъците.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на регистрационен документ е РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите по събиране, транспортиране и/или временно съхраняване на отпадъци.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат всички български и чуждестранни юридически и физически лица (регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство), генериращи отпадъци и извършващи дейности с тях.

3. Необходими документи

Заявление по образец, в което се посочват:

- местонахождението на площадките за извършване на ДО;

- видът, количеството и произходът на отпадъците, с които ще се извършват ДО;

- дейностите, за които се кандидатства;

- лицето, отговорно за управлението.

Към заявлението се добавят:

- оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в Търговския регистър на заявителя, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, издадени до три месеца преди подаване на заявлението;

- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението със съпътстващата го документация се адресира до директора на РИОСВ и се подава в деловодството. Срокът за издаване на административния акт е 14-дневен. Регистрационният документ е безсрочен. Промени на издадени регистрационни документи се извършват съгласно указания на МОСВ от 2006 г.

При прекратяване на дейността лицето уведомява компетентния орган в срок от един месец.

В някои случаи издаването на регистрационен документ се предхожда от утвърждаване на Работни листа (РЛ) по образец от Наредба № 3, като сроковете се удължават, както следва:

- утвърждаване на РЛ – в едномесечен срок от датата на представяне на документите;

- издаване на регистрационен документ – в 14-дневен срок.

Компетентният орган по издаване на регистрационния документ, отказва издаването му при неспазване на поне едно от изискванията. Отказът по подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 ЗУО и на закритите обекти и дейности.

5. Такси

За издаване на регистрационен документ се заплаща такса от 117 лв.