ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ПО CITES ЗА ИЗНОС/ВНОС И РЕЕКСПОРТ ЗА ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

  • Петък, 06 Февруари 2009 14:16
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ПО CITES ЗА ИЗНОС/ВНОС И РЕЕКСПОРТ ЗА ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

Правно основание

Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Характеристика

Внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 от ЗБР се извършва съгласно изискванията на CITES, ЗБР, Закона за митниците и другите специални закони. Превозването на живи животни от видове по чл. 70 от ЗБР се извършва съгласно изискванията за транспортиране на живи животни, публикувани от Секретариата на CITES, а при въздушен транспорт – и в съответствие с изискванията, установени с Резолюция 620, Приложение "А" на Международната организация на авиационните превозвачи (IATA).

"Вид" е група от морфологично сходни организми, имащи общ произход, които са потенциално способни да обменят помежду си генетичен материал в естествени условия.

"Екземпляр" е всяко животно или растение, живо или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен от животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство може да се идентифицира като част или дериват от животно или растение.

"Екземпляр, отгледан на затворено" е екземпляр от животински вид, роден, излюпен и отгледан на затворено, или екземпляр от растителен вид, размножен изкуствено. Изкуствено размножен екземпляр е този, който е получен чрез репродукция в среда, създадена или модифицирана от човека и под негов контрол, който при животните произхожда най-малко от второ поколение, отглеждано от човека без добавка на генетичен материал от дивата природа.

За да попадат под този специален режим, екземплярите от видовете по чл. 70 от ЗБР трябва да са включени в приложенията на CITES и да отговарят на един от следните критерии:

- да са застрашени от изчезване или да са под режим на опазване и регулирано ползване и да са или могат да станат обект на търговия, посочени в приложение I към чл. III на CITES, в приложение № 3 на ЗБР, означени със знак (I) и в приложение № 4 на ЗБР, означени със знак (I);

- да се нуждаят от регулиране на търговията с тях, за да се избегне опасността от използване, което е несъвместимо с оцеляването им и са посочени в приложение II към чл. IV на CITES;

- да са определени за регулирана търговия в рамките на юрисдикцията на държава, страна по CITES, посочени в приложение III към чл.V на CITES.

Разрешително не се изисква при:

- транзитиране на екземпляри – всяка пратка екземпляри в тези случаи задължително се придружава от оригинален екземпляр на разрешително за износ по образец CITES, издадено от ръководното ведомство по прилагане на изискванията на CITES на държавата на износа;

- внасяне на екземпляри в следните случаи, свързани с екземплярите от видовете по чл. 70, т. 1 от ЗБР, когато тези екземпляри са размножавани в развъдници, регистрирани в Секретариата на CITES или индивидуално маркирани по недвусмислен начин (това условие не се прилага за растения и в случай, че маркировката би увредила здравето на дадения екземпляр);

- внасяне на екземпляри, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, които са лична собственост или съпружеска имуществена общност – това правило не се прилага за живи екземпляри.

Лицето, което внася или изнася, е длъжно при преминаване през границата да представи на митническия орган разрешителното по чл. 75, ал. 1 ЗБР. Когато лицето, което внася или изнася, не пренася пратката лично, разрешителното трябва да е прикрепено към транспортните документи.

Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол при внасяне и изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 ЗБР на и извън митническата територия на Република България.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Внасянето на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 от ЗБР и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 от ЗБР се извършва само с разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите или упълномощени от него лица.

2. Заявител

Заявители на услугата са лица, които внасят или изнасят екземпляри от видове по чл. 70 от ЗБР.

3. Необходими документи

- заявление за внасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 от ЗБР – в него се посочват: адресите на получателя и изпращача; видът, състоянието и количеството на екземплярите; очакваните дата и час на пресичане на границата и граничния пункт и условията на транспортиране – в случаите на внос на живи екземпляри;

- към това заявление се прилагат: фирмени данни – актуална фирмена регистрация; адрес и описание на условията, при които ще се отглеждат внасяните живи екземпляри и документ за платена такса;

- заявление за изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 от ЗБР – в заявлението се посочват: адресите на получателя и изпращача; видът, състоянието и количеството на екземплярите; очакваните дата и час на пресичане на границата и граничния пункт; условията на транспортиране;

- към това заявление се прилагат: документ за произхода на екземпляра; документ за регистрация съгласно чл. 91 от ЗБР (това изискване не се отнася за колекции в зоологически и ботанически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти); копие от документ за самоличност на кандидата; актуално удостоверение за фирмените данни на заявителя (това изискване не се отнася за колекции в зоологически и ботанически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти); кратко описание на рода или културата, от което да личи произходът на отделните екземпляри, формиращи основата на този род или култура, както и номерът на полученото генетично поколение (в случаите на изнасяне на екземпляри, размножени и отгледани на затворено); документ за платена такса;

- към заявлението за изнасяне на екземпляри от видове, посочени в Приложение № 4 към ЗБР, обозначени със знак (I) се прилагат копия от следните документи: разрешително за лов на името на ловеца; разплащателен протокол по Закона за лова и опазване на дивеча, заверен от съответната регионална инспекция по околната среда и водите и документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В 3-дневен срок от получаване на заявлението за издаване на разрешително за внасяне или изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, букви "а" и "б" ЗБР министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72 ЗБР – Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти. Този орган предлага на министъра на околната среда и водите списък на експертите, които изпълняват функции по извършване на проверки на място. Предложените експерти писмено декларират, че не са лично заинтересовани от вноса или износа на диви видове.

За износ на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, буква "в" ЗБР, становището се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон.

При заявление за изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 2 и 3 ЗБР, становището може да се изисква по преценка на министъра на околната среда и водите или упълномощено от него лице. Становище не се изисква за износ на екземпляри, които са обект на предварително определена квота. Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите становище в 15-дневен срок от получаване на искането за това. При необходимост от проверка на място, тя се извършва от експерт от списъка на лицата, които могат да изпълняват такива функции.

При спазване на всички условия на CITES и ЗБР, разрешителното се издава в срок до 5 работни дни от получаването на заявлението или от представянето на поисканото становище.

За всяка пратка екземпляри се издава отделно разрешително, което я придружава по време на внасянето или изнасянето. Разрешителното е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му, освен в случаите, когато се прилагат режими, изрично посочени в резолюция на CITES.

В случаите на внасяне и изнасяне на екземпляри, които са хербарийни или музейни експонати, предназначени за дарение или обмяна при нетърговски отношения между лица по чл. 96, ал. 1 ЗБР (зоологически и ботанически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти), разрешителното може да бъде заменено от етикет по образец CITES, посочен в Приложение № 8 към ЗБР.

Министърът на околната среда и водите или упълномощените от него лица отказват издаване на разрешително по чл. 75, ал. 1 от ЗБР, когато:

- на кандидата е била наложена глоба или имуществена санкция или му е конфискуван екземпляр по реда на ЗБР, за срок две години от влизането в сила на наказателното постановление;

- има писмено становище на научния консултативен орган, че това застрашава оцеляването на вида в дивата природа;

- има писмено становище на научния консултативен орган, че кандидатът няма необходимите условия за отглеждане на дадения жив екземпляр;

- се нарушават условията по чл. 73, ал. 2 ЗБР (изискванията за превозването на живи животни);

- внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 ЗБР е с цел търговия, за предоставяне на услуги или за други дейности, които имат за основна цел печалба, с изключение на екземпляри по чл. 74, ал. 1, т. 1 ЗБР (размножавани в развъдници, регистрирани в Секретариата на CITES); екземпляри, внесени или придобити в Република България преди влизането в сила на CITES, както и тяхното поколение, включително първото поколение, отгледано от човека, при условие, че тези екземпляри са внесени или придобити съгласно действащата тогава нормативна уредба; продажбата на живи екземпляри за програми, свързани с възстановяване на видове, за размножаване или за научни и образователни цели, независимо от това, дали са уловени от природата, или са първо поколение, отгледано на затворено (чл. 79 ЗБР).

Издадено разрешително или отказ за издаване на разрешително се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

5. Такси

За издаване на разрешение се събира такса, както следва:

- за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 23 лв.;

- за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 40 лв.;

- за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, от циркове, делфинариуми и др., от изложба на растения или животни или са предназначени за музеи или за научни институции - общо за цялото разрешение - 23 лв.;

Таксите се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата и в случай на прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

0 коментара

Добавете коментар