Изпитване на вино, спиртни напитки, дестилати, спирт, оцет, захар и др.

  • Вторник, 03 Февруари 2009 12:10
 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ, ДЕСТИЛАТИ, СПИРТ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ), ОЦЕТ, ЗАХАР, ГРОЗДОВ КОНЦЕНТРАТ, ЖЪЛТА КРЪВНА СОЛ, ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Правно основание

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Устройствен правилник на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки – София (Правилника)

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им

Сертификат за акредитация № 27(ЛИ) от 04.04.2003г. и заповед към Сертификата № 257 от 24.04.2004 г., със срок на валидност до 31.12.2007 г., издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

Характеристика

Изложението указва реда и условията за извършване на изпитване на вино, спиртни напитки, дестилати, спирт (етилов алкохол), оцет, захар, гроздов концентрат, жълта кръвна сол, вторични продукти, спомагателни материали.

Целта на услугата е издаване на Протокол от изпитване за съответствие с нормативната уредба.

Процедура:
   

1. Компетентен орган

Органът, компетентен да издаде административния акт е дирекция "Изпитване на вино и спиртни напитки" към Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки. Изпитвателният протокол се подписва от лицето, извършило изпитването, и от директора на дирекцията (ръководител на изпитвателната лаборатория).

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Изисквания за извършване на изпитването

Заявителите следва да представи по 3 проби от вид продукт за изпитване.

4. Необходими документи

Документите, които трябва да бъдат представени пред Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки и по-конкретно пред дирекция "Изпитване на вино и спиртни напитки", за да бъде издаден Протокол за изпитване са възлагателно писмо (заявка) и при необходимост протокол/акт за вземане на средна проба.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Искането за издаване на Протокол за изпитване и приложените към него документи се адресира до Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки, дирекция "Изпитване на вино и спиртни напитки", ръководител изпитвателна лаборатория. Срокът за подаване на изискуемите документи и реда за отстраняване на недостатъци и непълноти се конкретизират при възлагане на услугата.

В резултат на изложената процедура и предприетите действия от дирекция "Изпитване на вино и спиртни напитки" се издава протокол за изпитване при всички случаи на постъпила поръчка, като няма фиксиран в нормативен акт срок за изпълнение на поръчката. Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки не може да откаже предоставянето на административната услуга в неговата компетентност.

6. Такси

Основанието за заплащане на дължимите суми е постъпила поръчка за извършване на възмездна услуга, стойността на която се определя в ценоразпис на услугите, утвърден от изпълнителния директор на Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Правилника.

0 коментара

Добавете коментар