Издаване на удостоверение за регистрация на разпространителите на филми

  • Понед., 02 Февруари 2009 14:30Правно основание

Глава IV от Закона за филмовата индустрия

Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия

Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат предпоставките и реда за вписване в единния регистър на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (ИА "НФЦ") на разпространителите на филми в Република България. В резултат на регистрацията се издава удостоверение за регистрация за извършване на разпространителска дейност. Разпространителят на филми е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което разпространява филми в киносалони и/или видео и DVD.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Удостоверението се издава от отдел "Единен публичен регистър" на ИА "Национален филмов център" и се подписва и подпечатва от изпълнителния директор на ИА "Национален филмов център".

2. Заявител

Заявител на административната услуга е лицето, което желае да осъществява разпространителска дейност.

3. Нормативноустановени изисквания

За издаването на удостоверение за регистрация е необходимо кандидатстващите лица да бъдат регистрирани по Търговския закон.

4. Необходими документи

За осъществяване на услугата е необходимо да се подаде заявление за регистрация в единния публичен регистър на разпространителите на филми в Република България

. Списъкът на документите, които трябва да бъдат приложени, са посочени в заявлението:

- удостоверение за актуално състояние;

- удостоверение за БУЛСТАТ регистрация;

- удостоверение за данъчна регистрация;

- нотариално заверено пълномощно(ако се подава от пълномощник);

- квитанция за платена такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложените документи се внася в ИА "Национален филмов център", служба "Единен регистър". При непълноти и неточности в подадените документи заявителят се уведомява писмено в тридневен срок за тяхното отстраняване. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в едномесечен срок от уведомяването искането се смята за оттеглено. ИА "НФЦ" се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаването на заявлението и издава удостоверение за регистрация. Ако ИА "НФЦ" откаже регистрация, отказът може да бъде обжалван по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс. Действието на регистрацията и на удостоверението за регистрация е безсрочно. Регистрацията по Закона за филмовата индустрия е еднократна, но при промени на данните за регистрация регистрираните субекти са длъжни в 14-дневен срок от тяхното настъпване да уведомят ИА "НФЦ", като промените подлежат на вписване. При изгубване и унищожаване на акта лицето следва да се обърне към ИА "Национален филмов център" за издаване на препис на удостоверението. Удостоверението се обезсилва при заличаване на регистрацията, което се извършва по чл. 23 от Закона на филмовата индустрия:

- по искане на регистрираното лице;

- при смърт на регистрирания, ако той е физическо лице, или при прекратяване и ликвидация, ако е юридическо лице;

- при установена неистинност на някои от заявените обстоятелства;

- при влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушение по Закона на филмовата индустрия.

6. Такси

За вписване в единния публичен регистър на разпространител на филми в Република България се събира такса в размер на 240 лв. За вписване на промени в данните, подлежащи на регистрация, се събира такса в размер 24 лв. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация се събира такса в размер 5 лв. За извършване на писмена справка за наличието или липсата на вписване в регистъра без издаване на удостоверение се събира такса в размер 5 лв.

Забележка: в случаите, когато е отказана регистрация, събраната такса не се възстановява.

еГов.Бг

0 коментара

Добавете коментар