–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –Я–Њ–љ–µ–і., 02 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 14:17ѕравно основание

«акон за опазване на околната среда, глава ≤≤≤ Ц –аздел ≤, –аздел ≤≤≤ и –аздел ≤V («ќќ—)

«акон за подземните богатства («ѕЅ)

Ќаредба є 18 от 7 €нуари 2000 г. за услови€та и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидаци€ и консерваци€ на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменени€ и допълнени€ (Ќаредба є 18)

’арактеристика

¬ъв връзка с изисквани€та на «ѕЅ по компонент "земни недра" се издават становища на ц€лостни работни (експлоатационни) проекти и годишни технически проекти (√“ѕ) за геологопроучвателни и миннодобивни работи.

√еологопроучвателните, добивните и миннопреработвателните дейности подлежат на разрешителен и съгласувателен режими.
ѕроцедура по извършване на административната услугаѕроцедура по извършване на административната услуга †
† †

1.  омпетентен орган

—тановища за съгласуване на ц€лостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се издават от регионалната инспекци€ по околната среда и водите (–»ќ—¬).

ќрганите по съответните режими са:

- ћинистерство на околната среда и водите (ћќ—¬)Ц за утвърждаване на запаси при търсене и проучване на подземни богатства (разрешителен режим);

- ћинистерство на регионалното развитие и благоустройството и ћинистерство на икономиката и енергетиката Ц за даване на концеси€ на находища с подземни богатства по смисъла на чл. 2 от «ѕЅ (разрешителен режим).

2. «а€вител

«а€вители на административната услуга могат да бъдат титул€рите на разрешени€ за търсене (и/или проучване) или концесионерите.

3. Ќормативноустановени изисквани€

—тановищата се издават след извършени процедури по «ќќ— (когато е инвестиционно предложение) и налични права за извършваната дейност по «ѕЅ (разрешение за търсене и проучване, издадено от компетентни€ орган; концеси€ дадена от компетентни€ орган по чл. 7 от «ѕЅ).

4. Ќеобходими документи

«а€вление до директора на –»ќ—¬ с искане за издаване на становище за проект (ц€лостен и годишни) за търсещи и геологопроучвателни работи включващоуказаните в чл. 81 и чл. 83 от «ѕЅ и Ќаредба є 18 документи:

- точен топографски план на повърхността на минното или кариерното поле в подход€щ мащаб, на който са посочени границите, картографските знаци, определ€щи местонахождението на мината или кариерата, характерът на местността и всички инсталации и съоръжени€ върху не€;

- точни подземни планове в подход€щ мащаб с указание на експлоатираните през годината участъци, както и на тези, които предстои да се експлоатират; на плановете се посочват и границите на минните и кариерните полета;

- планове за общи€ вид на отделните части на мината или кариерата с указани граници на запасите и ресурсите и на минните работи;

- геоложки план с необходимите профили и данни през находището;

- технически и други данни за извършваните наблюдени€ на минните дейности;

- необходимите регистри, планове и статистически данни, свързани с изисквани€та за експлоатаци€та и с безопасността и здравето на работещите в мините и кариерите.

ѕлановете се изработват въз основа на данни от кадастъра, от едромащабната топографска карта на страната, както и от други специализирани карти.

–аботните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства тр€бва да съдържат изчерпателни данни за обема, техническите и технологичните решени€ и срока на предвижданите дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и за безопасността и здравето на работещите;

- документи, удостовер€ващи права върху съответни€ обект (акт за собственост; удостоверение за търговско откритие; разрешение за геолого-проучвателни работи, концеси€ и др.).

5. ¬ътрешен ход на административната услуга

»здават се становища по разрешителен и съгласувателен режим, съгласно «ѕЅ и «ќќ—, като се извършва проверка по за€вена документаци€ и оглед на м€сто, след което становището се дава на компетентни€ орган, изготв€щ крайни€ документ Ц ћќ—¬.

ѕри издаване на становищата по «ѕЅ е необходимо да са проведени процедури по «ѕЅ, отнас€щи се до провеждане на геолого-проучвателни работи от титул€р на разрешително за т€х, след което и получаване на права върху дадено находище от титул€р на концеси€.

ѕри издаване на становище по компоненти "земни недра", експертите имат съгласувателен режим т. е. предостав€т становищата на упражн€ващи€ съгласувателни€ режим по чл. 82, ал. 3 от «ѕЅ (ћќ—¬).

—рокът на действие на актовете по регулаторни€ режим са:

- до изтичане срока на издаденото от компетентни€ орган разрешение за търсене и проучване или концеси€ за ц€лостни€ проект;

- ежегодно за годишни технически проекти за добив и първична преработка на подземни богатства.

е√ов.Ѕг

0 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А