Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове подлежащи на здравна защита.

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:54Правно основание

Чл. 35 от Закона за здравето
Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (Наредба № 7)

Характеристика

Описанието на административната услуга има за цел да укаже реда за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове на обекти, в които се извършват дейностите, посочени в Наредба № 7, с цел осигуряване на здравна защита на селищната среда.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентен орган по изпълнение на административната услуга е Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически или юридически лица.

3. Нормативно установени изисквания

Необходимо е да са спазени нормативно установените здравни изисквания към съответния вид обекти.

4. Необходими документи:

- заявление, свободен текст;
- актуално състояние на фирмата;
- документ от РИОСВ дали е необходимо изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС);
- изготвен доклад по ОВОС или комплексна екологична експертиза със здравна оценка, изготвена от независим експерт;
- становище от РИОКОЗ;
- извадка от кадастралния план, проект за ПУП или за изменение на ПУП.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в Министерството на здравеопазването и въз основа на тях се изготвя становище. Становището и цялата документация се предават за оценка от експерти в дирекция "Обществено здраве" на МЗ. След парафиране от експертите становището се представя за подпис от ресорния заместник министър, упълномощен от министъра на здравеопазването. Становището се изготвя в три екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива на НЦООЗ и един се съхранява в Дирекция "Обществено здраве".

6. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 25 лева.

0 коментара

Добавете коментар