Сключване на договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от лечебно заведение – индивидуална или групова практика

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:50Правно основание

Глава II, Раздел VIII от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г.)
Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г.)
Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г. (НРД 2006г.)


Характеристика

Целта на настоящото изложение е да укаже условията, предпоставките и реда за сключване на договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и лечебно заведение - индивидуална или групова практика.

Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност, съответно от лекар по дентална медицина с призната специалност (чл. 13, ал. 2 ЗЛЗ).

Групова практика за специализирана медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с една и съща призната специалност, съответно от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност (чл. 14, ал. 2 ЗЛЗ).

Сключването на договор с НЗОК е доброволно. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цена (чл. 98, ал. 1 ЗЛЗ), която се заплаща от пациентите.


Процедура:
   

I. Предмет на договора

Договорът урежда отношенията между НЗОК и изпълнителя за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ), на които е издадено:

1. "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение " – (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар/лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска/дентална помощ;

2. "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" – (бл. МЗ-НЗОК №3А) от лекар/лекар по дентална медицина от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска/дентална помощ, сключило договор с НЗОК;

3. "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" – (бл. МЗ-НЗОК №3А) от общопрактикуващ лекар за високоспециализираните дейности от пакет "Анестезиология и интензивно лечение";

4. "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК №6).

II. Страни по договора

Страни по договора за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ са:

- Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. "Кричим" №1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса, и

- Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ или Групова практика за специализирана медицинска помощ.

Договорите за оказване на медицинска помощ се сключват между директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и изпълнителите на медицинска помощ (чл. 59, ал. 1 ЗЗО).

III. Заявител

Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани в Районния център по здравеопазване (РЦЗ), представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК.

IV. Нормативно установени изисквания

Редът за предоставяне и изискванията към изпълнителите на отделните видове медицинска помощ се определят в НРД и в договорите между РЗОК и изпълнителите (чл. 46, ал. 1 ЗЗО).

Лечебно заведение, желаещо да сключи договор за СИМП с НЗОК, следва да отговаря на посочените в глава VII НРД 2006 г. общи условия, както и да има функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно Приложение № 13 "Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за СИМП" към НРД 2006 г. (чл. 93, ал. 2 НРД 2006г.).

V. Необходими документи:

1. заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК;
2. документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние;
3. удостоверение за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ;
4. декларация за членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛС, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение, към датата на подаване на документите;
5. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в Приложение №13 към НРД 2006 г., за дейността на лечебното заведение за СИМП;
6. декларация, че лекарят не работи по повече от два договора с НЗОК на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
7. копия от квалификационни документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
8. копие на заповед на директора на РЦЗ за създадена ЛКК към лечебните заведения за извънболнична помощ (за групова практика).

VI. Вътрешен ход на административната услуга

Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор, представят необходимите документи в съответната РЗОК, определена съобразно регистрацията им в РЦЗ. Изискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.

Забележка: През 2007 г. документите се подават в едномесечен срок от приемане на Решение № РД – УС – 04-12/02.02.2007 г. на управителния съвет на НЗОК.

При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след 60-дневния срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на извънболнична медицинска помощ и след изтичане на 60-дневния срок с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията на НРД. В този случай директорът на РЗОК сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.

Договорите, които се сключват за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ са типови. Те се утвърждават от директора на НЗОК и се съгласуват с председателя на УС на БЛС.

VII. Отказ

Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при (чл. 21 НРД 2006 г.):

1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;
2. липса на някое от общите или специалните изисквания и условия за сключване на договор, определени в НРД, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно или здравно заведение да осъществява медицинската помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на новорегистрирани лечебни заведения.

Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор в сроковете, предвидени за сключване на договор. Отказът се издава в писмена форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;
3. дата на издаване и подпис на директора на РЗОК.

Отказът се връчва на лицето, което представлява лечебното или здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.

VIII. Обжалване на отказ

Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнителя може да се обжалва от изпълнителя в 2-седмичен срок пред управителния съвет на НЗОК чрез директора на НЗОК, ако последният не отмени еднолично отказа.

Управителният съвет се произнася по отказа в 1-месечен срок от постъпването на жалбата. Отказът подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 2-седмичен срок. В случай на отмяна на отказа от съда изпълнителят може да предяви иск за пропуснати ползи за периода на необоснования отказ за сключване на договор.

IX. Срок на действие и ред за прекратяване на договора

Регламентирани са:

- в Глава шестнадесета от НРД 2006 г.;
- в раздел VII от Типовия договор за оказване на СИМП от лечебно заведение – индивидуална или групова практика за СИМП.

0 коментара

Добавете коментар