–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –°—А—П–і–∞, 25 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 15:46

—ключване на договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ

ѕравно основание

јдминистративнопроцесуален кодекс (јѕ )
«акон за здравното осигур€ване (««ќ)
«акон за лечебните заведени€ («Ћ«)
Ќационален рамков договор между Ќационалната здравноосигурителна каса и Ѕългарски€ лекарски съюз и —ъюза на стоматолозите в Ѕългари€, 2006 г. (Ќ–ƒ 2006 г.)
Ќаредба є 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведени€ за извънболнична помощ и хосписите

’арактеристика

Ќасто€щата услуга има за предмет разглеждането на услови€та, предпоставките и реда за сключване на договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ между Ќационалната здравноосигурителна каса (Ќ«ќ ) и съответен изпълнител на първична извънболнична дентална помощ.

»зпълнители на първична извънболнична дентална помощ могат да бъдат: индивидуална практика за първична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина), групова практика за първична дентална помощ, дентален център или медико-дентален център.

»ндивидуална практика за първична дентална помощ се организира и осъществ€ва от лекар по дентална медицина, групова практика за първична дентална помощ се осъществ€ва от търговско дружество или коопераци€, учредени от лекари по дентална медицина. ƒентален център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което се осъществ€ва специализирана извънболнична помощ от не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

Ќ«ќ  е юридическо лице със седалище —офи€, чийто предмет на дейност е свързан с осъществ€ване на задължителното здравно осигур€ване.

—ключването на договор с Ќ«ќ  е доброволно. ¬ случаите, когато денталната помощ не се оказва по договор с Ќационалната здравноосигурителна каса, лечебните заведени€ формират цени, които се заплащат от пациентите.


ѕроцедура:
† †

1. ѕредмет на договора

— договора, предмет на насто€щата услуга, се уреждат услови€та и редът за оказване на първична извънболнична дентална помощ, цени и начини за плащането им, документаци€, документооборот и информационното осигур€ване, както и контролът по изпълнението на договора и санкциите, които се налагат при неговото неизпълнение.

2. —трани по договора

—трани по договора за оказване на първична извънболнична дентална помощ са:

- Ќ«ќ , гр. —офи€, представл€вана от директора на съответната –айонна здравноосигурителна каса (–«ќ ), и
- изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (индивидуална практика за първична дентална помощ, групова практика за първична дентална помощ, дентален център или медико-дентален център).


ƒоговорите за оказване на дентална помощ се сключват между директора на съответната –«ќ  и изпълнителите на дентална помощ.

3. «а€вител

ƒоговор за оказване на извънболнична дентална помощ се сключва по желание на лечебните заведени€ за дентална помощ (индивидуална, групова практика, дентален център или медико-дентален център).

4. Ќормативно установени изисквани€

—трана по договор за оказване на извънболнична дентална помощ с Ќ«ќ  може да бъде лечебно заведение, което отговар€ на следните услови€:

- има регистраци€ съгласно «Ћ« в регионални€ център по здравеопазване на територи€та на съответната –«ќ  с предмет на дейност/дейности, за който/които желае да сключи договор;
- членува в съответната районна колеги€ на Ѕългарски€ зъболекарски съюз (Ѕ«—) за лекарите по дентална медицина, които ръковод€т, съответно работ€т в лечебните заведени€;
- разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно ѕриложение є 20 към Ќ–ƒ 2006 г.

Ќ«ќ  сключва само по един договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ в рамките на една –«ќ , за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществ€ва на н€колко места на територи€та на съответната –«ќ , вкл. и в подвижна структура на лечебно заведение.

5. Ќеобходими документи

Ћечебните заведени€ за извънболнична стоматологична помощ, желаещи да сключат договор със съответната –«ќ , на чи€то територи€ са регистрирани, представ€т за€вление по образец, утвърден от директора на Ќ«ќ , към което прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистраци€ или удостоверение за актуална съдебна регистраци€;
- копие от удостоверението за регистраци€ на лечебното заведение в –егионални€ център по здравеопазване (–÷«), с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в —ъюза на стоматолозите в Ѕългари€ (——Ѕ) към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- деклараци€, че разполага и поддържа за срока на действие на договора с изискуемото стоматологично оборудване и обзавеждане.

»зпълнителите на извънболнична стоматологична помощ, сключили договор с Ќ«ќ  за 2006 г., прилагат само следните документи:

- копие от удостоверението за регистраци€ на лечебното заведение в –÷«, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в ——Ѕ към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- деклараци€ в свободен текст от лицето, което представл€ва лечебното заведение, за липса на промени в обсто€телствата по чл. 40 «Ћ«, както и за наличие на всички останали услови€ за сключване на договор;
- график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведени€ с разкрити подвижни структури;
- регистраци€ по Ѕ”Ћ—“ј“;
- деклараци€ за регистрирано лечебно заведение на територи€та на друга –«ќ .

6. ¬ътрешен ход на административната услуга

Ћечебните заведени€ (респ. общопрактикуващи€т лекар по дентална медицина), кандидатстващи за сключване на договор, представ€т необходимите документи в съответната –«ќ , определена съобразно регистраци€та им в –÷«. »зискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на Ќ–ƒ.

ѕри непълноти на представените документи директорът на –«ќ  в срок 7 работни дни от установ€ването им писмено уведом€ва лечебното заведение (респ. общопрактикуващи€т лекар по дентална медицина) за това обсто€телство и определ€ срок за нейното отстран€ване.

ƒиректорът на –«ќ  разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на Ќ–ƒ.  огато непълнотата е отстранена в определени€ от директора на –«ќ  срок, който изтича след 60-дневни€ срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

ƒиректорът на –«ќ  има право да провери на м€сто в лечебното заведение (респ. помещени€та, ползвани от общопрактикуващи€ лекар по дентална медицина) съответствието със специалните изисквани€, за чието удостовер€ване е предвидена деклараци€.

ƒиректорът на –«ќ  може да сключва договори за оказване на първична извънболнична дентална помощ и след изтичане на 60-дневни€ срок с лечебни заведени€ за извънболнична дентална помощ (респ. общопрактикуващ лекар по дентална медицина), регистрирани в –÷« след влизане в сила на Ќ–ƒ, които отговар€т на изисквани€та на закона и услови€та на Ќ–ƒ. ¬ този случай директорът на –«ќ  сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.

ƒоговорите, които се сключват за оказване на първична извънболнична дентална помощ са типови. “е се утвърждават от директора на Ќ«ќ .

7. ќбжалване на отказ

ќтказът на директора на –«ќ  да сключи договор със за€вител€ може да се обжалва от заинтересованото лице в 2-седмичен срок пред управителни€ съвет на Ќ«ќ  чрез директора на Ќ«ќ , ако последни€т не отмени еднолично решението си.

”правителни€т съвет се произнас€ по отказа в 1-месечен срок от постъпването на жалбата. ќтказът подлежи на обжалване по јѕ  пред съответни€ административен съд в 2-седмичен срок.

†— Ћё„¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ– «ј ќ ј«¬јЌ≈ Ќј —ѕ≈÷»јЋ»«»–јЌј »«¬ЏЌЅќЋЌ»„Ќј ƒ≈Ќ“јЋЌј ѕќћќў


ѕравно основание

јдминистративнопроцесуален кодекс (јѕ )
«акон за здравното осигур€ване (««ќ)
«акон за лечебните заведени€ («Ћ«)
Ќационален рамков договор между Ќационалната здравноосигурителна каса и Ѕългарски€ лекарски съюз и —ъюза на стоматолозите в Ѕългари€, 2006 г. (Ќ–ƒ 2006 г.)
Ќаредба є 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведени€ за извънболнична помощ и хосписите

’арактеристика

÷елта на насто€щата услуга е да укаже услови€та, предпоставките и реда за сключване на договор между Ќационалната здравноосигурителна каса (Ќ«ќ ) и изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ.

»зпълнители на специализирана извънболнична дентална помощ могат да бъдат: индивидуална практика, групова практика, дентален център или медико-дентален център.

»ндивидуална практика за специализирана дентална помощ се организира и осъществ€ва от лекар по дентална медицина с призната специалност, а групова практика за специализирана дентална помощ се осъществ€ва от търговско дружество или коопераци€, учредени от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност. ƒентален център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществ€ват специализирана извънболнична дентална помощ не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

—ключването на договор с Ќ«ќ  е доброволно и се извършва по инициатива на изпълнител на специализирана извънболнична помощ. ¬ случаите, когато денталната помощ не се оказва по договор с Ќ«ќ , лечебните заведени€ формират цена по реда на «Ћ«, ко€то се заплаща от пациентите.


ѕроцедура:
† †

1. ѕредмет на договора

¬ договора за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ се уреждат: услови€та и редът за нейното оказване, определ€нето на цените и т€хното заплащане, документаци€та и информационното осигур€ване, контролът по изпълнение на договора и санкциите, предвидени при неговото неизпълнение, срок на действие и ред за прекрат€ване на съглашението.

2. —трани по договора

—трани по договора за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ са:

- Ќ«ќ , гр. —офи€, представл€вана от директора на съответната –айонна здравноосигурителна каса (–«ќ ), и
- изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ (индивидуална практика, групова практика, дентален център или медико-дентален център).

ƒоговорите за оказване на дентална помощ се сключват между директора на съответната –«ќ  и изпълнителите на дентална помощ.

3. «а€вители

—ключването на договор по реда на разглежданата услуга се инициира от изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ, желаещи да сключат договор с Ќ«ќ .

4. Ќормативно установени изисквани€

—трана по договор за оказване на извънболнична дентална помощ с Ќ«ќ  може да бъде лечебно заведение, което тр€бва да отговар€ на следните изисквани€:

- да има регистраци€ съгласно «Ћ« в –егионални€ център по здравеопазване (–÷«) на територи€та на съответната –«ќ  с предмет на дейност/дейности, за който/които желае да сключи договор;
-да членува в съответната районна колеги€ на Ѕългарски€ зъболекарски съюз (Ѕ«—) за лекарите по дентална медицина, които ръковод€т, съответно работ€т в лечебните заведени€;
- да разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно ѕриложение є 20 към Ќ–ƒ - 2006 г.

Ќ«ќ  сключва само по един договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ в рамките на една –«ќ , за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществ€ва на н€колко места на територи€та на съответната –«ќ , вкл. и в подвижна структура на лечебно заведение.

5. Ќеобходими документи

Ћечебните заведени€ за извънболнична стоматологична помощ, желаещи да сключат договор със съответната –«ќ , на чи€то територи€ са регистрирани, представ€т за€вление по образец, утвърден от директора на Ќ«ќ , към което прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистраци€ или удостоверение за актуална съдебна регистраци€;
- копие от удостоверението за регистраци€ на лечебното заведение в съответното –÷«, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в —ъюза на стоматолозите в Ѕългари€ (——Ѕ) към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- деклараци€, че разполага и поддържа за срока на действие на договора с изискуемото стоматологично оборудване и обзавеждане.

»зпълнителите на извънболнична стоматологична помощ, сключили договор с Ќ«ќ  за 2006 г., прилагат само следните документи:

- копие от удостоверението за регистраци€ на лечебното заведение в –÷«, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в ——Ѕ към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- деклараци€ в свободен текст от лицето, което представл€ва лечебното заведение, за липса на промени в обсто€телствата по чл. 40 «Ћ«, както и за наличие на всички останали услови€ за сключване на договор;
- график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведени€ с разкрити подвижни структури;
- регистраци€ по Ѕ”Ћ—“ј“;
- деклараци€ за регистрирано лечебно заведение на територи€та на друга –«ќ .

6. ¬ътрешен ход на административната услуга

»зпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ, кандидатстващи за сключване на договор, представ€т необходимите документи в съответната –«ќ , определена съобразно регистраци€та им в –÷«. »зискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на Ќ–ƒ.

ѕри непълноти на представените документи директорът на –«ќ  в срок 7 работни дни от установ€ването им писмено уведом€ва лечебното заведение (респ. общопрактикуващи€т лекар по дентална медицина) за това обсто€телство и определ€ срок за нейното отстран€ване.

ƒиректорът на –«ќ  разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на Ќ–ƒ.  огато непълнотата е отстранена в определени€ от директора на –«ќ  срок, който изтича след 60-дневни€ срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

ƒиректорът на –«ќ  има право да провери на м€сто в лечебното заведение (респ. помещени€та, ползвани от общопрактикуващи€ лекар по дентална медицина) съответствието със специалните изисквани€, за чието удостовер€ване е предвидена деклараци€.

ƒиректорът на –«ќ  може да сключва договори за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ и след изтичане на 60-дневни€ срок с лечебни заведени€ за извънболнична дентална помощ (респ. общопрактикуващ лекар по дентална медицина), регистрирани в –÷« след влизане в сила на Ќ–ƒ, които отговар€т на законовите изисквани€. ¬ този случай директорът на –«ќ  сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.

ƒоговорите, които се сключват за оказване на първична специализирана дентална помощ, са типови. “е се утвърждават от директора на Ќ«ќ .

7. ќбжалване на отказ за сключване на договор

ќтказът на директора на –«ќ  да сключи договор със за€вител€ може да се обжалва от заинтересованото лице в 2-седмичен срок пред управителни€ съвет на Ќ«ќ  чрез директора на Ќ«ќ , ако последни€т не отмени еднолично решението си.

”правителни€т съвет се произнас€ по отказа в 1-месечен срок от постъпването на жалбата. ќтказът подлежи на обжалване по јѕ  пред съответни€ административен съд в 2-седмичен срок.

0 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А