Сключване на договор за оказване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:46

 

 
Сключване на договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ

Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г. (НРД 2006 г.)
Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Характеристика

Настоящата услуга има за предмет разглеждането на условията, предпоставките и реда за сключване на договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и съответен изпълнител на първична извънболнична дентална помощ.

Изпълнители на първична извънболнична дентална помощ могат да бъдат: индивидуална практика за първична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина), групова практика за първична дентална помощ, дентален център или медико-дентален център.

Индивидуална практика за първична дентална помощ се организира и осъществява от лекар по дентална медицина, групова практика за първична дентална помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари по дентална медицина. Дентален център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което се осъществява специализирана извънболнична помощ от не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

НЗОК е юридическо лице със седалище София, чийто предмет на дейност е свързан с осъществяване на задължителното здравно осигуряване.

Сключването на договор с НЗОК е доброволно. В случаите, когато денталната помощ не се оказва по договор с Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цени, които се заплащат от пациентите.


Процедура:
   

1. Предмет на договора

С договора, предмет на настоящата услуга, се уреждат условията и редът за оказване на първична извънболнична дентална помощ, цени и начини за плащането им, документация, документооборот и информационното осигуряване, както и контролът по изпълнението на договора и санкциите, които се налагат при неговото неизпълнение.

2. Страни по договора

Страни по договора за оказване на първична извънболнична дентална помощ са:

- НЗОК, гр. София, представлявана от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), и
- изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (индивидуална практика за първична дентална помощ, групова практика за първична дентална помощ, дентален център или медико-дентален център).


Договорите за оказване на дентална помощ се сключват между директора на съответната РЗОК и изпълнителите на дентална помощ.

3. Заявител

Договор за оказване на извънболнична дентална помощ се сключва по желание на лечебните заведения за дентална помощ (индивидуална, групова практика, дентален център или медико-дентален център).

4. Нормативно установени изисквания

Страна по договор за оказване на извънболнична дентална помощ с НЗОК може да бъде лечебно заведение, което отговаря на следните условия:

- има регистрация съгласно ЗЛЗ в регионалния център по здравеопазване на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който/които желае да сключи договор;
- членува в съответната районна колегия на Българския зъболекарски съюз (БЗС) за лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведения;
- разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно Приложение № 20 към НРД 2006 г.

НЗОК сключва само по един договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ в рамките на една РЗОК, за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко места на територията на съответната РЗОК, вкл. и в подвижна структура на лечебно заведение.

5. Необходими документи

Лечебните заведения за извънболнична стоматологична помощ, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани, представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК, към което прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация;
- копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в Съюза на стоматолозите в България (ССБ) към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- декларация, че разполага и поддържа за срока на действие на договора с изискуемото стоматологично оборудване и обзавеждане.

Изпълнителите на извънболнична стоматологична помощ, сключили договор с НЗОК за 2006 г., прилагат само следните документи:

- копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в ССБ към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- декларация в свободен текст от лицето, което представлява лечебното заведение, за липса на промени в обстоятелствата по чл. 40 ЗЛЗ, както и за наличие на всички останали условия за сключване на договор;
- график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведения с разкрити подвижни структури;
- регистрация по БУЛСТАТ;
- декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК.

6. Вътрешен ход на административната услуга

Лечебните заведения (респ. общопрактикуващият лекар по дентална медицина), кандидатстващи за сключване на договор, представят необходимите документи в съответната РЗОК, определена съобразно регистрацията им в РЦЗ. Изискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.

При непълноти на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването им писмено уведомява лечебното заведение (респ. общопрактикуващият лекар по дентална медицина) за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след 60-дневния срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение (респ. помещенията, ползвани от общопрактикуващия лекар по дентална медицина) съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична дентална помощ и след изтичане на 60-дневния срок с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (респ. общопрактикуващ лекар по дентална медицина), регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията на НРД. В този случай директорът на РЗОК сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.

Договорите, които се сключват за оказване на първична извънболнична дентална помощ са типови. Те се утвърждават от директора на НЗОК.

7. Обжалване на отказ

Отказът на директора на РЗОК да сключи договор със заявителя може да се обжалва от заинтересованото лице в 2-седмичен срок пред управителния съвет на НЗОК чрез директора на НЗОК, ако последният не отмени еднолично решението си.

Управителният съвет се произнася по отказа в 1-месечен срок от постъпването на жалбата. Отказът подлежи на обжалване по АПК пред съответния административен съд в 2-седмичен срок.

 

 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г. (НРД 2006 г.)
Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията, предпоставките и реда за сключване на договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ.

Изпълнители на специализирана извънболнична дентална помощ могат да бъдат: индивидуална практика, групова практика, дентален център или медико-дентален център.

Индивидуална практика за специализирана дентална помощ се организира и осъществява от лекар по дентална медицина с призната специалност, а групова практика за специализирана дентална помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност. Дентален център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична дентална помощ не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

Сключването на договор с НЗОК е доброволно и се извършва по инициатива на изпълнител на специализирана извънболнична помощ. В случаите, когато денталната помощ не се оказва по договор с НЗОК, лечебните заведения формират цена по реда на ЗЛЗ, която се заплаща от пациентите.


Процедура:
   

1. Предмет на договора

В договора за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ се уреждат: условията и редът за нейното оказване, определянето на цените и тяхното заплащане, документацията и информационното осигуряване, контролът по изпълнение на договора и санкциите, предвидени при неговото неизпълнение, срок на действие и ред за прекратяване на съглашението.

2. Страни по договора

Страни по договора за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ са:

- НЗОК, гр. София, представлявана от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), и
- изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ (индивидуална практика, групова практика, дентален център или медико-дентален център).

Договорите за оказване на дентална помощ се сключват между директора на съответната РЗОК и изпълнителите на дентална помощ.

3. Заявители

Сключването на договор по реда на разглежданата услуга се инициира от изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ, желаещи да сключат договор с НЗОК.

4. Нормативно установени изисквания

Страна по договор за оказване на извънболнична дентална помощ с НЗОК може да бъде лечебно заведение, което трябва да отговаря на следните изисквания:

- да има регистрация съгласно ЗЛЗ в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ) на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който/които желае да сключи договор;
-да членува в съответната районна колегия на Българския зъболекарски съюз (БЗС) за лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведения;
- да разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно Приложение № 20 към НРД - 2006 г.

НЗОК сключва само по един договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ в рамките на една РЗОК, за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко места на територията на съответната РЗОК, вкл. и в подвижна структура на лечебно заведение.

5. Необходими документи

Лечебните заведения за извънболнична стоматологична помощ, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани, представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК, към което прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация;
- копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в съответното РЦЗ, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в Съюза на стоматолозите в България (ССБ) към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- декларация, че разполага и поддържа за срока на действие на договора с изискуемото стоматологично оборудване и обзавеждане.

Изпълнителите на извънболнична стоматологична помощ, сключили договор с НЗОК за 2006 г., прилагат само следните документи:

- копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ, с всички адреси на лечебното заведение;
- удостоверение за актуално членство в ССБ към датата на подаване на документите за съответната календарна година;
- декларация в свободен текст от лицето, което представлява лечебното заведение, за липса на промени в обстоятелствата по чл. 40 ЗЛЗ, както и за наличие на всички останали условия за сключване на договор;
- график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведения с разкрити подвижни структури;
- регистрация по БУЛСТАТ;
- декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК.

6. Вътрешен ход на административната услуга

Изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ, кандидатстващи за сключване на договор, представят необходимите документи в съответната РЗОК, определена съобразно регистрацията им в РЦЗ. Изискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.

При непълноти на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването им писмено уведомява лечебното заведение (респ. общопрактикуващият лекар по дентална медицина) за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след 60-дневния срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение (респ. помещенията, ползвани от общопрактикуващия лекар по дентална медицина) съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ и след изтичане на 60-дневния срок с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (респ. общопрактикуващ лекар по дентална медицина), регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на законовите изисквания. В този случай директорът на РЗОК сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.

Договорите, които се сключват за оказване на първична специализирана дентална помощ, са типови. Те се утвърждават от директора на НЗОК.

7. Обжалване на отказ за сключване на договор

Отказът на директора на РЗОК да сключи договор със заявителя може да се обжалва от заинтересованото лице в 2-седмичен срок пред управителния съвет на НЗОК чрез директора на НЗОК, ако последният не отмени еднолично решението си.

Управителният съвет се произнася по отказа в 1-месечен срок от постъпването на жалбата. Отказът подлежи на обжалване по АПК пред съответния административен съд в 2-седмичен срок.

 

0 коментара

Добавете коментар