Сключване на договор за оказване на медико-диагностична дейност

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:45Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г. (НРД 2006 г.)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, по който се сключва договор за оказване на медико-диагностична дейност между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар, с помощта на други специалисти, извършва предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания. В нея работи поне един лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

Сключването на договор с НЗОК е доброволно. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НЗОК, лечебните заведения формират цена, която се заплаща от пациентите.


Процедура:
   

1. Предмет на договора

Договорът, предмет на разглежданата услуга, урежда отношенията между НЗОК и самостоятелната медико-диагностична лаборатория, свързани с извършване на медико-диагностична дейност на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ).

2. Страни по договора

Страни по договора за оказване на извънболнична медицинска помощ са:

- НЗОК, представлявана от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), и
- самостоятелна медико-диагностична лаборатория.

Договорите се сключват между директора на съответната РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.

При липса на лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, което да извършва определени медико-диагностични изследвания, за извършването им може да се сключи договор с национален център по проблемите на общественото здраве.

3. Заявител

Договор за оказване на медико-диагностична дейност се сключва по инициатива на съответната медико-диагностична лаборатория или на национален център по общественото здраве.

4. Нормативно установени изисквания

НЗОК сключва договори за извършване на всички специализирани медико-диагностични изследвания от съответния пакет по специалности съгласно Наредба № 40 със самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, съдържащи в структурата си медико-диагностични лаборатории, в съответствие с изискванията на Приложение № 13 към НРД 2006 г.

5. Необходими документи

Медико-диагностичните лаборатории представят следните документи:

- заявление за сключване на договор;
- документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация;
- декларация за членство в Българския лекарски съюз (БЛС) с номер от националния регистър, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение, към датата на подаване на документите;
- декларация на хартиен и електронен носител по образец, че разполагат с изискуемото техническо оборудване и обзавеждане, посочени в приложение № 13 към НРД 2006 г.;
- декларация, че лекарят не работи по повече от два договора с НЗОК на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
- копия от квалификационни документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
- копие на сертификат от Българска национална система за външна оценка на качеството (БНСВОК) по “Клинична лаборатория” или копие на сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на лечебното заведение има съответния вид/видове лаборатории.

Националните центрове по проблеми на общественото здраве, желаещи да сключат договор с РЗОК, подават заявление, към което прилагат:

- копие от акта на Министерския съвет, с който са създадени или преобразувани;
- декларация по образец, посочен в Приложение № 13 към НРД 2006 г. на хартиен и електронен носител, за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното заведение;
- копие от сертификат от БНСВОК по клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на здравното заведение има съответния вид/видове лаборатории;
- копия от необходимите квалификационни документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК.

6. Вътрешен ход на административната услуга

Лабораториите, кандидатстващи за сключване на договор, представят необходимите документи в съответната РЗОК, определена съобразно регистрацията им. Изискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.

При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването й писмено уведомява лабораторията за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след 60-дневния срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

Директорът на РЗОК има право да провери на място съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

Договорите, които се сключват за оказване на медико-диагностична дейност са типови. Те се утвърждават от директора на НЗОК.

7. Обжалване на отказ да се сключи договор

Отказът на директора на РЗОК да сключи договор със заявителя може да се обжалва от заинтересованото лице в 2-седмичен срок пред управителния съвет на НЗОК чрез директора на НЗОК, ако последният не отмени еднолично решението си.

Управителният съвет се произнася по жалбата в едномесечен срок от постъпването й. Отказът подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд в 2-седмичен срок. В случай на отмяна на отказа от съда изпълнителят може да предяви иск за пропуснати ползи за периода на необоснования отказ за сключване на договор.

0 коментара

Добавете коментар