Сключване на договор за извършване на високоспециализирани медицински дейности

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:43

   

Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г. (НРД 2006 г.)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията, предпоставките и реда за сключване на договор за извършване на високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и лечебно заведение за болнична помощ, диспансер със стационар или лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ (СИМП) с разкрити легла за лечение и наблюдение до 48 часа.

Лечебно заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от следните дейности:

- диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- родилна помощ;
- рехабилитация;
- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- трансплантация на органи, тъкани и клетки;
- вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
- медико-козметични услуги;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
- учебна и научна дейност.

Диспансер е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни с определени заболявания. Към диспансера могат да се откриват легла за диагностичен и лечебен престой.

Медицински център (МЦ) е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари с различни признати специалности.

Диагностично-консултативният център (ДКЦ) е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага поне с една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика.

Сключването на договор с НЗОК е доброволно. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НЗОК, лечебните заведения формират цена, която се заплаща от пациентите.


Процедура:
   

1. Предмет на договора

Договорът урежда отношенията между НЗОК и лечебното заведение за извършване на ВСМД по Приложение № 4 към член единствен на Наредба № 40. Предмет на договора са: условията и редът за извършване на ВСМД, цените и условията за заплащането им, контролът по изпълнение на договора и санкциите, предвидени за неговото неизпълнение.

2. Страни по договора

Страни по договора за извършване на високоспециализирани медицински дейности са:

- НЗОК, представлявана от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), и
- лечебно заведение (болница; лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията; диспансер със стационар; медицински център, диагностично-консултативен център с разкрити легла за лечение и наблюдение до 48 часа).

Договорите за оказване на медицинска помощ се сключват между директора на съответната РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.

3. Заявители

Заявители по реда на настоящата услуга са лечебни заведения за болнична помощ, диспансер, медицински център и диагностично-консултативният център, желаещи да сключат договор с НЗОК.

4. Нормативни установени изисквания

4.1. Общи изисквания

НЗОК сключва договори за оказване на ВСМД, включени в приложение № 4 към член единствен на Наредба № 40. Страна по договор с НЗОК за извършване на ВСМД може да бъде лечебно заведение за болнична помощ или лечебно заведение за СИМП с разкрити легла за краткосрочно наблюдение и лечение или диспансери със стационар, което отговаря на следните общи условия относно лекарите:

- притежават актуално членство в Българския лекарски съюз (БЛС) - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
- имат разрешение от съответната районна колегия на БЛС, на територията на която желаят да сключат договор, в случаите, когато са членове на една колегия и се установяват на работа на територията на друга - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
- не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение.

4.2. Специални изисквания

Специалните изисквания са уредени в НРД 2006 г. и са следните:

- лечебното заведение има разрешение от министъра на здравеопазването, респ. регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване (РЦЗ) за оказване на медицинска помощ по специалностите, посочени в приложение № 19 към НРД 2006 г., за ВСМД, които ще изпълнява;
- в лечебното заведение работят специалисти с основни и/или профилни специалности, посочени в приложение № 19 към 2006 г., за ВСМД, които ще изпълнява;
- наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение № 19 към НРД 2006 г. за съответните ВСМД, които то ще изпълнява.

5. Необходими документи

Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за оказване на ВСМД от приложение № 4 към член единствен от Наредба № 40 и приложение № 19 към НРД 2006 г., представят в РЗОК заявление, към което прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация;
- копие от разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването - за лечебните заведения за болнична помощ;
- копие от удостоверението за регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебното заведение за СИМП с разкрити легла за краткосрочно наблюдение и лечение;
- документи, удостоверяващи, че членуват в БЛС и имат разрешение от съответната районна колегия на БЛС, на територията на която желаят да сключат договор, в случаите, когато са членове на една колегия и се установяват на работа на територията на друга;
- декларация от управителя на лечебното заведение за функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум за ВСМД;
- документи, удостоверяващи наличието на съответна квалификация на медицинските специалисти за извършване на ВСМД;
- декларация за членство в БЛС с номер от националния регистър, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение, към датата на подаване на документите.

Забележка: В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване на болнична помощ и ВСМД, изискуемите документи за сключване на договор, които се дублират, се представят в един екземпляр.

6. Вътрешен ход на административната услуга

Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор, представят необходимите документи в съответната РЗОК, определена съобразно горепосочените правила. Изискуемите документи се подават в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.

При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след 60-дневния срок, договор може да се сключи и след изтичането му.

Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

7. Обжалване на отказ да се сключи договор

Отказът на директора на РЗОК да сключи договор със заявителя може да се обжалва в 2-седмичен срок пред управителния съвет на НЗОК чрез директора на НЗОК, ако последният не отмени еднолично решението си.

Управителният съвет се произнася по жалбата в 1-месечен срок от постъпването й. Отказът подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд в 2-седмичен срок. В случай на отмяна на отказа от съда изпълнителят може да предяви иск за пропуснати ползи за периода на необоснования отказ за сключване на договор.

0 коментара

Добавете коментар