Регистрация на физически и юридически лица, осъществяващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:42Правно основание

Закон за здравето
Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации


Характеристика

Целта на административната услуга е извършването на вписване в регистър на физически и юридически лица, извършващи дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а именно в регистър на уведомленията, подадени от специализирани фирми и организации, извършващи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни (ДДД) дейности срещу заплащане и обособени звена, извършващи ДДД дейности за ведомствени нужди. Физическите и юридическите лица, които извършват посочените дейности, са длъжни да уведомят за това Министерството на здравеопазването в 14-дневен срок от започването на дейността. Регистрацията е необходима с оглед провеждане на контрол от страна на РИОКОЗ върху дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизация, извършвани от регистрираните лица.


Процедура:
   

1. Компетентен органи

Компетентен орган по регистрацията е Министерството на здравеопазването.

2. Задължени лица

Задължени да подадат уведомление за извършване на ДДД дейности са физически и юридически лица, извършващи тези дейности.

3. Нормативноустановени изисквания

За да бъдат вписани в регистъра правните субекти трябва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 3 от 24 януари 2005 г.

4. Необходими документи

Задължените лица следва да подадат до Министерството на здравеопазването заявление по образец.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Уведомленията за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се завеждат в дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси" в Звено за административно обслужване. Уведомленията се предават в дирекция "Обществено здраве", отдел "Надзор на заразните болести" на длъжностното лице, което води регистъра на лицата, извършващи ДДД дейности. В едномесечен срок от подаване на уведомлението, длъжностното лице от отдел "Надзор на заразните болести", писмено информира съответната РИОКОЗ за вписаните в регистъра лица, като с придружително писмо изпраща и копие от съответното уведомление. Придружителното писмо се парафира от директора на дирекция "Обществено здраве" и се представя за подпис от главния държавен здравен инспектор. След подписването то се предава за извеждане и изпращане в съответната РИОКОЗ от Звеното за административно обслужване. Цялата преписка се съхранява в дирекция "Обществено здраве" от длъжностното лице, водещо регистъра.

0 коментара

Добавете коментар