Регистрация на фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:40Правно основание

Чл. 26-29 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР)
Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта (Тарифата)

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за регистрация и за предоставяне на удостоверения на частни посреднически фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели или корабопритежатели.

В съответствие с предоставените от нормативните актове компетенции Агенция по заетостта (АЗ) изготвя становища по внесените искания за регистрация на посредническа дейност и проект на съответния акт:

- удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
- решение за отказ на издаване на удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

В предвидените в нормативните актове случаи АЗ предлага на министъра на труда и социалната политика проект на заповед за прекратяване на регистрацията на посредническа дейност по наемане на работа.

Агенцията по заетостта изготвя становища за регистрация или отказ по представените посреднически договори с чуждестранни работодатели или корабопритежатели, като издава:

- приложение към удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с вписан посреднически договор с чуждестранен работодател или корабопритежател;
- писмо за връщане на посреднически договор с изразени мотиви.

Извършената регистрация има за резултат подържане на актуална база данни за лицата, законосъобразно извършващи посредническа дейност по наемане на работа, предоставящи в съвкупност или поотделно посреднически услуги по:

- информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
- насочване към професионално и/или мотивационно обучение;
- насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Лицата подават документи за регистрация на посредническа дейност по наемане на работа в Агенцията по заетостта. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

2. Заявители

Заявители могат да бъдат лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава–членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е предвидено извършване на посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и/или в чужбина и/или на моряци.

3. Необходими документи

За извършване на регистрацията се подават следните документи:

3.1 заявление {P1} по образец за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
3.2 оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър с предмет на дейност "посредническа дейност по наемане на работа в Република България и/или в чужбина и/или на моряци";
3.3 заверено от Агенцията по вписванията копие на дружествен договор или устав;
3.4 оригинал на удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;
3.5 оригинал на свидетелство за съдимост на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице;
3.6 проект на посреднически договор между посредника и търсещото работа лице;
3.7 копие на удостоверението за вписване в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни;
3.8 нотариално заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице, както и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа;
3.9 нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на трудов стаж не по–малко от 3 години в областта на морския транспорт на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице, както и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа (изисква се само за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти).

Забележка: Лицата, регистрирани по законодателството на друга държава–членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, представят документите по т. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 и 3.9 съобразно законодателството на държавата по регистрация, преведени и легализирани по съответния ред.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Няма срок за подаване на заявление за първоначална регистрация. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок 30 дни от датата на получаването им. Ако заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок 14 дни от датата на получаване на уведомлението, като в случая срокът за издаване на удостоверение се удължава до отстраняване на пропуските.

За издаване на ново удостоверение за регистрация посредникът кандидатства отново, като подава заявление до 3 месеца преди изтичането срока на удостоверението.

Посредническите договори за чужбина и с корабопритежател се регистрират в Агенцията по заетостта в срок 30 дни от датата на представянето им. Приемат се за регистрация посреднически договори, чиято начална дата на действие е не по–рано от 30 дни от датата на внасянето им в Агенцията по заетостта.

Компетентният орган извършва проверка на данните, съдържащи се в представената документация. Проверява се по изброен списък от показатели (становище) дали заявителят отговаря на тях за издаване на удостоверение за регистрация и се отбелязва по кои отговаря и по кои не. По становището може да се напишат забележки, които кандидатът трябва да отстрани в определен срок. След като кандидатът отстрани пропуските и съобщи за това, се отбелязва в становището дали е за регистрация или за отказ.

За регистрация на посреднически договор с чуждестранен работодател/корабопритежател се изготвя и съгласува на различни нива в АЗ становище по постъпилото искане за регистрация. Проверява се дали са предоставени всички нормативно изискуеми документи и доколко тяхната форма и съдържание отговарят на изискванията – по списък, който се отмята. При регистрация договорът се вписва в регистър с пореден номер. За всеки регистриран посреднически договор се вписва дата на регистрация, номер на договора, държава, професии, име на работодателя/корабопритежателя, крайна дата на валидност на регистрацията.

По всяко заявление за регистрация на посредническа дейност АЗ се изпраща писмо до ИА "ГИТ" за наличие на влезли в сила наказателни постановления на заявителя, както и писмо до ДБТ за проверка на материално–техническата база на заявителя.

Отказът за вписване в съответния регистър се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: На всяко тримесечие посредникът представя в АЗ информация за регистрираните и устроените на работа лица по форми и показатели, утвърдени от изпълнителния директор на АЗ, както и документи по чл. 33, ал. 1 и чл. 38 НУРИПДНР.

5. Такси

Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност, както и приложението към удостоверението за регистриран договор се издават след заплащане на такса, определена с тарифа на МС и представяне на документ за извършен превод по банков път:

- за Република България – 400 лв;
- за чужбина – 900 лв;
- за морски специалисти – 900 лв;
- за регистриран договор с чужд работодател /или корабособственик – 90 лв.

6. Валидност на издаденото удостоверение

Удостоверението за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се издава за срок от 5 години.

Посредническите договори се регистрират за срок на действие не по–дълъг от срока на издаденото удостоверение за регистрация.

5 коментара

  1. в. МОНИТОР След скандала "Конкордия" Две фирми дадени на британския съд 9 Август, 2009 Британският съд започна процес срещу фирмите "Конкордия груп" и "Тотал сервиз" със собственик Атанас Йорданов заради неспазени обещания към наши гурбетчии през лятото на 2008 г., съобщи за "Монитор" шефът на Главната инспекция по труда Гълъб Донев. Едната фирма сключва трудови договори с хората по нашето законодателство, а после ги командирова в Шотландия да берат ягоди, тъй като другата тогава нямаше лиценз за посредническа дейност. Така през закона работодателите бяха чисти като сълза. Схемата бе разкрита, след като наш работник успя да се свърже с българските медии и разкаже за кошмарните условия, при които са били принудени за живеят и работят 400 наши сънародници. Скоро след това със съдействието на ГИТ посолството на България в Лондон нае автобуси и върна гастарбайтерите в родината. Тотал сървиз, Конкордия груп преди се е казвала Рубикон 21 сега може да има ново име фирмата, но лъжеца е един и същ А.Йорданов.
  2. От измамата фирма Конкордия Груп печели 540 000 лв. на година. Мед. сестрите ги наемат като болногледачки. Кандидатствах за работа като болногледачка, чрез посредническата фирма Конкордия Груп. Подписваш договор с Конкордия груп, но за да си изперат парите те ме накараха да внеса пари на други две фирми. Тотал сървиз – 300 паунда и Harvest 600 паунда за издаване на жълта карта. Общите разходи възлизат над 4 200 лв. (самолетни билети, превод на документи и др.). Когато отидох в Англия разбрах, че съм една от многото излъгани. Отидох в Конкордия да ми върнат парите видях, че част от документите не са ми били представени да ги подпиша преди заминаването, друга част от документите бяха подменени. Не са ми върнати парите до днес. 30 бр. излъгани Х 300 паунда = 9 000 паунда – чиста печалба 12 месеца Х 9 000 паунда = 108 000 паунда чиста печалба за година Сумата се удвоява след като се преведат парите от английските работодатели 108 000 Х 2 = 216 000 паунда 216 000 Х 2, 50 лв. = 540 000 лв. Това е доста голяма сума с която могат да си гарантират получаването на каквито си поискат разрешителни за извършване на тази дейност. Не ползвайте услугите на тази фирма. Тя изпраща болногледачки, селскостопански работници, строителни работници и студенти за студентски бригади за много страни. Имат офиси в София и в провинцията.
  3. Тези фирми изпращат за много страни медицински работници като болногледачки, селскостопански работници, студенти на студентски бригади и строителни работници. Имат офиси в цялата страна и най- трагичното, че след като и отнемат лиценза си откриват нова фирма и правят милиони е обезпокоявани. В Англия ги съдят и вземат лицензите в България нещата всичко е наред. Напрактика са много повече от 30 бр. излъгани на месец.
  4. Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2007 г. по ф.д. № 2428/2000 вписа промени за “Мерид” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис III № 74 - 76, вх. А, ет. 2, ап. 4; вписва промяна на наименованието от “Мерид” - ЕООД, на “Конкордия груп БГ” - ЕООД. Врачанският районен съд, 5 състав, призовава Анатоли Славчев Йорданов, ...... 2428/2000 вписа промени за “Мерид” - ЕООД: вписва промяна на седалището и ................................................................................................................................................................. Антоний Йорданов, управител на “Рубикон-21” ООД На 45 фирми регистрацията е отнета по тяхно искане, а на 22 - заради нарушаване условията на наредбата. Сред тях е фирма "Рубикон - 21" ООД. Регистрацията на фирмата е прекратена заради изискване или получаване на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице.
  5. Що не си сключвате договора с английския работодател ???

Добавете коментар