Прием и обработка на уведомления за трудови договори

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:36


Характеристика

Събирането на информация за сключените, изменени и прекратени трудови договори се осъществява чрез уведомленията за трудови договори по чл. 62 ал. 4 и чл. 123 КТ. По този начин се актуализира и поддържа "Регистър на трудовите договори", съдържащ база данни за сключените, изменени и прекратени от работодателите трудови договори.

Правно основание

Кодекс на труда (КТ)

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по:

- постоянен адрес – за еднолични търговци;
- регистрация на задълженото лице (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

2. Задължени лица

Задължени да изпратят увдомлението са работодателите при наемане, изменение или прекратяване на трудовото правоотношение.

3. Необходими документи

- придружителното писмо;
- информация на хартиен или магнитен носител.

4. Вътрешен ход на административната услуга

При приемане на документите за регистрация на трудови договори в ТД на НАП служителят проверява:

- самоличността и/или представителна власт на подаващия документите (при представяне на място);
- наличието на подпис, както на придружителните писма, така и на всяко подавано уведомление на книжен носител;
- идентификационните данни ЕГН/БУЛСТАТ и броя на книжните носители или записите от магнитния носител отговаря ли на описаните в придружителното писмо (посредством обработка на файл от магнитен носител или чрез изписване на БУЛСТАТ в екранната форма);
- спазено ли е изискването при подаване едновременно на повече от 5 уведомления или за повече от 5 лица (задължително да бъде на магнитен носител);
- при подаване на уведомления на магнитен носител – формата на файла.

След извършените проверки служителят въвежда данните от уведомленията в Регистър на трудовите договори.

0 коментара

Добавете коментар