Приемане на декларация образец No. 2: “Доплащания към възнаграждения за минал период”

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:35Правно основание

Инструкция № 1 от 11 февруари 2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Характеристика

Декларация образец № 2 "Доплащане на възнаграждения за минал период" (декларация образец № 2) служи за събиране на персонални данни за лицата, работещи по трудови и без трудови правоотношения, на които е изплатено възнаграждение за минало време, върху което се дължат вноски за социално и здравно осигуряване.


Процедура: 
   

1. Компетентен орган

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)

по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;
- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

2. Задължени лица

Задължени да представят декларацията са осигурители и самоосигуряващи се лица.

3. Необходими документи

Декларация образец № 2 "Доплащане на възнаграждения за минал период", ведно с придружително писмо, подписано от лицето, което представлява осигурителя и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващите се лица – подписано от лицето. Придружителното писмо се подава в два екземпляра, единият от които остава в ТД на НАП, а другият – в лицето. Декларация образец № 2 се подава в писмена форма (хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци, съгласно указанията за попълването им или на електронен носител.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Срокът за подаване на декларация образец № 2 е не по-късно от деня, следващ датата на изплащане на възнагражденията.

Декларацията се подава лично или от упълномощено лице в ТД на НАП, по пощата с обратна разписка и на магнитен носител.

Орган по приходите завежда с входящ номер придружителното писмо, с което се подава декларацията, след което я приема и обработва.

0 коментара

Добавете коментар