Пререгистрация на службите по трудова медицина

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:33Правно основание

Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Наредба № 14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина (Наредба № 14)
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Настоящото изложение цели да укаже реда за пререгистриране на служби по трудова медицина и издаване на удостоверение за това. Регистрационният режим е въведен с цел упражняване на контрол на службите по трудова медицина (СТМ), които отговарят на изискванията за състава и квалификация на персонала и са в състояние да извършват дейностите, съгласно Раздел ІІ на Наредба № 14 (виж услугата Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина). Пререгистрация се извършва на всеки 5 години след регистрацията на трудовата служба, както и при промяна на адреса, персонала и правилника за дейността й.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на услугата е Министерството на здравеопазването – Дирекция "Обществено здраве".

2. Заявител

Заявители на услугата са регистрирани служби по трудова медицина.

3. Необходими документи

За получаване на пререгистрация правният субект подава заявление до главния държавен здравен инспектор, придружено от:

- данни за наименованието, седалището, адреса и телефона на юридическото лице;
- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, а когато юридическото лице е създадено по силата на нормативен акт- копие от същия;
- правилник за устройството и дейността на СТМ;
- списък на екипа от специалисти и документи, удостоверяващи тяхната професионална регистрация;
- списък на наличната лабораторно-измервателна и диагностична апаратура във връзка с извършваната дейност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси" в Звено за административно обслужване и по служебен път се изпраща в дирекция "Обществено здраве". Длъжностно лице от дирекцията преглежда представените документи и при наличност на пълен комплект изготвя удостоверение за регистрация. При установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация компетентният орган писмено уведомява заявителя. Главният държавен здравен инспектор или оправомощено от него лице извършва пререгистрацията в срок до един месец от подаването на документите. Удостоверението за пререгистрация се издава за срок от 5 години.

За извършената пререгистрация и издадените удостоверения се води публичен регистър, в който се вписват:

- номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация или пререгистрация;
- наименование и адрес на юридическото лице, което създава СТМ или на съответното здравно заведение.

Пререгистрацията се заличава по искане на юридическото лице, което е създало СТМ.

0 коментара

Добавете коментар