Предоставяне на финансови средства от държавния бюджет на работодатели по национална програма “От социални помощи към трудова заетост”

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:31Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Националния план за действие по заетостта през 2007 г., приет с решение на Министерски съвет от 01.02.2007г. (НПДЗ)

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за:

1. предоставяне на финансови средства от Държавния бюджет на работодатели по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" (НП "ОСПОЗ") за включване в заетост на:

- регистрирани и насочени от Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) трудоспособни безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез наемането им от работодател по трудов договор на пълно или непълно работно време;
- регистрирани и насочени от ДБТ квалифицирани работници, които са безработни, но не са обект на социално подпомагане, до 20% от общия брой на наетите по програмата;

2. предоставяне на финансови средства за обучение от Държавния бюджет за:

- включване на безработни лица в обучение за ограмотяване;
- включване на безработни лица в обучение за професионална квалификация, необходима за изпълнение на заложените в проектите дейности.

Забележка: По изключение, с разрешение на Изпълнителния директор на АЗ, при сформиране на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия, в програмата могат да бъдат включени и продължително безработни лица, при липса на безработни лица на месечно социално подпомагане.

Целта на услугата е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, в дейности от областта на земеделието или преработването на селскостопанска продукция, както и в дейности от основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие; повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията; повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Услугата се осъществява от Агенция по заетостта чрез съответните дирекции "Бюро по труда".

2. Правоимащи лица и нормативно установени права

Работодатели по НП "ОСПОЗ" могат да бъдат: Областни управители, общини и общински предприятия; Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности; Предприятия без държавно и/ или общинско участие; Физически лица, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел, които са регистрирани по ЗПЗП и/или ЗТТИ, изпълняващи дейности в областта на земеделието, както и преработвателни предприятия в дейности от основното им производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция; Юридически лица с нестопанска цел.

2.1 На всеки работодател, с изключение на поделения на Национално управление по горите, Национална компания "Железопътна инфраструктура", Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и Министерство на здравеопазването, наел насочени от ДБТ безработни лица по НП "ОСПОЗ", се предоставят средства от Държавния бюджет за:

- трудово възнаграждение, при пълно работно време или часова работна заплата при непълно работно време, но не по-малко от 4 часа, в размер, определен в НПДЗ за съответната година, за действително отработеното време;
- допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда (КТ) и нормативните актове за неговото прилагане;
- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155 от Кодекса на труда (обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на Работодателя);
- възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
- дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд "Пенсии", Фонд "Трудова злополука и професионална болест", Фонд "Общо заболяване и майчинство", за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

2.2 Проектите на поделения на Министерството на земеделието и горите – Национално управление на горите (МЗГ – НУГ), Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ"), Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Ф "РПИ") и Министерство на здравеопазването (МЗ) - за дейността "Санитар" се реализират в условията на съфинансиране.

а) За тези работодатели се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение в размер на 150 лв. при пълно работно време или пропорционално на 150 лв. за определеното непълно работно време, в зависимост от действително отработеното време. Когато трудовото възнаграждение е регламентирано в трудовия договор на база изработка, средствата се изплащат на база действително заработеното, но не повече от 150 лв. за един месец при пълно работно време.

б) Работодателите осигуряват средства за:

- доплащане на разликата между полагащото се трудово възнаграждение и осигурената субсидия от Държавния бюджет;
- допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане;
- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, както и обезщетения за неползван основен платен годишен отпуск;
- дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО: "Общо заболяване и майчинство", "Трудова злополука и професионална болест", "Пенсии", за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;
- възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

2.3 Средствата се предоставят на работодателя въз основа на сключен писмен договор между Агенцията по заетостта (АЗ), чрез ДБТ и работодателя по утвърден от изпълнителния директор на АЗ образец. Договорът се сключва за не повече от 12 месеца, в рамките на една календарна година.

2.4 За безработни лица включени в обучение за професионална квалификация, необходима за изпълнение на заложените в проектите дейности, се осигуряват средства от Държавния бюджет за:

- обучение за професионална квалификация в размер, определен в НПДЗ;
- стипендии за лицата, включени в обучение за професионална квалификация, в размер, определен в НПДЗ;
- транспорт и квартира за включените в обучение за професионална квалификация за срока на обучението в размер, определен в НПДЗ, когато обучението се провежда извън границите на населеното място.

2.5 За безработни лица, включени в обучение за ограмотяване се осигуряват средства от Държавния бюджет за:

- обучение за ограмотяване в размер, определен в НПДЗ;
- обучение на преподавателите, провеждащи обучението за ограмотяване на възрастни;
- стипендия на обучаваните лица в размер, определен в НПДЗ.

3. Вътрешен ход на административната услуга

За изпълнение на НП "ОСПОЗ" ежегодно се обявява процедура за кандидатстване с проекти. АЗ публикува на Интернет страницата си, а ДБТ публикуват в местните медии стандартна покана за представяне на проекти. Във връзка със стартирането на процедурата, ДБТ изнася на информационното табло следните задължителни материали:

- покана за представяне на предложения за проекти по НП "ОСПОЗ";
- примерен списък за допустимите дейности по НП "ОСПОЗ";
- информация за мястото, определените часове за консултация на кандидат- работодателите;
- график за: консултиране на работодатели, приемане на проектите в ДБТ, провеждане на заседанията на Съветите за сътрудничество, оценка на проектите от Дирекция "Регионална служба по заетостта" (Д"РСЗ"), провеждане на заседанията на Областните комисии по заетост и предаване на проектите в АЗ;
- процедура за кандидатстване по НП "ОСПОЗ".

Представените проекти преминават през различни нива на оценка, като за всяко ниво са въведени обективни критерии. Оценените проекти се допускат до следващо ниво на оценка, ако отговарят на всички критерии. Нивата на оценка са следните:

- първо ниво - ДБТ извършва оценка по критерии за административно съответствие и допустимост;
- второ ниво - Съветът за сътрудничество към ДБТ, извършва оценка за съответствие с местните приоритети;
- трето ниво - Д"РСЗ", съвместно със съответните експерти за техническа помощ по изпълнението на Програмата, извършва оценка за социална значимост и техническа обоснованост;
- четвърто ниво на оценка - Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие извършва оценка за съответствие с регионалните приоритети.

В рамките на финансовия ресурс за реализация на НП "ОСПОЗ" през съответната година АЗ одобрява предложените от Комисиите по заетост проекти за финансиране. Списък с одобрените проекти на работодатели се публикува на Интернет страницата на АЗ.

На основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 ЗНЗ и утвърдената на основание чл. 31, ал. 4 ЗНЗ програма всеки работодател сключва договор със съответната ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет за всяко насочено и наето по трудов договор безработно лице.

ДБТ сключва договори с поделения на Национално управление по горите само за обектите, на които дейностите по одобрените проекти се изпълняват от тях като работодатели. За обектите, на които дейностите се възлагат чрез конкурси или пряко договаряне на фирми изпълнители, ДБТ сключват договори след разрешение от АЗ.

4. Необходими документи

При подписването на договорите, от работодателите се изисква да предоставят в ДБТ описаните по-долу документи:

4.1 Заявка по образец съгласно чл. 17, ал. 1 ППЗНЗ за свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 ППЗНЗ).
4.2 В срок от 10 работни дни от сключването, изменението или прекратяването на трудовите договори, копия от:
4.2.1 трудовите договори и уведомленията по чл. 62, ал. 4 КТ на наетите лица, заверени от съответните длъжностни лица;
4.2.2 допълнителните споразумения към сключените трудови договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 4 КТ на наетите лица, заверени от съответните длъжностни лица;
4.2.3 писмените актове за прекратяване на трудовите правоотношения.
4.3 Ежемесечно до 10-то число на месеца, следващ отчетния, следните документи:
4.3.1 декларация – искане (по образец):

- за начислените средства за работна заплата, допълнителните възнаграждения по минимални размери, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 КТ;
- за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО (без Фонд "Безработица") и НЗОК и паричните средства по чл. 40, ал. 4 КСО; за направените през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО и НЗОК (само за работодателите, които не сключват договори по програмата на принципа на съфинансиране);

4.3.2 копие от разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицата за изтеклия месец и нареждане за масово плащане за извършен банков превод по открити дебитни карти;
4.3.3 отчетна форма (по образец) за явяване/неявяване на работа на лицата през изтеклия месец;
4.3.4 месечен отчет за оценка на извършената работа от наетите лица.
4.4 В срок от 5 работни дни от сключването на договора по програмата:
4.4.1 заповед с имената и функциите на екипа за управление на проекта;
4.4.2 график за разпределението по обекти и работното време на наетите лица; при промяна да уведоми ДБТ и да представи нов график в срок не по-късно от датата на настъпване на промяната.

5. Спиране превода на финансови средства

Преводът на финансовите средства се спира:

- при неизпълнение на задълженията на работодателя да представи копия от сключените трудовите договори, допълнителните споразумения към тях и уведомленията по чл. 62, ал. 4 КТ;

- за лице, за което ДБТ установи, че липсва от работа без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг оправдаващ отсъствието документ не се извършва превод на средства за съответния ден; при повторно констатиране на нарушение за същото лице/лица ДБТ не превежда полагащите се средства за тях за съответния месец; когато нарушението е констатирано за над 50% от наетите на конкретен обект в конкретна дейност лица-договорът се прекратява за съответната дейност на съответния обект в срок от 10 работни дни от датата на получаване от Работодателя на уведомлението за направените констатации;

- при установяване на отчетени, но неизпълнени дейности на конкретен обект, ДБТ не превежда дължимите средства за съответния месец за лицата, наети за изпълнение на съответната дейност на съответния обект; в случаите при повторно констатиране на нарушението работодателят възстановява изцяло преведените средства за лицата, наети за изпълнение на тези дейности на съответния обект, като договорът се прекратява за същата дейност на съответния обект.

6. Дължими неустойки и възстановяване на финансовите средства от работодателя

Финансовите средства се възстановяват, съответно неустойки се дължат в следните случаи:

- при установяване на нарушения, свързани с осигуряване на необходимите материали, инвентарни средства, механизация, съоръжения, работно облекло и лични предпазни средства, както и организация за нормалното изпълнение на договорените дейности; в случаите на повторно констатиране на нарушението работодателят възстановява изцяло преведените средства за лицето/лицата, наето/наети за изпълнение на съответната дейност на съответния обект, като договорът се прекратява за същата дейност на съответния обект;

- при установяване на нарушения, свързани с качественото изпълнение на договорените дейности на конкретен обект в срока и обемите, регламентирани в приложенията към договора; в случаите на повторно констатиране на нарушението работодателят възстановява изцяло преведените средства за лицето/лицата, наето/наети за изпълнение на съответната дейност на съответния обект, като договорът се прекратява за същата дейност на съответния обект;
- при неизпълнение на задълженията на работодателя да представи писмените актове за прекратяване на трудовите правоотношения с наетите лица;
- при представяне със закъснение до един месец на документите, удостоверяващи плащанията на трудовите възнаграждения и социалните осигуровки;
- при непредставяне на документите, удостоверяващи плащанията на трудовите възнаграждения и социалните осигуровки до един месец от определения срок, договорът се прекратява по отношение на конкретното лице, за което не са представени документите;
- при неотстранени в срок констатирани грешки или неточности в месечните отчети;
- при декларирана от работодателя сума надвишаваща с повече от 20% размера на фактически полагащата се сума за съответния месец;
- при изплащане на полагащите се трудови възнаграждения и осигурителни вноски на наетите лица със закъснение до един месец от договорения срок;
- при неизплащане на полагащите се трудови възнаграждения и осигурителни вноски на наетите лица в срок до един месец от договорения срок; в този случай се прекратява и договорът по програмата по отношение на конкретното лице/лица;
- при непредставен в срок график за разпределението по обекти и работното време на лицата;
- когато прекрати с лице/лица едностранно трудовото правоотношение преди изтичането на срока му по причини, които не са свързани с поведението на работника, както и по взаимно съгласие, на основание чл. 325, т. 1 КТ, възстановява изцяло получените средства за съответното лице/лица;

Забележка: За неуредените в писмения договор положения между работодателя и АЗ чрез съответната ДБТ се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.

0 коментара

Добавете коментар