Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма “Помощ за пенсиониране” и включване на лица в програмата

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:28Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Национален план за действие по заетостта през 2007 г., приет с решение на Министерски съвет от 01.02.2007 г. (НПДЗ)

Характеристика

Изложението указва реда за:

- включване на безработни лица в предпенсионна възраст по условията на Национална програма "Помощ за пенсиониране" за придобиване право на пенсия, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване;
- предоставяне на финансови средства от Държавния бюджет на работодатели, наели на работа по трудово правоотношение безработни лица, отговарящи на условията на Програмата.

Целта на услугата е осигуряване на заетост по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 30 месеца на безработни лица, на които не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).


Процедура:
   

1. Правоимащи лица и предоставяни средства

1.1 Безработните лица могат да бъдат включени в Програмата при следните условия:

- да са регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" и търсят активно работа;
- да са навършили възраст, която е до 2 г. и 6 м. по-малка от изискваната за пенсиониране за съответната година;
- да не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО;
- да не им е издавано разпореждане от териториалните подразделения на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия на друго основание.

1.2 Работодателят може да кандидатства за ползване на Програмата при следните условия (чл. 50, ал. 1 ППЗНЗ):

- да е регистриран по действащото законодателство;
- да няма изискуеми публични задължения;
- да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи.

1.3 На работодател, наел безработни лица по условията на Програмата, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта - дирекции "Бюро по труда", се предоставят средства от Държавния бюджет за:

- трудово възнаграждение за действително отработеното време в размер, ежегодно определян с Националния план за действие по заетостта (когато трудовото възнаграждение е регламентирано в трудовия договор на база изработка за уговореното работно време, средствата се изплащат на база действително заработеното трудово възнаграждение, но не повече от размера за един месец, определен в НПДЗ за съответната година);
- допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата, посочени непосредствено по-горе;
- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;
- възнаграждение по чл. 40, ал. 4 КСО;
- осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО: "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест", "Общо заболяване и майчинство" и за Националната здравноосигурителна каса, като същите се начисляват върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 КСО.

1.4 Разликата между субсидираната част от трудово възнаграждение и начислените върху него осигурителни вноски и договореното между работодателя и работника брутно трудово възнаграждение и начислени върху него осигурителни вноски се заплаща от работодателя.

Със ЗБДОО са определени минимални месечни размери на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

В случаите, когато сборът от трудовото възнаграждение и допълнителните възнаграждения е по-малък от минималния осигурителен доход за дадената икономическа дейност и група професия, осигурителните вноски са дължими върху минималния осигурителен доход.

Забележка: Средствата се предоставят на работодателя при наемане на работа на безработни лица, отговарящи на условията за включване в Програмата, въз основа на сключен писмен договор между дирекция "Бюро по труда" и работодателя по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта образец, за срок не по-малък от 3 месеца и не по-голям от 30 месеца, но до навършване на 65 годишна възраст на лицата, когато те придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 4 КСО.

Средствата се предоставя ежемесечно на работодателя в сроковете, предвидени във всеки конкретен договор, но за не повече от 30 месеца.

При промяна на условията в договора се сключва анекс между страните.

2. Необходими документи

2.1 Безработното лице представя в дирекция "Бюро по труда" удостоверение за недостигащ осигурителен стаж, издадено и заверено от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Дирекция "Бюро по труда" въз основа на представеното удостоверение за недостигащ осигурителен стаж, определя правото на участие и изчислява срока на субсидираната заетост на безработното лице, така, че с изтичането му то да придобие право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО.

Дирекциите "Бюро по труда" изготвят картотека за броя на регистрираните безработни лица, които отговарят на условията за участие в Програмата и са представили удостоверение от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

2.2 Работодателят:

2.2.1 предоставя в дирекция "Бюро по труда" заявка по образец съгласно чл. 17, ал. 1 ППЗНЗ за свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 ППЗНЗ) с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор;

2.2.2 предоставя в дирекция "Бюро по труда" писмено искане за насочване на безработни на работа на обявените свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 2 ППЗНЗ).

2.2.3 представя следните документи при подписването на договорите:

- документи за регистрация по реда на специални закони и подзаконови нормативни актове или фирмени решения, издадени от съответния съд;

- удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд (за подлежащите на съдебна регистрация); договорът се сключва с лицето, което според удостоверението представлява фирмата;

- писмена декларация, че няма изискуеми публични задължения, както и че отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи (съгласно чл. 56, ал. 1 ЗНЗ);

2.2.4 сключва писмен договор, съгласно чл. 30б, ал. 1, т. 2 ЗНЗ с дирекция "Бюро по труда" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (чл. 30, ал. 1, т. 2 ППЗНЗ);

2.2.5 в срок от 5 работни дни след подписването на договора по Програмата, работодателят се задължава да сключи писмени трудови договори с насочени от дирекция "Бюро по труда" безработни лица, като им определи основно месечно трудово възнаграждение, не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, за уговореното работно време;

2.2.6 работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" в срок от 10 дни от сключването или изменението копия на трудовите договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда;

2.2.7 за периода от сключване на трудовите договори с безработните лица до изтичане на определения от бюрото по труда срок, за който се ползват финансовите насърчения, работодателят представя ежемесечно в дирекция "Бюро по труда" до 10-то число на месеца, следващ изтеклия, следните заверени от съответните длъжностни лица документи:

а) декларация-искане (по образец):

- за начислените средства за работна заплата, допълнителните възнаграждения по минимални размери, възнаграждения за платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО (без фонд "Безработица") и НЗОК и възнаграждение по чл. 40, ал. 4 КСО;

- за направените през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО и НЗОК;

б) копие от разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицата по настоящата процедура за изтеклия месец;

в) отчетна форма (по образец) за явяване/неявяване на работа на лицата по настоящата процедура през изтеклия месец;

2.2.8 в срок от 5 работни дни от прекратяване на трудовите правоотношения с лица по настоящата процедура, работодателят представя заповедта за прекратяване и уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

3. Вътрешен ход на административната услуга

3.1 Безработното лице ползва Програмата при следния ред:

- получава информация и консултация от служителите на дирекция "Бюро по труда" за условията и изискванията за участие в Програмата;
- представя в дирекция "Бюро по труда" удостоверение за недостигащ осигурителен стаж, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт;
- в случай, че отговаря на условията на Програмата, лицето се вписва в създадената картотека от дирекцията "Бюро по труда";
- при наличие на заявено свободно работно място по Програмата лицето се насочва с писмо-препоръка по утвърден образец към работодателя;
- в случай, че работодателят писмено потвърди наемането на лицето по условията на Програмата, то сключва индивидуален трудов договор по Кодекса на труда с работодателя.

3.2 Работодателят ползва Програмата при следния ред:

- подава заявка в дирекция "Бюро по труда" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, в която описва работното място и изискванията за заемането му;
- прилага документ за регистрация по действащото законодателство и удостоверение за актуално състояние;
- прилага декларация, че отговаря на изискванията за отпускане на държавни помощи по Закона за държавните помощи и за отсъствието на изискуеми публични задължения.

Забележка: При отказ да се предостави услугата по Програмата, както и при частичното й предоставяне, директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с писмено решение в 7-дневен срок. Решението се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването по административен ред се извършва пред директора на съответната дирекция "Регионална служба по заетостта", който се произнася с мотивирано решение.

3.3 Спиране превода на финансови средства

При неизпълнение на задълженията на работодателя да представи документите, удостоверяващи плащанията на трудовите възнаграждения и декларация за осигурителни вноски за лицата по настоящата процедура, не се извършва превод на финансови средства.

За лице по настоящата процедура, за което дирекция "Бюро по труда" установи, че липсва от работа без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг оправдаващ отсъствието документ, не се извършва превод на средства за съответния ден. За целта се съставя протокол.

При следващо констатиране от дирекция "Бюро по труда" на липсата на лице по настоящата процедура от работното му място не се извършва превод на средства за лицето за съответния месец.

3.4 Възстановяване на финансовите средства от работодателя

Работодателят възстановява получените финансови средства в следните случаи:

- при прекратяване на трудовите правоотношения с наетите от него лица по настоящата процедура по причини, които не са свързани с виновно неизпълнение на трудовите задължения;
- при непредставяне на необходимите документи за превеждане на средства от Агенцията по заетостта повече от 1 месец след определения срок в изпълнение на договорите.

Съгласно чл. 84 ЗНЗ работодателите, които използват предоставените им целеви средства не по предназначение, се наказват и с глоба или имуществена санкция в двоен размер на неправомерния разход.

Средствата се възстановяват заедно с уговорените в договора неустойки.

Забележка: За неуредените в писмения договор положения между работодателя и поделение на Агенция по заетостта (дирекция "Бюро по труда") се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.

0 коментара

Добавете коментар