Предоставяне на средства от държавния бюджет по национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:27Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Национален план за действие по заетостта през 2007 г., приет с решение на Министерски съвет от 01.02.2007 г. (НПДЗ)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за:

- включване на безработни лица с трайни увреждания или на безработни лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост от наркотични вещества, по условията на Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания;
- предоставяне на финансови средства от Държавния бюджет на работодатели за разкриване на работни места и наемане на работа по трудово правоотношение на безработни лица, отговарящи на условията на Програмата;
- предоставяне на финансови средства от Държавния бюджет на обучаващи институции за провеждане на обучение съобразно изискванията за заемане на заявените работни места от работодателя.

Целта на Програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в дирекции "Бюро по труда" безработни хора с трайни увреждания или безработни, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

Забележка: Програмата се реализира в два компонента – Компонент 1 "Обучение" и Компонент 2 "Заетост".

По Компонент 1 – "Обучение" могат да бъдат организирани:

- мотивационно обучение на безработни лица, обект на Програмата, за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда;
- обучение за придобиване на професионална квалификация в съответствие с възможностите на лицата, обект на Програмата и с идентифицираните потребностите по професии на работодателите.

По Компонент 2 се осигурява заетост на безработни с трайни увреждания и на безработни, преминали успешно курс на лечение за зависимост от наркотични вещества, за срок не по-малък от 36 месеца. С оглед постигане на устойчива заетост на разкритите работни места по Програмата могат да се наемат последователно повече от едно безработни лица, отговарящи на условията й.


Процедура:  

1. Правоимащи лица

1.1 Безработните лица могат да бъдат включени в Програмата при следните условия:

- да са регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" и да търсят активно работа;
- да са с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, удостоверено с експертно решение на Трудова експертна лекарска комисия/Национална експертна лекарска комисия (приоритетно се включват лица със и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания);
- да са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, удостоверено с документи издадени/заверени от Национален център по наркомании към Министерство на здравеопазването.

1.2 Работодателят може да кандидатства за ползване на Програмата при следните условия (чл. 50, ал. 1 ППЗНЗ):

- да е регистриран по действащото законодателство;
- да няма изискуеми публични задължения;
- да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи.

1.2.1 На работодател, наел безработни лица по условията на Програмата, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта - дирекции "Бюро по труда", се предоставят средства от Държавния бюджет за:

- трудово възнаграждение за действително отработеното време в размер, ежегодно определян с Националния план за действие по заетостта; когато трудовото възнаграждение е регламентирано в трудовия договор на база изработка за уговореното работно време, средствата се изплащат на база действително заработеното трудово възнаграждение, но не повече от размера за един месец, определен в НПДЗ за съответната година;
- допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху трудовото възнаграждение;
- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 КТ;
- възнаграждение по чл. 40, ал. 4 КСО;
- осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за Националната здравноосигурителна каса, като същите се начисляват върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 КСО.

Разликата между субсидираната част от трудово възнаграждение и начислените върху него осигурителни вноски и договореното между работодателя и работника брутно трудово възнаграждение и начислени върху него осигурителни вноски се заплаща от работодателя.

Със ЗБДОО са определени минимални месечни размери на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

В случаите, когато сборът от трудовото възнаграждение и допълнителните възнаграждения е по-малък от минималния осигурителен доход за дадената икономическа дейност и група професия, осигурителните вноски са дължими върху минималния осигурителен доход.

1.2.2 Средствата се предоставят на работодателя при наемане на работа на безработни лица, отговарящи на условията за включване в Програмата, въз основа на сключен писмен договор между дирекция "Бюро по труда" и работодателя по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта образец, за срок не по-голям от 36 месеца.

Средствата се предоставят ежемесечно на работодателя в сроковете, предвидени в конкретния договор, но за не повече от 36 месеца.

1.3 Обучаваща институция може да кандидатства за извършване на обучението, предвидено по Програмата, при спазване на условията и регламентите на Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за неговото прилагане.

Съгласно утвърдената Програма при необходимост работодателят може да посочи обучаваща институция или да поиска от дирекция "Бюро по труда" да организира избор на обучаваща институция. Обучаващите институции осигуряват подходяща база в зависимост от вида на увреждането, включително изграден достъп за провеждане на обучение на хора с увреждания.

На определената по установения ред обучаваща институция се предоставят финансови средства от Държавния бюджет за извършване на обучението по Програмата въз основа на сключен писмен договор с териториалните поделения на Агенцията по заетостта - дирекции "Бюро по труда", по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта образец.

2. Необходими документи

2.1 Безработното лице в зависимост от целевата група, към която принадлежи, представя в дирекция "Бюро по труда" документи, както следва:

- експертно решение на оторизираните органи на медицинската експертиза – Трудова експертна лекарска комисия/Национална експертна лекарска комисия (ТЕЛК/НЕЛК) за установена степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто - за хората с трайни увреждания.
- документи, удостоверяващи успешно преминат курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, издадени/заверени от Национален център по наркомании към Министерството на здравеопазването – за лица, които са били зависими към наркотични вещества.

2.2 Работодателят:

2.2.1 предоставя в дирекция "Бюро по труда" заявка по образец, съгласно чл. 17, ал. 1 ППЗНЗ за свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 ППЗНЗ) с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор;

2.2.2 предоставя в дирекция "Бюро по труда" писмено искане за насочване на безработни на работа на обявените свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 2 ППЗНЗ).

2.2.3 при необходимост от организиране и провеждане на обучение на безработни лица, обект на Програмата, в съответствие с изискванията за заемане на заявените от него работни места, представя в дирекция "Бюро по труда" заявка за обучение по утвърден образец; съгласно утвърдената Програма може да посочи обучаваща институция или да поиска от дирекция "Бюро по труда" да организира избор на обучаваща институция, която да обучи безработните, обект на програмата, по регламентите на Закона за насърчаване на заетостта;

2.2.4 представя следните документи при подписването на договорите за заетост:

- документи за регистрация по реда на специални закони и подзаконови нормативни актове или фирмени решения, издадени от съответния съд;
- удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд (за подлежащите на съдебна регистрация); договорът се сключва с лицето, което според удостоверението представлява фирмата;
- писмена декларация, че няма изискуеми публични задължения, както и че отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи (съгласно чл. 56, ал. 1 ЗНЗ);

2.2.5 сключва писмен договор, съгласно чл. 30б, ал. 1, т. 2 ЗНЗ с дирекция "Бюро по труда" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (чл. 30, ал. 1, т. 2 ППЗНЗ);

2.2.6 в срок от 5 работни дни след подписването на договора по Програмата работодателят се задължава да сключи индивидуални трудови договори за срок не по-малък от 36 месеца, с насочени от дирекция "Бюро по труда" безработни лица, като им определи основно месечно трудово възнаграждение, не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, за уговореното работно време;

2.2.7 работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" в срок от 10 дни от сключването или изменението копия на трудовите договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда;

2.2.8 за периода от сключване на трудовите договори с безработните лица до изтичане на 36-месечния срока на заетост по Програмата, за който се ползват финансовите насърчения, работодателят представя ежемесечно в дирекция "Бюро по труда" до 10-то число на месеца, следващ изтеклия, следните заверени от съответните длъжностни лица документи:

2.2.8.1 декларация-искане (по образец):

- за начислените средства за работна заплата, допълнителните възнаграждения по минимални размери, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 КТ, възнаграждение по чл. 40, ал. 4 КСО и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК;
- за направените през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК;

2.2.8.2 копие от разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицата по настоящата процедура за изтеклия месец;

2.2.8.3 отчетна форма (по образец) за явяване/неявяване на работа на лицата по настоящата процедура през изтеклия месец;

2.2.9 в срок от 5 работни дни от прекратяване на трудовите правоотношения с лица по настоящата процедура работодателят представя заповедта за прекратяване и уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

3. Вътрешен ход на административната услуга

Безработното лице ползва Програмата при следния ред:

- получава информация и консултация от служителите на дирекция "Бюро по труда" за условията и изискванията за участие в Програмата;
- представя в дирекция "Бюро по труда" съответно експертно решение на Трудова експертна лекарска комисия или документи издадени/заверени от Национален център по наркомании към Министерство на здравеопазването;
- при организиране на обучение по Програмата подава в дирекция "Бюро по труда" заявление за включване в курс за обучение, по утвърден образец;
- при наличие на заявено свободно работно място по Програмата лицето се насочва с писмо-препоръка по утвърден образец към работодателя;
- в случай, че работодателят писмено потвърди наемането на лицето по условията на Програмата, то сключва индивидуален трудов договор по Кодекса на труда с работодателя.

Работодателят ползва Програмата при следния ред:

- подава заявка в дирекция "Бюро по труда" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, в която описва работното място и изискванията за заемането му;
- прилага документ за регистрация по действащото законодателство и удостоверение за актуално състояние;
- прилага декларация, че отговаря на изискванията за отпускане на държавни помощи по Закона за държавните помощи и за отсъствието на изискуеми публични задължения;

Забележка: При отказ да се предостави услугата по Програмата, както и при частичното й предоставяне, директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с писмено решение в 7-дневен срок. Решението се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването по административен ред се извършва пред директора на съответната дирекция "Регионална служба по заетостта", който се произнася с мотивирано решение.

4. Спиране превода на финансови средства

При неизпълнение на задълженията на работодателя да представи документите, удостоверяващи плащанията на трудовите възнаграждения и декларация за осигурителни вноски за лицата по настоящата процедура не се извършва превод на финансови средства.

За лице по настоящата процедура, за което дирекция "Бюро по труда" установи, че липсва от работа без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг оправдаващ отсъствието документ не се извършва превод на средства за съответния ден. За целта се съставя протокол.

При следващо констатиране от дирекция "Бюро по труда" на липсата на лице по настоящата процедура от работното му място не се извършва превод на средства за лицето за съответния месец.

5. Работодателят възстановява получените финансови средства в следните случаи:

- при прекратяване на трудовите правоотношения с наетите от него лица по настоящата процедура по причини, които не са свързани с виновно неизпълнение на трудовите задължения;
- при неизпълнение на задължението на разкритите работни места по Програмата да осигурява заетост на безработни лица за срока на субсидираната заетост, регламентирана в утвърдената Програма;
- при непредставяне на необходимите документи за превеждане на средства от Агенцията по заетостта повече от 1 месец след определения срок в изпълнение на договорите.

Съгласно чл. 84 ЗНЗ работодателите, които използват предоставените им целеви средства не по предназначение, се наказват и с глоба или имуществена санкция в двоен размер на неправомерния разход.

Средствата се възстановяват заедно с уговорените в договора неустойки.

За неуредените в писмения договор положения между работодателя и поделение на Агенция по заетостта /дирекция "Бюро по труда" се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.

0 коментара

Добавете коментар