Изследване на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни и питейна вода

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:47Правно основание

Закон за храните

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба № 1 от 7 януари 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва изследване на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни и питейна вода.

Изследванията на материали и предмети, предназначени за контакт с храни и питейна вода се извършват с оглед безопасното им приложение и предотвратяване на риска от увреждане здравето на хората.

Контролът по изследване на материали и предмети, преназначени за контакт с храни и питейна вода, се извършва от квалифицирани лица с познания за начините за пробовземане, транспортиране, методите за анализиране на пробите, както и за оценка на съответствието им с нормативните изискванията.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат заинтересованите физически или юридически лица.

III. Необходими документи

Необходимо е заявителят да подаде заявление по образец.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Пробите на материали и предмети, предназначени за контакт с храни и питейна вода се предоставят за анализ от физически/юридически лица или се пробонабират от сътрудници на дирекция "Лабораторни изследвания".

Когато пробата е мостра, предоставена от физически/юридически лица, получените резултати се отнасят само за нея.

Получените резултати от пробите, пробонабрани от обучени за целта сътрудници от партида на съответния продукт, се отнасят за цялата партида, от която е взета пробата.

V. Такси

Общата стойност на услугата се получава от цените на отделните изследвания. Цената на всяко изследване се определя на основание Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица.

0 коментара

Добавете коментар