Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:45Правно основание

Закон за лечебните заведения

Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (Наредба № 29)

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Хигиенното заключение представлява експертно становище и оценка на базата, в която ще се извършва специализираната медицинска дейност. Хигиенното заключение се издава за да удостовери, че са спазени всички нормативни изисквания при разкриване на лечебно заведение. То е един от необходимите документи за регистрация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава хигиенно заключение.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), на чиято територия се намира лечебното заведение.

II. Заявител

Заявител е физическо или юридическо лице, регистрирано по търговския закон.

III. Нормативноустановени изисквания

Лечебните заведения следва да отговарят на основните изисквания на Наредба № 29.

IV. Необходими документи

1. Необходими документи - Столична РИОКОЗ (СРИОКОЗ)

- Заявление за ДПК и хигиенно заключение за лечебно заведение - Столична РИОКОЗ;
- Нотариално заверено копие на съдебното решение за регистрация по търговския закон;
- Копие от документ за данъчна регистрация;
- Становище по инвестиционен проект на СРИОКОЗ или Доклад за съответствие (хигиенна оценка) от лицензирана консултантска фирма или Протокол от РЕСУТ (разрешение за ползване);
- Протокол за факторите на работната среда и качествата на питейната вода – представя се оригинал от сертификат за контрол на СРИОКОЗ - акредитиран орган за контрол на вида А за съответствия с изискванията на БДС;
- Разрешение за строеж, съгласно чл. 142, ал. 1 от Закона за устройство на територията или друг заместващ го документ, удостоверяващ разрешаване строежа или преустройството на съществуващи помещения в лечебно заведение, съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за устройство на територията;
- Съгласие на жилищните собственици, когато лечебното заведение се открива в жилищна сграда – съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Документът да съдържа решение на общото събрание на собствениците на жилища, взето по установения ред, и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта. Документът се приема в оригинал или нотариално заверено копие;
- Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията - договор за наем (съдържащ всички необходими реквизити, като срок, наемна цена и пр.), сключен с ръководителя на лечебното заведение и посочен адрес на лечебното заведение, който кореспондира с адреса в молбата и всички останали документи или верифициране на собствеността, чрез представяне на нотариален акт на името на лекаря или стоматолога (без прилагане на копие) или друг документ, удостоверяващ основание за ползване на помещенията;
- Документ за платена такса - в зависимост от вида лечебно заведение.

2. Необходими документи – РИОКОЗ Бургас

- Заявление за хигиенно заключение;
- Хигиенна експертиза;
- Разрешение за ползване на строеж (или Протокол обр. 16);
- Съдебна регистрация (по ЗЛС);
- Договор за наемни отношения.

3. Необходими документи – РИОКОЗ Добрич

А) Необходими документи за издаване на хигиенно заключение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

- Молба за издаване хигиенно заключение от РИОКОЗ Добрич;
- Протокол от общо събрание (ако лечебното заведение се намира в жилищна сграда);
- Договор за изпиране на работно облекло, постелъчен инвентар и болнично бельо;
- Наличие на собствен стерилизатор или договор за извършване на стерилизация;
- Хигиенна характеристика - попълнена до т. 9;
- График за амбулаторен прием на лекарите;
- Правилник за работа на всички центрове (медицински център, стоматологичен център, медико-стоматологичен център, диагностично-консултативен център), лаборатории (самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-технологична лаборатория) и хосписи.

Б) Необходими документи за издаване на хигиенно заключение на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

- Заявление;
- Разрешение за ползване от Регионалната дирекция за Национален строителен контрол – Добрич;
- Удостоверение за данъчна регистрация и Булстат;
- Удостоверение от РЦЗ – Добрич.

В) Необходими документи за издаване на хигиенно заключение за лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи

- Молба;
- Копия от съдебното решение за регистрация на търговско дружество или кооперация, от удостоверението за актуална съдебна регистрация и от удостоверението за данъчна регистрация;
- Попълнена хигиенна характеристика на лечебното заведение, диспансера и дом за медико-социални грижи;
- Разрешение за ползване на лечебното заведение за новостроящите се обекти и тези, които имат издадено такова.

4. РИОКОЗ Монтана

А) Издаване на хигиенно заключение

- Заявление за хигиенно заключение;
- Разрешение за ползване-оригинал или копие, заверено за вярност;
- Съдебна регистрация-оригинал или копие, заверено за вярност;
- Данъчна регистрация-оригинал или копие, заверено за вярност.

Б) Издаване на копие, препис, дубликат

- Заявление за издаване на копие, препис, дубликат – РИОКОЗ Монтана

5. РИОКОЗ Плевен

За изготвяне на хигиенно заключение за лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис:

- Хигиенно заключение по проектна документация;
- Протоколи от лабораторни изследвания;
- Разрешение за ползване;
- Хигиенна характеристика на лечебното заведение;
- Договор за наем.

6. РИОКОЗ Пловдив

- Заявление за хигиенно заключение - РИОКОЗ Пловдив;
- Съдебна регистрация;
- Данъчна регистрация;
- Хигиенно заключение по проектна документация;
- Разрешение за ползване;
- Протоколи от лабораторни изследвания;
- Договор за наем (при промяна на наемателя).

7. РИОКОЗ Русе

- Заявление за ДПК и хигиенно заключение за лечебно заведение - РИОКОЗ Русе;
- Решение на съда за регистрация на фирмата;
- Данъчна регистрация;
- Становище по инвестиционен проект;
- Протокол за факторите на работната среда и качествата на питейната вода;
- Разрешение за строеж.

8. РИОКОЗ Софийска област

- Заявление за хигиенно заключение - РИОКОЗ Софийска област;
- Данъчна и съдебна регистрация – ксерокопия;
- Хигиенно становище от РИОКОЗ за съгласуван обект (за ново строителство или преустройство);
- Договор за наем или разрешение за ползване от гл.архитект на общината (за нов обект или преустройство);
- Протоколи от извършени лабораторни замервания на параметрите на работната среда.

9. РИОКОЗ Силистра

- Заявление за хигиенно заключение за лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис или
- Заявление за хигиенно заключение за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер и ДМСГД;
- Разрешение за ползване на строеж или други документи, доказващи законността на обекта, съгласно писмо № 32-00-17/2004 г. на МЗ (за новостроящи, с промяна на предназначението и реконструкция);
- Договор за наем (ако обекта се ползва под наем);
- Съдебно решение за регистрация на фирмата;
- Удостоверение за данъчна регистрация;
- Удостоверение за актуално състояние;
- Хигиенна характеристика на лечебното заведение;
- Протоколи за лабораторни изследвания на параметри на работната среда.

За издаване на копие, препис, дубликат следва да се подаде Заявление за издаване на копие, препис, дубликат – РИОКОЗ Силистра.

10. РИОКОЗ Сливен

- Заявление за хигиенно заключение – РИОКОЗ Сливен;
- Съдебна регистрация;
- Данъчна регистрация;
- Хигиенно заключение по проектна документация;
- Разрешение за ползване;
- Протоколи за лабораторни изследвания;
- Договор за наем.

11. РИОКОЗ Велико Търново

- Молба за хигиенно заключение – РИОКОЗ Велико Търново;
- Разрешение за ползване на строеж или други документи, доказващи законността на обекта, съгласно писмо №32-00-17/2004 г. на МЗ;
- Договор за отдаване под наем, ако обекта е под наем;
- Протоколи за лабораторни изследвания на параметри на работната среда.

За издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр се подава молба за издаване на копие, препис, дубликат.

12. РИОКОЗ Кюстендил

Необходимите документи са посочени в заявлението за хигиенно заключение за лечебно заведение – РИОКОЗ Кюстендил.

13. РИОКОЗ Хасково

Заявление за хигиенно заключение – РИОКОЗ Хасково.

V. Вътрешен ход на административната услуга

1. Столична РИОКОЗ

След получаване на заявлението служител на отдел "ПЕК" извършва проверка и ако обектът отговаря на хигиенните изисквания, се издава хигиенно заключение.

При установяване на несъответствия с хигиенните изисквания се предписват мероприятия за отстраняването им и се извършва повторна проверка, която да установи изпълнението им.

Изготвеният документ се връчва на заявителя.

2. РИОКОЗ Монтана

А) Издаване на хигиенно заключение

Комплектованите документи се приемат от главен специалист ОДАД, регистрират се от него във дневника по документооборота и се представят на Директор РИОКОЗ за резолюция.

Главен специалист ОДАД след и съобразно резолюцията на Директор РИОКОЗ разпределя документите и ги предава на директор дирекция "ЗК" или директор дирекция "НЗБ" за негова резолюция към началник отдел "КНОС" или "ПЕК"

Определеният специалист изготвя заключението при спазване на действащите нормативни актове, съгласно резолюцията на Директор РИОКОЗ, директор дирекция "ЗК"/"НЗБ" и началник отдел "КНОС"/"ПЕК". Заключението се изготвя в срок до 30 дни от подаване на заявлението в два екземпляра /за заявителя и за досието на обекта/, вторият му екземпляр се подписва от специалиста, началник отдел и директор на дирекция "ЗК"/"НЗБ" и преписката се предава за подпис от Директор РИОКОЗ, след което се връчва на клиента.

Цялостната преписка, касаеща лечебно заведение след окончателното й приключване се предава на директор дирекция "НЗБ" за изготвяне на досие на обекта и провеждане на здравен контрол.

Б) Издаване на копие, препис, дубликат

Полученото заявление получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора на инспекцията. В съответствие с резолюцията на директора, преписката се насочва служебно за изпълнение към съответните директори на дирекции.

При издаване на Препис/копие от документ – служителят от съответната дирекция/отдел прави копие на искания документ, върху който изписва в горния десен ъгъл на листа: "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" и се подписва.

При издаване на Дубликат – подготвя се нов екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва "ДУБЛИКАТ" и се представя на директора на инспекцията за подпис.

Исканият документ се получава в гишето за административно обслужване на РИОКОЗ Монтана по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

VI. Такси и срокове

1. Дължимите такси са както следва:

- 30 (тридесет) лв. - за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ;
- 50 (петдесет) лв. - за амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ;
- 30 (тридесет) лв. - за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
- 50 (петдесет) лв. - за амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ;
- 50 (петдесет) лв. - за медицински, стоматологичен, медико-стоматологичен и диагностично-консултативен център без легла;
- 66 (шестдесет) лв. - за медицински, стоматологичен, медико-стоматологичен и диагностично-консултативен център с легла;
- 50 (петдесет) лв. - за медико-диагностична и медико-техническа лаборатория;
- 60 (шестдесет) лв. - за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис до 100 легла;
- 83 (осемдесет и три) лв. - за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис от 101 до 500 легла;
- 163 (сто шестдесет и три) лв. - за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис над 500 легла;
- 44 (четиридесет и четири) лв. - за диализен център.

За издаване на дубликат се заплаща сумата от 5 лв.

2. Срокове

Сроковете за извършване на настоящата услуга са както следва:

А) Столична РИОКОЗ

Хигиенното заключение се изготвя в 10-дневен срок от приемане на документите.

Б) РИОКОЗ Монтана

- Издаване на хигиенно заключение – в 30-дневен срок от подаване на заявлението;

- За издаване на копие, препис, дубликат – до 3 дни след подаване на заявлението.

В) РИОКОЗ Пловдив

Издаването на хигиенно заключение се извършва в 30-дневен срок от подаване на документите;

Издаването на препис, копие или дубликат се извършва в 7-дневен срок от подаване на документите.

Г) РИОКОЗ Добрич

Издаването на хигиенно заключение се извършва в 30-дневен срок от подаване на документите.

Д) РИОКОЗ Силистра

Срокът за изготвяне на хигиенни заключения без лабораторни изследвания е до 10 дни.

Е) РИОКОЗ Велико Търново

Срокът за изготвяне на хигиенни заключения без лабораторни изследвания е 10 дни. В случаите, когато за извършване на лабораторни изследвания е необходимо по-дълго технологично време, срокът съответно се удължава.

0 коментара

Добавете коментар