Издаване на удостоверения на доставчици на социални услуги

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:44Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Характеристика

В Агенцията за социално подпомагане (АСП) се води регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които могат да предоставят социални услуги. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за:

- осъществяване на ежедневните дейности;
- социално включване.

Социални услуги се извършват от:

- държавата;
- общините;
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- чуждестранни физически или юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство.

Настоящото описание указва реда и условията за регистриране на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, както и на юридическите лица, за предоставяне на социални услуги.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на регистрацията и издаване на удостоверение за регистрация е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявители на административната услуга са физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които желаят да предоставят социални услуги.

3. Необходими документи:

Удостоверението се издава въз основа на заявление по образец, подадено от лице с представителни функции - лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

- решение за първоначална съдебна регистрация;
- удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
- карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето. При констатиране на пропуски в представените документи на лицето се дава 7-дневен срок за отстраняването им. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

0 коментара

Добавете коментар