Издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ за извършване на извънболнична помощ

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:42Правно основание

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Постановление № 187 от 23 септември 1999 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

Характеристика

Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ за извършване на извънболнична помощ от лекари/лекари по дентална медицина с основна или профилна медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ (болница за активно лечение, болница за долекуване и продължително лечение, болница за рехабилитация, болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация) или център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка.

Забележка: В тази процедура не се разглежда регистрирането на индивидуална практика за извънболнична специализирана помощ по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган, който издава удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ, е директорът на съответния регионален център по здравеопазване (РЦЗ), на чиято територия ще се оказва извънболнична помощ.

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат лекари и лекари по дентална медицина, работещи в болница.

3. Нормативноустановени изисквания

Директорът на РЗОК може да сключи договор за оказване на извънболнична помощ с лекари и лекари по дентална медицина, работещи в болница, при условие, че на същата територия няма достатъчно лекари на извънболнична практика от същата специалност и не се нарушава дейността на болницата.

4. Необходими документи

4.1. Издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

Необходимо е първо лекарят (респ. лекарят по дентална медицина) да регистрира индивидуална практика за извънболнична специализирана помощ. След това той подава до директора на РЦЗ писмено Заявление за издаване на удостоверение по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ.

4.2. Издаване на удостоверение/служебна бележка по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ

Представляващият лечебното заведение подава до директора на РЦЗ писмено заявление за издаване на удостоверение по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ.

Забележка: При подаване на заявлението в РЦЗ може да бъдат поискани следните документи:

- договор между лечебното заведение и лекаря/лекаря по дентална медицина;
- документ от ръководителя на болницата за графика на лекаря/лекаря по дентална медицина;
- диплома за съответното висше образование на лекарите/лекарите по дентална медицина, работещи в болница, които ще работят и в представляваното от него лечебно заведение;
- документ за призната специалност на горепосочените лекари/лекари по дентална медицина;
- удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за горепосочените лекари/лекари по дентална медицина.

5. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на заявлението длъжностните лица от съответния регионален център по здравеопазване извършват проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за издаване на удостоверение/служебна бележка.

При непълнота на представените документи директорът на регионалния център по здравеопазване в 15-дневен срок уведомява писмено заявителя и му предоставя определен срок за отстраняване на непълнотата.

В случай, че непълнотата не бъде отстранена своевременно или искането е недопустимо, директорът на регионалния център по здравеопазване издава заповед с мотивиран отказ и уведомява писмено заявителя за това.

Преценката за недостатъчност на територията на съответното РЦЗ на лекари на извънболнична практика от същата специалност и относно изискването да не се нарушава дейността на болницата се прави от директора на регионалния център по здравеопазване. Ако искането е допустимо на заявителя се издава Удостоверение/служебна бележка по чл. 81 от ЗЛЗ от директора на съответния регионален център по здравеопазване.

6. Такси

За издаване на препис от удостоверение/служебна бележка се събират следните такси:

- за първата страница - 2 лв.;
- за всяка следваща - 1 лв.

Таксите се заплащат при издаването на документите.

1 коментара

  1. Със средно образование Оптик -техник мога ли да отворя оптика ?Благодаря!

Добавете коментар