Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:41Правно основание

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (Наредба № 19)
Постановление № 187 от 23 септември 1999 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

Характеристика

Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис е необходимо за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за получаване бланки на болнични листове от ТП на НОИ, за издаване на разрешение за извършване на дейности по асистирана репродукция и други. То е документ, който удостоверява наличието на регистрация на лечебното заведение за извънболнична помощ/хосписите в съответния регионален център по здравеопазване.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган, който издава удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, е директорът на съответния регионален център по здравеопазване, на чиято територия се намира лечебното заведение.

2. Заявител

Заявители на административната услуга са:

- лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
- лечебни заведения за извънболнична помощ (групова практика за първична медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ, групова практика за първична дентална помощ, групова практика за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, медико-диагностични лаборатории, медико-технически лаборатории) и хосписи.

3. Необходими документи

3.1. Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ подават писмено заявление по образец (Приложение № 2 към Наредба № 19), към което се прилагат:

- диплома за съответното висше образование на лицата, които ще упражняват индивидуална медицинска практика;
- документ за призната специалност;
- удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на БЛС или Българския зъболекарски съюз;
- свидетелство за съдимост;
- разрешение за ползване на помещенията за лечебно заведение по ЗУТ, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
- хигиенно заключение за обекта от органите на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
- разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
- удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти в случаите, когато лечебното заведение ще осъществява такава дейност;
- хигиенно заключение за съответствие на подвижните структури с хигиенните изисквания към подвижните структури на лечебните заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването (забележка: такова заключение се изисква само при регистрация на подвижни структури на лечебното заведение – чл. 11, ал. 3 от Наредба № 19).

3.2. За лечебни заведения за извънболнична помощ (групова практика за първична медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ, групова практика за първична дентална помощ, групова практика за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, медико-диагностични лаборатории, медико-технически лаборатории) и хосписи, процедурата се открива с подаване на писмено Заявление по образец, към което се прилагат:

- актуално удостоверение за търговска регистрация;
- съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за данъчна регистрация и единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
- учредителният акт на дружеството, съответно кооперацията;
- правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
- списък, съдържащ данни за лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредили груповата практика - имена, данни от личната карта, ЕГН и адрес;
- диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
- документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
- удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението; свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
- свидетелството за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
- разрешение за ползване на помещенията на лечебното заведение, издадено по реда на Закона за устройство на територията, а когато не се изисква такова - заключение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
- хигиенно заключение за обекта от органите на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
- разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
- хигиенно заключение за съответствие на подвижните структури с хигиенните изисквания към подвижните структури на лечебните заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването (забележка: това заключение се изисква само при регистрация на подвижни структури на лечебното заведение, като в този случай е необходимо в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение да е отразено, че същото извършва дейности чрез подвижни структури – чл. 11, ал. 3 от Наредба № 19);
- удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти в случаите, когато лечебното заведение ще извършва такава дейност.

Забележка: Ако лечебното заведение е вече регистрирано и няма промяна на вписаните в регистъра обстоятелства се подава само заявление за издаване на препис от удостоверението за регистрация. Такъв препис може да е необходим за сключване на договор с НЗОК или за представяне пред други органи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на заявлението длъжностните лица от съответния регионален център по здравеопазване извършват проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация, респ. за издаване на удостоверение за регистрация.

При непълнота на представените документи директорът на регионалния център по здравеопазване в 15-дневен срок уведомява писмено заявителя и му предоставя определен срок за отстраняване на непълнотата.

В случай, че непълнотата не бъде отстранена своевременно или искането е недопустимо, директорът на регионалния център по здравеопазване издава заповед с мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено заявителя за това. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Когато са подадени всички необходими документи и искането е допустимо, определено от директора на регионалния център по здравеопазване длъжностно лице извършва вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Вписването се извършва въз основа на заповед на ръководителя на регионалния център по здравеопазване.

На заявителя се издава от директора на съответния регионален център по здравеопазване Удостоверение по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. в 15-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите.

Удостоверението се получава от лицето, представляващо лечебното заведение, или от изрично упълномощено от него лице.

5. Такси

За издаване на препис от удостоверение за регистрация се събират следните такси:

а) за първата страница - 2 лв.;
б) за всяка следваща - 1 лв.

Таксите се заплащат при издаването на документите.

0 коментара

Добавете коментар