Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:39Правно основание

Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Наредба № 14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина (Наредба № 14)
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Настоящото изложение цели да укаже реда за регистриране на служби по трудова медицина, които отговарят на изискванията за състава и квалификация на персонала и издаване на удостоверение за регистрация. Регистрационният режим е въведен с цел упражняване на контрол на службите по трудова медицина (СТМ), които отговарят на изискванията за състава и квалификация на персонала и са в състояние да извършват дейностите, съгласно Раздел ІІ на Наредба № 14.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на услугата е Министерството на здравеопазването – Дирекция "Обществено здраве".

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат юридически лица, регистрирани в Република България.

3. Необходими документи

За получаване на регистрация правният субект подава заявление до главния държавен здравен инспектор, придружено от:

- данни за наименованието, седалището, адреса и телефона на юридическото лице;
- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, а когато юридическото лице е създадено по силата на нормативен акт- копие от същия;
- правилник за устройството и дейността на СТМ;
- списък на екипа от специалисти и документи, удостоверяващи тяхната професионална регистрация;
- списък на наличната лабораторно-измервателна и диагностична апаратура във връзка с извършваната дейност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси" в Звено за административно обслужване и по служебен път се изпраща в дирекция "Обществено здраве". Длъжностно лице от дирекцията преглежда представените документи и при наличност на пълен комплект изготвя удостоверение за регистрация. При установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация компетентният орган писмено уведомява заявителя. Главният държавен здравен инспектор или оправомощено от него лице извършва регистрацията в срок до един месец от подаването на документите. Удостоверението за регистрация се издава за срок от 5 години, след което е необходимо да се извърши пререгистрация (виж услугата Пререгистрация на службите по трудова медицина).

За извършената регистрация и издадените удостоверения се води публичен регистър, в който се вписват:

- номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация или пререгистрация;

- наименование и адрес на юридическото лице, което създава СТМ или на съответното здравно заведение.

Регистрацията се заличава по искане на юридическото лице, което е създало СТМ.

5. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 60 лева.

0 коментара

Добавете коментар