Издаване на удостоверение за регистрация на оптика

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:38

 

Характеристика

Целта на настоящото изложение е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверение за регистрация на оптика.

Оптиките са здравни заведения по смисъла на чл. 21, ал. 2, т. 4 от Закона за здравето. Те осъществяват дейности по:

- здравна консултация по проблемите на зрението;
- предприемане на мерки за корекция на зрението, предписани от лекар;
- изработка и продажба на очила и материали за очна оптика.


Правно основание

Закон за здравето (ЗЗ)


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен огран, който издава удостоверение за регистрация на оптика, е директорът на съответния регионален център по здравеопазване (РЦЗ).

2. Заявител

Заявители на административната услуга са лица, които желаят да открият оптика.

3. Нормативноустановени изисквания

Оптиките се ръководят от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" с призната специалност по очни болести или от лица с професионална квалификация по професиите "техник по очна оптика" или "оптик - оптометрист" и с най-малко една година стаж по специалността.

Изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лица с професионална квалификация по професиите "техник по очна оптика" или "оптик - оптометрист".

4. Необходими документи

Лицата, които откриват оптика, се регистрират в съответния РЦЗ, като подават заявление и представят следните документи:

- данни за заявителя и за лицата, които ще ръководят оптиката - име, паспортни данни, единен граждански номер, адрес и/или данни за съдебната регистрация, седалището и адреса на управление;
- документи за съответното образование и специалност или професионална квалификация на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в оптиката;
- хигиенно заключение за обекта от органите на РИОКОЗ (чл. 26б, ал. 1 от ЗЗ);
- копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж, когато оптиката ще се ръководи от "техник по очна оптика", от "оптик-оптометрист" или от "помощник фармацевт и очилар".

Заявителят следва да носи копие от личната си карта или на лицата, които ще ръководят оптиката; копие от съдебното решение, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ - при наличие на съдебна регистрация.

5. Вътрешен ход на административната услуга

След подаване на заявлението длъжностните лица от регионалния център по здравеопазване (РЦЗ) извършват проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация, респ. за издаване на Удостоверение за регистрация на оптика.

При непълнота на представените документи директорът на РЦЗ в 14-дневен срок уведомява писмено лицето за допуснатите непълноти и определя срок за отстраняването им.

В 14-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите директорът на РЦЗ издава удостоверение за регистрация на оптиката.

Регионалният център по здравеопазване води регистър на оптиките по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

0 коментара

Добавете коментар