Издаване на удостоверение за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации въз основа на проведен курс за обучение

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:36Правно основание

Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се извършват с цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека

Дезинфекции са методи и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.

Дезинсекции са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

Дератизации са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за извършване на ДДД въз основа на проведен курс на обучение.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Заявител

Заявители са физическите или юридически лица, отговарящи на нормативните изисквания.

III. Нормативноустановени изисквания

За участие в курса се приемат лица с най-малко средно образование. Всеки участник преминал курса на обучение следва да се яви на изпит. На успешно издържалите лица се издава удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности.

За лицата с образование (лекари, биолози, санитарни инспектори) удостоверението се издава след успешно положен изпит.

IV. Необходими документи

1. Столична РИОКОЗ (СРИОКОЗ)

- Молба за участие в курс или за явяване на изпит с вписани трите имена на лицето, личните данни, телефон за връзка до Директора на СРИОКОЗ;
- Диплома за завършено средно образование - за участниците в курса;
- Диплома за завършено висше образование - за явяващите се само на изпит;
- Документ за платена такса.

2. РИОКОЗ Софийска област

- Заявление по образец;
- Ксерокопие на диплом за завършено средно образование;

V. Вътрешен ход на административната услуга

1. Столична РИОКОЗ

Молбата заедно с необходимите документи се подава до директора на СРИОКОЗ. Преписката се докладва на Директора на СРИОКОЗ за одобрение и с резолюция преписката се препраща чрез Директора на дирекция "НЗБ" към отдел "Паразитология". При набиране на минимум десет молби се сформира курс и се определя дата за началото му. На лицата, преминали курса на обучение и положили успешно изпит, се издава удостоверение за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) в срок до 14 дни. На лицата с медицинско или биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори) се издава удостоверение без участие в курс, след успешно положен изпит.

2. РИОКОЗ Софийска област

Заявлението се завежда в деловодството на РИОКОЗ и се насочва служебно към дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол". Обучението се провежда по програма на МЗ с продължителност 10 дни – 40 учебни часа. Удостоверението се издава в срок от 14 дни след успешно положен изпит.

VI. Такси

1. Столична РИОКОЗ

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето за издаване на удостоверение за професионална подготовка за извършване на дезинсекция и дератизация в обекти се събира такса 450 лв.

2. РИОКОЗ Софийска област

Съгласно Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица за провеждане на курс за обучение за ДДД дейности се събира такса в размер на 165,00 лв., а за издаване на удостоверение за придобита правоспособност - 3,00 лв. За индивидуално обучение на 1 лице, работещо извън системата на МЗ, за 1 ден дължимата сума е в размер на 10 % от мин. раб. заплата.

0 коментара

Добавете коментар