Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:30Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравето
Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Характеристика

Всеки, който открие нов обект с обществено предназначение е длъжен да уведоми за това Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в 7-дневен срок от започване на дейността си.

Всеки, който извършва дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение е длъжен да уведоми за това РИОКОЗ в 7-дневен срок от започване на дейността с уведомление по образец, подадено в РИОКОЗ.

Транспортни средства със специално предназначение са:

- за превоз на храни;
- санитарни автомобили за превоз на болни;
- за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина;
- за превоз на тленни останки.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на РИОКОЗ по местонахождението на обекта.

II. Задължени лица

Физически или юридически лица, които упражняват дейност в обекти с общественото предназначение

III. Необходими документи

В общия случай необходимите документи за извършване на настоящата услуга са:

А) При откриване на обект с обществено предназначение:

- Уведомление;
- Съдебна регистрация;
- Разрешение за ползване на обекта /или друг документ, необходим за въвеждане в експлоатация (не се изисква за обектите от шеста категория, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията);
- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
- Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).

Б) При извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а:

- Уведомление;
- Решение за съдебна регистрация на лицето, извършващо дейност с транспортно/и средство/а;
- Свидетелства за регистрация на транспортните средства.

По-долу са посочени изискваните документи от отделните РИОКОЗ. Те са посочени също така и във всеки един образец на документ или бланка.

1. Столична РИОКОЗ

За издаване на удостоверение за вписване в регистъра заявителят подава:

А. При откриване на обект с обществено предназначение:

- Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ);

- Съдебна регистрация;
- Документ за платена такса.

Б. При извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а:

- Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а (Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ);

- Съдебна регистрация;
- Списък на транспортните средства, съдържащ вид, марка, модел, регистрационен №, място на домуване и извършвана дейност;
- Копия от талоните на автомобилите;
- Документ за платена такса.

2. РИОКОЗ Добрич

За откриване на обект с обществено предназначение се подава уведомление по образец. Към заявлението се прилагат:

- Решение за съдебната регистрация;
- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
- Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).

За извършване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение се подава уведомление по образец за транспортни средства и следните документи:

- Решение за съдебната регистрация на лицето, упражняващо дейността с транспортните средства;
- Свидетелствата за регистрация на транспортните средства.

3. РИОКОЗ Монтана

- Уведомление по образец;

Не са задължителни, но могат да се приложат към заявлението:

- Решение за съдебна регистрация на заявителя–оригинал или копие, заверено за вярност.

4. РИОКОЗ Плевен

- Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение;
- Удостоверение за актуално състояние.

5. РИОКОЗ Разград

А) За извършване на регистрация на обектите с обществено предназначение са необходими следните документи:

Уведомление по образец;

- Решение за съдебна регистрация;
- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
- Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения);
- Документ за платена такса.

Б) За извършване на регистрацията на транспортни средства са необходими следните документи:

- Уведомление по образец;
- Решение за съдебна регистрация на лицето, упражняващо дейност с транспортни средства;
- Свидетелства за регистрация на транспортните средства;
- Документ за платена такса.

6. РИОКОЗ Силистра

- Уведомление;
- Решение за съдебна регистрация;
- Разрешение за ползване на обекта;
- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато такова се изисква);
- Лицензия и/или разрешение от агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).

7. РИОКОЗ Софийска област

- Уведомление по образец;
- Документ за платена държавна такса в РИОКОЗ - Софийска област.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

1. Столична РИОКОЗ (СРИОКОЗ)

Заявителят подава уведомление по образец с приложени към него документи в 7-дневен срок от започване на дейността.

В тримесечен срок от подаване на уведомлението се извършва проверка в обекта, която има за цел да установи спазването на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и наличието на необходимите документи. В 14-дневен срок от извършване на проверката се извършва вписване на обекта в регистъра.

В 7-дневен срок от регистрацията се издава удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение или удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение (транспортно средство).

В случай на непълнота на документацията и/или несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, се издава предписание за отстраняването им. В 10-дневен срок от изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта. Ако са изпълнени предписаните мероприятия, обектът се вписва в регистъра и се издава удостоверение за вписване.

В случай, че не са изпълнени предписаните мероприятия, директорът на СРИОКОЗ прави мотивиран отказ за вписване в 14-дневен срок и уведомява лицето писмено. Процедурата по вписване в регистъра се прекратява и се издава заповед за спиране на обекта. Отказът за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Обжалването не спира изпълнението на административния акт.

При настъпили промени в данните и обстоятелствата за обекта се уведомява директора на СРИОКОЗ в 7-дневен срок и се представят съответните документи:

- когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, те се вписват в регистъра в 7-дневен срок и се издава ново удостоверение за вписване, което отменя предишното;
- когато промените се отнасят за извършваната дейност в обекта в 3-месечен срок от уведомлението се извършва проверка, която има за цел да установи спазване на здравните изисквания и документация.

В случай, че не се установят нарушения или несъответствия, промените се вписват в регистъра в 7-дневен срок и се издава ново удостоверение.

Ако се констатират нарушения или несъответствия, се издава предписание за отстраняването им. В 10-дневен от изтичане срока на предписанието се извършва повторна проверка. При изпълнени препоръки се пристъпва към вписване в регистъра, при неизпълнени - директорът на СРИОКОЗ прави мотивиран отказ за вписване и в 14-дневен срок уведомява за него писмено заявителя. Издава се заповед за спиране дейността на обекта.

Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение е безсрочно и се издава в тримесечен срок от подаване на уведомлението.

Регистърът се публикува в рубрика "Регистри и списъци", на сайта на СРИОКОЗ.

2. РИОКОЗ Добрич

В срок до три месеца от уведомлението (съгл. Наредба 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ) РИОКОЗ - Добрич извършва проверка на обекта или транспортните средства за спазване на здравните изисквания, определени с Наредбите по чл. 34 от Закона за здравето.

Ако проверката установи, че не са спазени здравните изисквания за обекта, или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание с конкретен срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията.

Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице исканите документи.

В 7-дневен срок от регистрацията директорът на РИОКОЗ - Добрич издава удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение или обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а.

3. РИОКОЗ Велико Търново

При регистрация на нов обект с обществено предназначение, както и при регистрация на транспортни средства (за обществен превоз или със специално предназначение) уведомлението следва да се подаде в 7-дневен срок от започване на дейността.

До 3 месеца от датата на подаденото уведомление се извършва проверка за спазване на здравните изисквания и за наличие на следните документи:

- Решение за съдебна регистрация, а при настъпили след съдебната регистрация промени – удостоверение за актуално състояние;
- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
- Свидетелства за регистрация на транспортните средства.

В 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта/транспортното средство при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи се извършва вписването в регистъра.

Удостоверението за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/транспортното средство се издава от директора на РИОКОЗ – Велико Търново в 7-дневен срок от регистрацията.

В случай че при регистрацията на нов обект/транспортно средство не са спазени здравните изисквания и не са налице необходимите документи, се издава предписание с посочване на срок за привеждане на обекта в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията.

В 10-дневен срок след изтичане на определения в предписанието срок се извършва проверката на предписанието.

Обектът се вписва в регистъра след проверка за изпълнение на предписанието. При неизпълнение на предписанието се прави мотивиран отказ за регистрация и се издава уведомление за отказ.

Удостоверението за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/транспортно средство се издава при изпълнено предписание.

При промяна в данните и обстоятелствата, на регистриран обект в регистъра (адрес на обекта, фирма или име на лицето, което извършва дейността) се подава уведомление. Следва да се приложи и решение за съдебна регистрация, а при настъпили след съдебната регистрация промени – удостоверение за актуално състояние.

Когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта настъпилите промени се вписват в 7-дневен срок от уведомяването. Издава се ново удостоверение за вписване, с което се отменя старото.

Когато промените се отнасят до извършваната дейност в обекта процедурата е същата като при регистрация на нов обект с обществено предназначение/транспортно средство.

За издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр, се подава молба по образец.

4. РИОКОЗ Монтана

Комплектованите документи се приемат от главен специалист ОДАД, регистрират се от него във дневника по документооборота и се представят на Директор РИОКОЗ за резолюция.

Главен специалист ОДАД след и съобразно резолюцията на Директор РИОКОЗ разпределя документите и ги предава на директор дирекция "ЗК" за негова резолюция към началник отдел "КНОС".

Определеният специалист в срок от три месеца от подаване на уведомлението извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания и за наличие в обекта на следните документи:

- решение за съдебна регистрация - оригинал или копие, заверено за вярност;
- решение по оценка на въздействието на околната среда по реда на Закон за опазване на околната среда (когато се изисква такова) - оригинал или копие, заверено за вярност;
- лиценз и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране – за обекти с източници на йонизиращи лъчения - оригинал или копие, заверено за вярност.

При транспортните средства:

- свидетелство за регистрация на транспортно средство – оригинал или копие, заверено за вярност;
- решение за съдебната регистрация на лицето, упражняващо дейността с транспортни средства - оригинал или копие, заверено за вярност.

Резултатите от проверката се отразяват в протокол.

Проверката е със следните възможни резултати:

- Предложение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта, при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице съответните документи и издаване на удостоверение за вписване в 7-дневен срок от вписването в регистъра; удостоверението се издава в три екземпляра – първият за лицето, разкрило обекта, вторият – за специалист ОДАД, третият – за досието на обекта. Вторият и третият екземпляри се подписват от специалиста, началник отдел и директор на дирекция "ЗК" и преписката се предава за подпис от директор РИОКОЗ.

- При неспазени здравни изисквания или непълнота на документите се издава предписание с определен срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване непълнотите на документите. В десетдневен срок от изтичане срока на предписанието се извършва проверка в обекта, който се регистрира при изпълнено предписание.

- При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РИОКОЗ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

Издаденото удостоверение е безсрочно.

5. РИОКОЗ Разград

В срок до 3 месеца от датата на подаденото уведомление за регистрация на обекти с обществено предназначение и на транспортно средство, РИОКОЗ извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и за наличието на необходимите документи.

Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта/транспортното средство, при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи, посочени по-горе.

В 7-дневен срок от регистрацията, директорът на РИОКОЗ издава удостоверение за вписване в регистъра на обекта с обществено предназначение/транспортното средство.

Ако при извършената проверка се констатира, че не са спазени здравните изисквания за обекта, или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията.

В 10-дневен срок след изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка на обекта/транспортното средство. Обектът се вписва в регистъра и се издава удостоверение за вписване в регистъра при изпълнено предписание.

При неизпълнение на предписанието директорът на РИОКОЗ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок уведомява писмено лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които упражняват дейността са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят директора на РИОКОЗ за това, като представят уведомление по образец и съответните документи.

6. РИОКОЗ Силистра

В срок до 3 месеца от подаване на уведомлението се извършва проверка на място в обекта.

В 14-дневен срок след проверката, при условие че са спазени здравните изисквания, се извършва регистрация – вписване на обекта в регионалния регистър на РИОКОЗ.

В 7-дневен срок от регистрацията Директора на РИОКОЗ издава удостоверение за вписване в регистъра на обекта.

6. РИОКОЗ Софийска област

Заявлението се завежда в деловодството на РИОКОЗ и се насочва служебно към дирекция "Здравен контрол", отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки". Срок на издаване: 14 дни след тримесечниян срок за извършване на проверка от датата на подаване на уведомление в РИОКОЗ.

V. Такси

Дължимата такса е 26 (двадесет и шест) лв., съгласно чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

Дължимата такса за издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр е в размер на 5 лв.

0 коментара

Добавете коментар