Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:28Правно основание

Наредба № 30 от 20 декември 2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (Наредба № 30)

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за даване на съгласие от Националния център по наркомании за осъществяване на:

- долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит В;

- долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества.

Становището се издава във връзка с осъществяване на дейност по реда на чл. 6 от Наредба № 30.

Долечебните програми са дейности за ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната злоупотреба на наркотични вещества при лица, които в момента злоупотребяват и не са в състояние и/или не желаят да прекратят изцяло тази злоупотреба.

Долечебните програми включват дейности, насочени към ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната употреба на наркотични вещества.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Националният център по наркомании (НЦН) разглежда постъпилите документи по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 и дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебни програми.

2. Заявител

За издаване на съгласие за осъществяване на дейност по реда на Наредба № 30 могат да кандидатстват:

2.1. За долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит В:

- лечебни заведения;
- юридически лица с нестопанска цел, сключили договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.

2.2. За долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества:

- лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери;
- юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор за изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата се подава заявление до НЦН по образец, към което се прилагат:

- копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
- описание на програмата, което съдържа основните й задачи, продължителността й, организация на работата; протоколи на включените в нея дейности, състава и квалификацията на лицата, които пряко ще изпълняват дейностите, социалната й политика, мерките за безопасност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на директора на НЦН. Комисията разглежда документите в срок от 20 дни от тяхното постъпване в НЦН и се събира на заседание всеки последен четвъртък от месеца. Решенията се взимат при наличие на кворум от 2/3.

В едномесечен срок от подаване на заявлението, придружено от необходимите документи, НЦН дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебна програма по чл. 6 от Наредба № 30, като издава становище.

0 коментара

Добавете коментар