Издаване на становища за инвестиционни проекти, подлежащи на здравна защита

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:27Правно основание

Чл. 35 от Закона за здравето

Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (Наредба № 7)

Характеристика

Целта на изложението е да посочи реда и условията за издаване на становища за инвестиционни проекти за определяне местоположението на обекти, в които се извършват дейностите, посочени в Наредба № 7, с цел осигуряване на здравна защита на селищната среда.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Становището се издава от Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически или юридически лица.

3. Нормативно установени изисквания

Необходимо е да са спазени нормативно установените здравни изисквания към съответния вид обекти.

4. Необходими документи:

- заявление, свободен текст;
- актуално състояние на фирмата;
- всички части на инвестиционния проект с обяснителна записка.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в Министерството на здравеопазването. В срок до 10 дни подадената документация се разглежда от специалистите в направление "Здравен контрол" (при необходимост и от други специалисти на центъра) и се изготвя становището. Становището и цялата документация се предават за оценка от експерти в дирекция "Обществено здраве" на МЗ. След парафиране от експертите становището се представя за подпис от ресорния заместник министър, упълномощен от министъра на здравеопазването. Становището се изготвя в три екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива на НЦООЗ и един се съхранява в Дирекция "Обществено здраве".

6. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 30 лева.

0 коментара

Добавете коментар