Издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:26Правно основание

Чл. 23в от Закона за храните

Характеристика

Целта на административната услуга е да посочи условията и реда за издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка. Услугата се извършва след удостоверяване спазването на нормативно установените изисквания за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка, предназначена за пускане на пазара на Република България.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на разрешението е Министерството на здравеопазването - Комисия по нови и генетично модифицирани храни.

2. Заявител

Заявители на услугата са еднолични търговци и юридически лица, които ще извършват пускане на пазара нова храна или нова хранителна съставка.

3. Нормативно установени изисквания

Пускането на пазара на нова храна или нова хранителна съставка се извършва само след получаване на разрешение по реда на Регламент 258/97.

4. Необходими документи

За издаване на разрешение за пускане на пазара на нова храна или нова хранителна съставка, заинтересованото лице подава заявление до главния държавен здравен инспектор, в което се посочват:

а) данни за заявителя: име и постоянен адрес - за физическите лица; наименование, седалище, адрес на управление и/или идентификационен код БУЛСТАТ - за едноличните търговци и юридическите лица;

б) техническо досие на новата храна или новата хранителна съставка, което включва информацията, необходима за извършване на оценката на риска за човешкото здраве от пускането на пазара на новата храна или хранителна съставка:

- категорията на новата храна или новата хранителна съставка по чл. 4а, ал. 1 от Закона за храните;
- данни за източника, използван за производството на новата храна или новата хранителна съставка;
- спецификация на новата храна или новата хранителна съставка;
- данни за токсични, алергични и други увреждащи здравето ефекти;
- данни за участието на новата храна или новата хранителна съставка в хранителния прием на населението;

в) доклади за извършена оценка на риска на новата храна или новата хранителна съставка, както и други данни, които доказват съответствие с изискванията по чл. 4а, ал. 2 от Закона за храните, придружени с описание на използваните методи и библиографска справка;

г) предложение за начина на етикетиране и представяне на новата храна или новата хранителна съставка в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните;

д) условията за пускане на пазара на новата храна или новата хранителна съставка, ако има такива, включително и начин на употреба или приготвяне, когато това е необходимо;

е) предложение за план за наблюдение за неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве след пускането на пазара на новата храна или новата хранителна съставка;

ж) резюме на техническото досие и на оценката на риска за човешкото здраве;

з) допълнителна информация.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Подадените заявления се завеждат в Дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси" в Звеното за административно обслужване. В срок до 3 месеца, в случай че заявлението отговаря на изискванията по чл. 23в, ал. 5 от Закона за храните, се изготвя доклад за първоначална оценка. В случаите когато е необходимо представяне на допълнителна информация срокът за изготвяне на доклада започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация. Докладът се подписва от комисията, изготвила документа, след което се представя за подпис на министъра на здравеопазването. След подписване от министъра докладът се изпраща на Европейската Комисия.

0 коментара

Добавете коментар