Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:20Правно основание

Кодекс на труда (КТ)

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.)

Характеристика

Приемането на работа на лица от 16 до 18 години се извършва при спазването на предвидени в закона условия, свързани със създаването на подходяща работна среда и с издаване на разрешение от Дирекция "Областна инспекция по труда".

Работодателят е задължен да сключи трудов договор, когато приема на работа лице от 16 до 18 години. Необходимо законово условие за сключването на трудовия договор е получаване на разрешение от териториалното звено на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"- Дирекция "Областна инспекция по труда".


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Разрешението се издава от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА"ГИТ") - Дирекция "Областна инспекция по труда" (Д"ГИТ").

2. Заявител

Заявител може да бъде всеки работодател, който желае да приеме на работа по трудов договор лице на възраст от 16 до 18 години.

3. Условия за издаване на разрешението

3.1 Условия за работа

Забранява се приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

По-специално забранява се лицата, ненавършили 18 години, да извършват работа:

- извън техните физически или психически възможности;
- включваща вредно въздействие на агенти, които са токсични, канцерогенни, причиняващи наследствени генетични увреждания или увреждания на плода при бременност, или които по всякакъв друг начин увреждат здравето на човека при продължителна експозиция;
- в среда на радиация;
- при изключително ниски и високи температури, шум или вибрации;
- свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетните лица поради тяхната физическа или психическа незрялост.

Забраната по се прилага за:

- работи, които се осъществяват под въздействие на физични, химични и биологични агенти, посочени в раздел I на списъка в приложението към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.;
- процеси и видове работи, посочени в раздел II на списъка в приложението към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.

Забраната се прилага и когато извършваната дейност не е включена в посочения списък, но при оценката на риска е установено наличие на риск за безопасността, здравето и развитието на лицата, ненавършили 18 години. От друга страна, правилата относно списъците могат да не се прилагат за лица, ненавършили 18 години, когато извършваните работи са необходими за тяхното професионално обучение и работодателят е осигурил: всички мерки за защита на здравето и правилното физическо, умствено и нравствено развитие; надзор от определено със заповед компетентно лице.

3.2 Медицински преглед

Лица от 16 до 18 години се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа.

Медицинският преглед се извършва от избрания общопрактикуващ лекар на лицата, ненавършили 18 години, който издава медицинско удостоверение за постъпване на работа.

Медицинското заключение се издава от служба по трудова медицина на основата на:

- медицинското удостоверение от проведения медицински преглед;
- вида и характера на работата;
- резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
- осигурените мерки за безопасност и защита здравето на лицето, ненавършило 18 години.

4. Необходими документи

За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в областната дирекция "Инспекция по труда" молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

4.1 описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;
4.2 резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
4.3 осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
4.4 медицинско заключение.
5. Вътрешен ход на административната услуга

Д"ОИТ" се произнася по молбата в 15-дневен срок.

При наличие на определени основания Д"ОИТ" отказва издаване на разрешение. Д"ОИТ" може да откаже да даде разрешение за постъпване на работа на лицето, за работи, невключени в приложението на Наредба № 6 от 24 юли 2006 г., ако прецени, че конкретните условия са вредни, тежки или опасни. Отказът за издаване на разрешение за постъпване на работа се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д"ОИТ" може да отнеме издадено разрешение за постъпване на работа на лице, от16 до 18 години, когато установи, че не са му осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

0 коментара

Добавете коментар