Издаване на разрешение за приемане на работа на лица ненавършили 16 години

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:19Правно основание

Кодекс на труда (КТ)

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.)

Характеристика

Съгласно установеното в трудовото законодателство допустимо е приемането на лица ненавършили 16 години на работа, въпреки забраната предвидена в чл. 301, ал.1 от Кодекса на труда. Работодателят може да приеме на работа лице ненавършило 16 години, като сключи с него трудов договор. Необходимо законово условие за сключването на трудовия договор е получаване на разрешение от териториалното звено на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"- Дирекция "Областна инспекция по труда".


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Разрешението се издава от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА"ГИТ") - Дирекция "Областна инспекция по труда" (Д"ГИТ").

2. Заявител

Заявител може да бъде всеки работодател, който желае да приеме на работа по трудов договор ненавършило 16 години лице.

3. Условия за издаване на разрешението

Принципът е, че минималната възраст за приемане на работя е 16 години. От този принцип нормативно са допуснати изключения, обуславящи се от характера на извършваната дейност с оглед опазване на здравословното състояние на лицата. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 301, ал. 2 и 3 КТ:

- по изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение;

- по изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие - условията на труда в тези случаи се определят от Министерския съвет.

По-специално нормативно е определено, че се забранява извършването на работа от тази категория лица, когато работата е:

- извън техните физически или психически възможности;
- включваща вредно въздействие на агенти, които са токсични, канцерогенни, причиняващи наследствени генетични увреждания или увреждания на плода при бременност, или които по всякакъв друг начин увреждат здравето на човека при продължителна експозиция;
- в среда на радиация;
- при изключително ниски и високи температури, шум или вибрации;
- свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетните лица поради тяхната физическа или психическа незрялост.

Забраната се прилага за:

- работи, които се осъществяват под въздействие на физични, химични и биологични агенти, посочени в раздел I на списъка в приложението към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.;
- процеси и видове работи, посочени в раздел II на списъка в приложението към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г..

Забраната по прилага и когато извършваната дейност не е включена в посочения списък, но при оценката на риска е установено наличие на риск за безопасността, здравето и развитието на лицата, ненавършили 18 години.

Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа след обстоен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие.

4. Необходими документи

За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в областната дирекция "Инспекция по труда" молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

- описание на вида работа, която ще извършва лицето;
- резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето;
- осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето;
- медицинско заключение;
- разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Д"ОИТ" се произнася по молбата в 15-дневен срок. При наличие на определени основания Д"ОИТ" отказва издаване на разрешение. Д"ОИТ" може да откаже да даде разрешение за постъпване на работа на лице, ненавършило 16 години, за работи, невключени в приложението на Наредба № 6 от 24 юли 2006 г., ако прецени, че конкретните условия са вредни, тежки или опасни. Отказът за издаване на разрешение за постъпване на работа се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Разрешението за работа може да бъде отнето от Д"ОИТ", в случаите когато са констатирани нарушения на здравословните и безопасни условия на труд.

0 коментара

Добавете коментар