Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

  • Сряда, 25 Февруари 2009 14:15Правно основание

Чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)

Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (Наредба № 29)

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведение за болнична помощ, диспансерите, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове. Разрешението за осъществяване на лечебна дейност се издава за всички или някои от следните дейности:

- диагностика и лечение на заболявания;
- родилна помощ;
- рехабилитация;
- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- трансплантация на органи, тъкани и клетки;
- вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
- медико-козметични услуги;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
- учебна и научна дейност.


Процедура


1. Компетентен орган

Компетентният орган по издаване на разрешението е министърът на здравеопазването.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице (изпълнителен директор, управител), което представлява дружеството.

3. Необходими документи:

- заявление до министъра на здравеопазването – свободен текст;
- съдебно решение за регистрация на търговското дружество;
- актуално удостоверение за търговска регистрация;
- учредителният акт на дружеството или кооперацията и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
- удостоверение от регионалния център по здравеопазване, в чийто район се намира лечебното заведение, че са изпълнени, посочени в Наредба № 29;
- дипломата за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение;
- данните за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение – паспортни данни, единен граждански номер, постоянен адрес;
- договорите за управление, съответно за контрол;
- свидетелство за съдимост на лицата, участващи в управлението и в контролния орган;
- хигиенното заключение за обекта, издадено от органите на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
- разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лечение;
- удостоверението за вписване в регистъра на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз, за членовете на изпълнителните или контролните органи, които са лекари или лекари по дентална медицина;
- удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти в случаите, когато лечебното заведение ще извършва такава дейност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подават в звеното за административно обслужване в Министерство на здравеопазването и се завеждат в Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното. Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на длъжностното лице от Дирекция "Медицински дейности", което води регистъра на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност. В срок от 10 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице от Дирекция "Медицински дейности" извършва проверка на изискуемите документи. При наличие на несъответствия или непълноти, заявителите се уведомяват писмено за необходимостта от допълване на преписката. Срокът за издаване или промяна на разрешението спира да тече от деня на уведомяването на заявителя. Проект на разрешението за осъществяване на лечебна дейност се изготвя от длъжностното лице, което води регистъра по чл. 49 от ЗЛЗ и в срок до 30 календарни дни от подаване на заявлението преписката се представя за съгласуване в Дирекция "Правна". В срок до 5 работни дни дирекция "Правна" изразява становище по представените документи. Разрешението по образец за осъществяване на лечебна дейност или мотивирания отказ за издаването му се издава в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър, като вторият екземпляр се парафира от длъжностното лице, водещо регистъра, експерт от Дирекция "Правна", директора на Дирекция "Правна", директора на Дирекция "Медицински дейности", след което се представят за подпис от министъра или упълномощения от него ресорен заместник-министър. След подписване на разрешението, длъжностното лице го вписва в регистъра по чл. 49 от ЗЛЗ и се предава за подпечатване с гербов печат от служител на звено "Сигурност на информацията". Разрешението, в срок до 90 календарни дни от датата на подаване на заявлението, се предава в Звеното за административно обслужване към Дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси". То се връчва на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно от служителите на Звеното за административно обслужване. Заявителят полага подпис и печат на лечебното заведение върху втория екземпляр от разрешението, който се предоставя от Звеното за административно обслужване на Дирекция "МД". Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция "Медицински дейности" от длъжностното лице, водещо регистъра. Отказът за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

0 коментара

Добавете коментар