Издаване на заверен препис от лицензия по смисъла на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

  • Сряда, 25 Февруари 2009 13:56Правно основание

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

Тарифа за таксите, които се събират за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Характеристика

Целта на описанието е да укаже реда и условията за издаване на заверен препис от съществуваща лицензия за производство, преработване, съхранявяне, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества за медицински и ветеринарно медицински цели от приложения № 2 и 3, към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП, която по обективни причини не съществува.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на услугата е Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, които са получили лицензия за дейности с наркотични вещества съгласно чл. 32 от ЗКНВП (виж услугата Издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества за медицински цели от приложение № 2 и № 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите).

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление в свободен текст, в което се описват причините за несъществуването на издадената вече лицензия. Към заявлението според случая се прилагат наличните документи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и наличните документи се подават в ЗАО - Министерство на здравеопазването и се адресира до дирекция "Наркотични вещества" (НВ). В срок до 10 дни от постъпване на заявлението и приложените към него документи, служител от дирекция "НВ" прави копие на издадената лицензия, което се заверява с гриф "Вярно с оригинала" в дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси".

5. Такси

Заявление за издаване на заверен препис от лицензия се подава, след внасяне на такса от 50 лв, внесени по банков път по сметка на Министерство на здравеопазването.

0 коментара

Добавете коментар