Издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права

  • Сряда, 25 Февруари 2009 13:55Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за здравето (ЗЗ)
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване за документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (Наредба № 14)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права на територията на Европейския съюз (ЕС), страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария.

Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, са:

- европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК);

- удостоверения по образци (Е-формуляри), утвърдени от Административната комисия на Европейската общност за социална сигурност на работниците - мигранти, които се отнасят до предоставяне на обезщетения в натура при болест, майчинство, трудова злополука и професионална болест.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) издава документи, необходими съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, в 30-дневен срок от датата на подаване на искане от заинтересованите лица.

2. Заявители

Заявители по реда на разглежданата услуга са здравноосигурени лица, нуждаещи се от съответните документи, за да упражняват законните и права.

3. Видове документи

Документите, които се издават по реда на настоящата услуга са следните:

а) "Удостоверение за право на обезщетения в натура на лица, пребиваващи в страна, различна от компетентната държава" (формуляр Е 106) - за удостоверяване правото на обезщетения в натура на лица, които са задължително здравноосигурени по българското законодателство и пребивават в друга държава членка, което се издава по реда на чл. 15, ал. 1 от Наредба № 14);

б) "Удостоверение за регистрация на членовете на семейството на наети и самостоятелно заети лице и за актуализиране на списъците" (формуляр Е 109) - за регистрация в друга държава членка на членовете на семействата на осигурени по българското законодателство лица (чл. 16, ал. 1 от Наредба № 14);

в) "Удостоверение за запазване на правото на обезщетения в натура, които в момента се предоставят" (формуляр Е 112) - за удостоверяване на запазване правото на обезщетения в натура на задължително здравноосигурени в България наети или самостоятелно заети лица (чл. 17, ал. 1 от Наредба № 14);

г) "Удостоверение за право на обезщетение в натура за лица, претендиращи пенсия, и членове на техните семейства" (формуляр Е 120) - за регистриране в съответна институция на друга държава членка и удостоверяване на правото на обезщетения в натура на осигурените по българското законодателство лица (чл. 18, ал. 1 от Наредба № 14);

д) "Удостоверение за регистрация на пенсионери и членове на техните семейства и актуализиране на списъка" (формуляр Е 121) - за регистриране в съответна институция на друга държава членка и удостоверяване на правото на обезщетения в натура на осигурени по българското законодателство пенсионери и членове на техните семейства (чл. 19, ал. 1 от Наредба № 14).

3. Нормативно установени изисквания

При подаване на заявление, за получаване на съответното заявление, лицата спазват следните изисквания:

- данните в заявленията се попълват на пишеща машина, компютър или се изписват четливо с печатни букви;
- имената в заявленията се изписват без съкращения на кирилица и латиница, така както са изписани в съответния документ за самоличност на лицето.

4. Необходими документи

Лицата, желаещи да получат съответно удостоверение подават заявление, адресирано до компетентната РЗОК, към което прилагат копия на следните документи:

- лична карта или паспорт;
- акт за раждане или съдебно решение за назначаване на настойник или попечител;
- медицинска епикриза в случаите когато, лицето иска издаване на формуляр Е 112;
- за издаване на формуляр Е 106 лицата представят в РЗОК "Удостоверение за приложимо законодателство" (формуляр Е 101).

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Подаване на заявление

За издаване на удостоверения по формуляр Е 106, формуляр Е 109, формуляр Е 112, формуляр Е 120 и формуляр Е 121 лицата подават заявление по образец, даден в Наредба № 14. Заявленията за издаване на документите, необходими за упражняване на здравноосигурителни права, се подават лично или от упълномощено лице. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявленията се подават от техните родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители.

5.2. Действия на компетентния орган

Заявлението за издаване на удостоверения по образци (Е-формуляри) се подава до директора на РЗОК по постоянен или временен адрес на заинтересованите лица.

При приемане на всяко заявление длъжностното лице:

- завежда заявлението в регистър;
- попълва и връчва на заявителя талон за прието заявление с входящ номер;
- класира заявлението според вида на удостоверителния документ.

В случаите, когато заявленията са попълнени нечетливо, неправилно или са с поправки, зачертаване или изтриване, РЗОК изпраща на заявителя съобщение за отстраняване на допуснати нередовности в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

При получаване на заявление за издаване на формуляр Е 106, формуляр Е 109, формуляр Е 120 и формуляр Е 121 РЗОК извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето. При установяване, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава съответно удостоверение.

При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК постановява писмен отказ за издаване на съответно удостоверение.

Заявления за издаване на формуляр Е 112 се препращат в 2-дневен срок от подаването им в НЗОК. Те се разглеждат в 10-дневен срок от постоянна комисия в НЗОК, която изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението. Когато в заявлението са визирани обезщетения в натура от обхвата на чл. 82 от ЗЗ (това са медицински услуги, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване), НЗОК го препраща в 3-дневен срок от подаването му в Министерство на здравеопазването. В този случай министърът на здравеопазването дава писмено съгласие до НЗОК за издаване или отказ за издаване на формуляр Е 112 в 10-дневен срок от получаване на заявлението.

Удостоверенията или отказите за издаване на удостоверение се съобщава на заинтересуваните лица в тридневен срок чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива, или се изпращат на съответната институция при спазване на указанията, посочени в съответния Е-формуляр.

6. Обжалване на отказ за издаване на удостоверение

Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.

0 коментара

Добавете коментар