Издаване на актове за намаляване или увеличаване на хигиенно-защитните зони

  • Сряда, 25 Февруари 2009 13:54


Правно основание

Чл. 6 от Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (Наредба № 7)

Характеристика

Хигиенно-защитна зона е територията между източниците, които отделят вредности в околната среда (обекти, съоръжения и инсталации), и границата на жилищната зона на населените места, курортните и излетните комплекси, както и предприятията и складовите бази от хранителната промишленост. Намаляването или увеличаването на хигиенно-защитните зони се разрешава от Министерството на здравеопазването въз основа на становище на съответната хигиенно-епидемиологична инспекция и изготвена оценка за въздействие върху околната среда. Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на актове за намаляване или увеличаване на хигиенно-защитните зони с цел осигуряване на здравна защита на селищната среда.

Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за извършване на административната услуга е Министерството на здравеопазването.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически или юридически лица.

3. Нормативноустановени изисквания

За да се извърши намаляване или увеличаване на хигиенно-защитните зони е необходимо да се спазят изискванията на Наредба № 7.

4. Необходими документи:

- заявление, свободен текст;
- актуално състояние на фирмата;
- документ от РИОСВ дали е необходимо изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС);
- изготвен доклад по ОВОС или комплексна екологична експертиза със здравна оценка, изготвена от независим експерт;
- становище от РИОКОЗ;
- извадка от кадастралния план (скица с местоположението на обекта).

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в Министерството на здравеопазването и въз основа на тях се изготвя становище. Становището и цялата документация се предават за оценка от експерти в дирекция "Обществено здраве" на МЗ. След парафиране от експертите становището се представя за подпис от ресорния заместник министър, упълномощен от министъра на здравеопазването. Становището се изготвя в три екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива на НЦООЗ и един се съхранява в Дирекция "Обществено здраве".

6. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 25 лева.

0 коментара

Добавете коментар