Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

  • Сряда, 25 Февруари 2009 13:51Правно основание

Административнопроцесуален кодекс
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (Наредба № 19)
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)


Характеристика

Регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се заличава в следните случаи:

- когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" от Закона за лечебните заведения;
- при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
- по искане на лечебното заведение;
- при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
- при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.

Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за заличаване на лечебно заведение от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, по искане на лечебното заведение (виж услугата Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите).


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган, който може да разпореди заличаване на регистрацията на лечебно заведение, е директорът на съответния регионален център по здравеопазване, на чиято територия се намира лечебното заведение.

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде лицето, представляващо лечебното заведение.

3. Необходими документи

Процедурата започва с подаването на писмено искане от лицето, представляващо лечебното заведение до съответния регионален център по здравеопазване (РЦЗ), в който е регистрирано лечебното заведение.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице вписва във входящия регистър искането за заличаване на регистрация по реда на неговото подаване. Определеното от директора на РЦЗ длъжностно лице извършва проверка на вписаните в регистъра данни за лечебните заведения и за лицето, представляващо лечебното заведение. Информацията от вписванията в регистъра и делото (съдържащо всички представени в РЦЗ документи във връзка с регистрацията и подлежащите на вписване обстоятелства) е необходима за произнасянето на компетентния орган по искането за заличаване на лечебното заведение. Когато прецени, че е налице предпоставката по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗЛЗ, директорът на регионалния център по здравеопазване издава заповед за заличаването на лечебно заведение от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Вписването на заличаването се извършва от определено от директора на районния център по здравеопазване длъжностно лице в графа 8 на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. То поставя дата след всяко вписване и се подписва. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

Вписванията в регистъра се отразяват и в електронен информационен носител.

0 коментара

Добавете коментар