Заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение, вписани в регистъра

  • Сряда, 25 Февруари 2009 13:49Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве


Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, начина и условията, при които се извършва заличаване на регистрация при преустановяване на дейност в обект с обществено предназначение.

Регистрацията на обектите с обществено предназначение се заличава, когато:

1. обектът преустанови функционирането си;
2. настъпи промяна в предназначението на обекта;
3. се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
4. не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на РИОКОЗ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на директора на съответната РИОКОЗ.

II. Заявител

Физическо или юридическо лице, което в предходен период е регистрирало дейността.

III. Нормативноустановени изисквания

За да се стигне до заличаване от регистъра, то е необходимо в предходен момент обектът или дейността да са били регистрирани.

IV. Необходими документи

За извършване на настоящата услуга е необходимо да се подаде молба – свободен текст.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заличаването от регистрация се извършва със заповед на директора на РИОКОЗ, която може да бъде обжалвана по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

VI. Такси

В общия случай такса за настоящата услуга не се дължи.

0 коментара

Добавете коментар