Спиране и възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсия

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:16Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)


Характеристика

Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото и следва периодично изплащане в полза на пенсионера. При определени предпоставки периодичното месечно плащане може да бъде нарушено. Спирането на пенсията е временно преустановяване плащането поради настъпване на законови предпоставки. Спряната пенсия се възобновява. При отпадане на законовите основанията, на базата на които се отпуска и изплаща определен вид пенсия, тя се прекратява. Прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление от пенсионера от деня на отпадане на основанието за прекратяване.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен във връзка със спирането, възобновяването, прекратяването и възстановяването на пенсиите е длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

2. Заявители по разглежданата услуга

Заявители са пенсионираните лица, спрямо които са налице законовите предпоставки за спиране,прекратяване, съответно - възобновяване и възстановяване на пенсията.

3. Нормативно установени изисквания

3.1. Спиране на отпуснатата пенсия

Спира се вече отпусната пенсия като спирането няма отношение към самото право за получаване на пенсия. То представлява временно преустановяване на периодичното плащане в резултат настъпването на определени юридически факти. Пенсията се спира по реда на чл. 95 КСО като основанията са следните:

- по искане на лицето;
- когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
- когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца;
- когато не се следва изплащането й, поради законовата забрана да се получават повече от една пенсия, изчерпателно изброени в чл. 101 КСО.

3.2. Прекратяване на пенсия

За разлика от спирането, когато временно се преустановява плащането на пенсия, при прекратяването окончателно се погасява правото за получаване на плащане в полза на осигуреното лице, защото отпада законовото основание, на базата на което е отпусната първоначално пенсията. Предпоставките за прекратяване са посочени в чл. 96 КСО и са следните:

- пенсионерът почине;
- детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
- преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
- отпадне основанието за получаването й.

В случаите, когато лицето почине, пенсията се прекратява от края на месеца, през който е починал пенсионерът, а в останалите случаи - от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

3.3. Възобновяване и възстановяване на пенсията

Възобновяване и възстановяване на пенсията могат да се извършат служебно или по искане на заявителя при отпадане на основанието, поради което е преустановено плащането.

Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването й - ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му - когато срокът е пропуснат. Спряната на основание неявяване за преосвидетелстване пенсия се възобновява от датата на спирането й, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване поради уважителни причини.

4. Необходими документи

За да се стигне до спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсията, е необходимо заинтересуваното лице да подаде писмено заявление, в което да се опишат подробно причините, на които се основава искането. Заявлението се подава до длъжностното лице, на което е възложено управлението на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ. Длъжностното лице се произнася с разпореждане, според текста на чл. 10, ал. 1 на НПОС, в 6-месечен срок от постъпване на заявлението.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подаденото от пенсионера заявление и наличните в пенсионната преписка документи, длъжностното лице по пенсионно осигуряване преценява основанията, които са посочени. На базата на така направената преценка то издава разпореждане за спиране, прекратяване, възстановяване или възобновяване на пенсията. В разпореждането съответно се посочва и датата, от която се преустановява плащането, респективно се възобновява.

Пенсионното разпореждане се изготвя в два екземпляра, един от които се прилага в пенсионната преписка, а другият се изпраща на заинтересованото лице.

6. Обжалване

В случай, че заявителят не е доволен от разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, той може да обжалва административния акт. Разпорежданията могат да се обжалват в тримесечен срок от получаването им пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.

1 коментара

  1. искам да ви попитам при разпореждане от нои за инвалидна пенсия е определена минималната сума 115лв -3група инвалидност защо при изчисление и на трудовия стаж -проценти осигорителен стаж-31.13% сьгласно чл.75ксо от 192.83-60.3сьгласно чл.75 ал.4 пенсията няма увеличение при условие че пенсионера по болест има преди това 15години трудов стаж -3категория на труд станала ли е някаква грешка в случая пенсионера трябва ли да обжалва решението пред рьководителя на нои!

Добавете коментар