Получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:14Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер, определен със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, при условие, че:

- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
- детето живее постоянно в страната.


Процедура:  

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да поискат предоставяне на тази категория месечна помощ имат следните лица:

- семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
- семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
- семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

3. Необходими документи

Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Към молба-декларацията по се прилагат следните документи:

- удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
- удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец;
- удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
- копие от удостоверението за раждане на детето;
- копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД);
- лична карта (за справка);
- копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
- копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД).

4. Вътрешен ход на административната услуга

Месечните помощи за отглеждане на дете до една година се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи. При изплащане на помощ за част от календарния месец дневният размер на помощта се определя, като пълният й размер се раздели на 30 календарни дни. Общата сума на помощта се определя, като дневният размер се умножи по броя на дните, за които тя се изплаща.

3 коментара

  1. аз искам да ви задам един въпрос щом има такъв закон защон ние кат се поинтересуваме от тез неща примерно ни затвярят всички врати и никой нищо не ти обяснява? Примерно аз днес ходих в социални грижи да ги питам какви документи им са нужни за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка и госпожата там реши че аз нямам право на такава помощ и знаете ли защо?защото мъжа ми получавал 350лв.на месец и аз съм получавала майчинство дохода ни бил много висок и направо ми каза да си тръгна? наистина чакам отговор на тоз въпрос според вас редно ли е туй нащо !!!!!!!!!!!!!
  2. sise,търси си правата. Това дето тази ти е говорила са пълни глупости.Първо, получаването на еднократната помощ за новородето няма нищо общо с доходите и към формуляра,който се попълва за нея не се изисква декларирането на такива. Това което правят е умишлено възпрепятстване на възможно повече хора за получаването на такива помощи ,детски и т.н.Горенаписаното ми е потвърждавано от хора в системата. Деклариране на доходи се изка при подаване на молба за детски,но не и за еднократната помощ! Не се отказвай да си търсиш правата!
  3. А в случай, че съм студентка и имам право на еднократна помощ и съм подала документи за нея, мога ли да получавам и месечната помощ, описана в статията? ПС: не работя, никога не съм работила и не съм била осигурявана, дохода на член от семейството ми е под 350лв. Благодаря ви предварително!

Добавете коментар