Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг

 • Неделя, 22 Февруари 2009 19:12Правно основание

Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Характеристика

Правото на добавка към пенсията на преживелия съпруг е израз на социалната закрила на държавата. Тази добавка се определя като процент от пенсията на починалия съпруг и се изплаща, за да се подпомогне останалия жив съпруг.

Добавка от починал съпруг (съпруга) се изплаща към вече отпусната пенсия, поради което лица, които не получават пенсия, нямат право на тази добавка. Не е от значение дали наследодателят е бил пенсионер преди смъртта си. В случай, че починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право.


Процедура:  

1. Компетентен орган

Компетентен във връзка с разглежданата услуга е ръководителят на пенсионното осигуряване на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ)

2. Ползващо се лице

Право да получи добавка към пенсията има пенсионирано лице, чийто съпруг (съпруга) е починал (починала).

3. Нормативно установени изисквания

Преживелият съпруг следва да отговаря на няколко условия, за да има право на добавка към пенсията:

- да получава лична или наследствена пенсия, независимо от вида й;
- да не е сключил нов брак след смъртта на съпруга (съпругата) си;
- да не получава наследствена пенсия от същия наследодател.

4. Необходими документи

Добавката към пенсията на преживелия съпруг се отпуска въз основа на заявление. То може да се подаде лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице. Заявлението се адресира до съответното ТП на НОИ. Към него се прилагат следните документи:

- удостоверение за наследници;
- удостоверение, доказващо че преживелият съпруг (съпруга) не е встъпил (встъпила) в граждански брак;
- документи за осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж за наследодател, който не е бил пенсионер.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Разглеждане на документите

Подаденото заявление, заедно с приложените към него документи, се разглеждат от длъжностното лице по пенсионно осигуряване към съответното ТП на НОИ по постоянното местожителство на заявителя и се преценяват с оглед тяхната редовност и законосъобразност.

5.2. Определяне размера на добавката, която се изплаща към пенсията на преживелия съпруг

Добавката към пенсията на преживял съпруг, регламентирана в текста на чл. 84. КСО, се определя според това дали починалият съпруг е бил пенсионер или не. Хипотезите са следните:

- пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга);

Забележка: При изчисляване на добавката не се вземат предвид изплащаните добавки към пенсията на починалия съпруг (съпруга).


- когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 КСО;
- добавката към пенсията на пенсионер, който има повече от един брак, прекратен поради смърт, се определя от пенсията или от сбора на пенсиите на последния починал съпруг (съпруга) с право на пенсия;
- ако починалият съпруг (съпруга) е получавал пенсия, която не може да преминава в наследствена, добавката по чл. 84 КСО се определя и изплаща в размер 20 на сто от социалната пенсия за старост;
- ако за отпускане на добавката по чл. 84 КСО не са представени документи за възнагражденията на починалия съпруг (съпруга), тя се изчислява в размер 20 на сто от минималния размер за съответния вид пенсия;

5.3. Издаване на разпореждане за отпускане на добавката

След като разгледа документите на заявителя и след като се увери, че той има право на добавка, длъжностното лице по пенсионно осигуряване издава разпореждане за отпускане на добавка към пенсията на преживелия съпруг.

5.4. Обжалване

За пенсионера се изготвя препис от пенсионното разпореждане за отпуснатата (отказаната) добавка от починал съпруг (съпруга). Пенсионното разпореждане може да се обжалва по административен ред на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО в тримесечен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.

Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С него ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.

Решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на АПК.

Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на ТП на НОИ, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

Административният съд разглежда делата, като постановените от него решения подлежат на касационно обжалване по реда на АПК.

Забележка: За заведените дела пенсионерите не внасят държавна такса.

5.5. Срок на изплащането на добавката

При встъпване в брак добавката по чл. 84 КСО се прекратява от датата, на която е сключен бракът. При отпадане основанието за прекратяване, изплащането на добавката към пенсията на преживелия съпруг може да се възстанови по писмено заявление на заинтересуваното лице по реда на чл. 97 КСО.

20 коментара

 1. Hahah, моя лаптоп се разби, когато бях търсят www.lawsbg.com последен път бях тук. А за последните 2 месеца съм гледам за този уеблог, толкова благодарна го намира отново! : D
 2. Точно там, където мога да намеря този конкретен платформа уеблог за www.lawsbg.com?
 3. Вашия блог пост на www.lawsbg.com предлага една и съща представи като автор друга статия , но аз много харесвам си далеч по-добре . Поздрави!
 4. добре си струва за четене . Открих www.lawsbg.com много информативни са изследване много напоследък върху практически въпроси като говорите за ... отношение
 5. Ти направи някои добри точки там . Направих търсене по темата и установих, повечето хора ще се съгласят с www.lawsbg.com С най-добри пожелания !
 6. Здравейте , наистина интересно , благодарение www.lawsbg.com ти пожелая късмет
 7. Страхотен пост. Наистина радва четене вашия блог постове.
 8. Впечатляващ акции , аз току-що е това на един колега, който е правил само малко за оценка на това . А той в действителност ми купи закуска, в резултат на открих за него .. усмихне. Така че нека да преформулира , че: Thnx за сделката с Да, обаче Thnkx за прекарване на време, за да обсъди този , аз се чувствам силно за него и обичам да учи допълнително по тази тема . Ако е постижима, тъй като се превърне в опит , ще имате ли нещо против актуализиране на вашия блог с повече данни ? Той е изключително полезен за мен . Огромен палеца нагоре за този уеблог представя ! Пожелавам ви късмет !
 9. Едно нещо, което искам да кажа е, че често , преди да закупят повече памет на компютърната система , да погледнете на машината , в рамките на който ще бъде инсталиран . Ако машината може да работи на Windows XP , например, действителната граница на паметта е 3.25GB . Прилагането на повече от това лесно ще представлява всякакви отпадъци . Уверете се , че майката на борда на един да се справят с действителното количество ъпгрейд , както и . Благодаря за вашия блог пост . Поздрави!
 10. Не съм проверила тук за известно време , тъй като си мислех, че ставаше скучно , но последните няколко длъжности са страхотно качество , така че предполагам, че ще добавите обратно към ежедневието ми bloglist . Вие заслужавате приятел :) отношение !
 11. Едно нещо е фактът , една от най-разпространените стимули за използване на кредитната ви карта е пари обратно или може би предоставяне отстъпка . Като цяло , вие ще имате достъп до гърба 1-5% при различни разходи . В зависимост от картата , може да накараме 1% върне отново на повечето разходи , а 5% за закупуване направено ще удобство магазини, бензиностанции , магазини , както и "държава- търговци " . Поздрави!
 12. Благодаря за Вашето представяне . Друг фактор е, че просто е фотограф включва не само проблеми при залавянето на всепризнатата снимки , но трудности в придобиването на най-доброто видео камера , подходящ за вашите изисквания и най-вече трудности в поддържането на стандарта на вашия фотоапарат . Това със сигурност е много реална и видима за любителите на фотографията , които са в заснемане на вълнуващи природата сцени - планини , гори , специално диви или моретата . Отивате на тези приключенски места определено изисква фотоапарат , които могат да се срещнат трудно естествената дива среда . Поздрави!
 13. Здравейте , наистина интересно , благодарение www.lawsbg.com отношение на
 14. Как мога да направя на живо стрийминг уебкаст на Blogger ? Пожелавам ви късмет !
 15. Искам да знам как да направя моя бърз браузър на натоварване рестартиране . Голямата част от времето , аз само се нуждаят от уеб браузър , но отнема възрасти, защото на други програми за натоварване .. . Надявам се да се намери начин да се зареди и да получите уеб браузър нагоре . Имам IE и FireFox и аз съм работещ под Windows XP Media Edition .. . Някакви предложения ? . Благодарение .. Пожелавам ви късмет !
 16. Как мога да избера колко мнения показан на моята заглавна страница блогър ? Поздрави!
 17. Имам блог в Blogspot , че аз се опитвам да персонализирате с моя собствен банер , но аз не мога да разбера къде да направите това : PA сайт , където бих могъл да направя банер ще бъде helpdul също . Ако някой има някакви посоки , те биха могли да дадат на мен да ми помогне с това , че ще бъде страхотно . Благодаря ви ! Поздрави!
 18. Здрасти , аз съм наистина се радвам, че открих тази информация . Днес блогъри публикува само за клюки и интернет , а всъщност това е досадно . Един добър уеб сайт с интересно съдържание , това е , което ми трябва. Благодаря ви за поддържане на този уеб сайт , аз ще го посещават . Правите ли бюлетини? Не мога да го намеря . най-добри пожелания
 19. По закон имате “100% money back” и без член 53.
 20. Според статистиката, бездомните кучета в София били намалели с 20%. А според моите наблюдения само в квартал Слатина е отбелязан рекорден прираст от 100%. Да ни е честито. Тук си имаме както изкукали женици които сипят помия в градинките, така и съвестни кучкари на които като им утеснее гарсониерката пускат песовете да се ширят по полянките, където по принцип би трябвало да играят нашите деца. А да отбележа че по принцип кученцата са кастрирани, но явно за прираста е виновен светия дух, нямам друго обяснение. Това е България - страна на абсурдите. Вместо да решаваме демогравския проблем и да създаваме условия за младите семейства нормално да отглеждат децата си, провеждаме експеримент за контрол над кучешката популация, есперимента се изразява в “кастриране” хехе, и бездействи не институциите. Уважаеми властимащи, редовно ходите в Европа и знаете как е там. Там по улиците ходят хора, в градинките играят деца. Ние сме превърнали гадинките в кучешки тоалетни, на първо място сме по кучешка тения в Европа и на второ по света. И да отбележа че основните потърпевши са децата. Не се учудвайте че нормалните хора с възможности напускат Българиа. Или може би това е вашата цел?

Добавете коментар