Пенсиониране на лицата, работещи при специален режим

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:11Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
Закон за изпълнение на наказанията (ЗИН)
Закон за пощенските услуги (ЗПУ)
Закон за съдебната власт (ЗСВ)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за придобиване право на пенсия от лица, работещи при специален режим. Тези лица са изчерпателно изброени в чл. 69 КСО. Субектите, за които се поражда право да получават пенсия при наличието на специални условия, са кадровите военнослужещи, държавните служители по ЗМВР, ЗИН, държавните служители по ЗПУ, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по ЗСВ, следователите и младши следователите, служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита".


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Органите, които са компетентни да се разпоредят за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТД на НОИ) посредством длъжностните лица, на които е възложено ръководството на пенсионното осигуряване.

2. Заявители

Право да получават пенсия по реда на настоящата услуга имат лицата, работещи при специален режим, изчерпателно изброени в чл. 69 КСО.

3. Нормативно установени изисквания

- държавните служители по ЗМВР, ЗИН, СПУ, ЗСВ следователите и младши следователите при уволнение придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;
- кадровите военнослужещи, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им;
- служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита, или ако са прослужили 15 години на длъжност "водолаз".

4. Необходими документи

- молба – заявление по образец, утвърден от управителя на НОИ;
- документи за осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж;
- документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на уволнението;
- заповед за прекратяване на правоотношението със съответното ведомство.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице по пенсионно осигуряване разглеждане подадените документи и преценява дали заявителят отговаря на необходимите условия за пенсиониране по реда на чл. 69 КСО. В резултата на това издава разпореждане за отпускане или отказ на пенсия.

6. Обжалване

Пенсионното разпореждане за отпускане или за отказ на исканата пенсия може да се обжалва по административен ред на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО в тримесечен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.

Ръководителят на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. Със своето решение той може да потвърди разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване или да го отмени и да реши жалбата по същество. Решението на директора се съобщава на заинтересованото лице в седемдневен срок.

Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва по съдебен ред по реда на АПК.

0 коментара

Добавете коментар