Отпускане на социална пенсия за старост

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:10Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Кодекс за социалното осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)


Характеристика

Социалната пенсия за старост е особен вид пенсия, която не е свързана с трудовата дейност. Право на такъв вид социално осигуряване имат лица, за които не възниква право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради факта, че нямат достатъчен трудов стаж. Този вид пенсия се изплаща не от осигурителните фондове, а чрез средства от държавния бюджет.

Социалната пенсия за старост представлява дългосрочно месечно плащане със социален, а не осигурителен характер. Правото на такъв вид пенсия възниква винаги за конкретно лице, което съответно придобива качеството "пенсионер", и се прекратява със смъртта на субекта. Социалната пенсия за старост е вид социално подпомагане, което се определя като пенсия, поради периодичността на изплащането и начина на обслужване - от администрацията на държавната пенсионна система.

Настоящата услуга има за цел да разгледа предпоставките за придобиване правото на социална пенсия, необходимите документи и реда, по който се отпуска.


Процедура
   

1. Компетентен орган

Компетентен във връзка с отпускането на социалната пенсия за старост е Националният осигурителен институт (НОИ).

Размерът на социалната пенсия за старост се определя според чл. 89, ал. 2 КСО, от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и НОИ.

Забележка: Размерът на социалната пенсия за старост се определя с постановление на Министерски съвет и той е основен размер при изчисляването на размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност и минималните размери на пенсиите за трудова дейност, както и на някои добавки, изплащани към пенсиите.

2. Заявители

Според разпоредбите на чл. 89 КСО право на социална пенсия за старост възниква за лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

3. Необходими документи

- заявление за отпускане на социална пенсия за старост по образец, утвърден от НОИ;
- декларация по образец за семейно и имотно състояние;
- декларация за годишния доход на членовете на семейството за 12 месеца преди искането за пенсия.

При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

4. Вътрешен ход на услугата

4.1. Подаване и разглеждане на заявлението

Заявлението, заедно с приложените към него документи, може да се подаде лично, чрез законен представител, чрез осигурителна каса или упълномощено лице до съответното териториално поделение на НОИ по постоянното местожителство на заявителя. Съответното длъжностно лице извършва проверка на редовността на документите и по първоначално постъпило заявление се съставя пенсионно досие с номер, който съвпада с единния граждански номер на заявителя.

4.2. Отпускане на социална пенсия за старост

Подадено от заинтересованото лице заявление се разглежда от съответното длъжностно лице по пенсионно осигуряване. То изготвя разпореждане, с което се отпуска (или отказва) пенсия. В разпореждането се постановява:

- размерът на пенсията;
- началната дата, от която следва да се изплаща.

Препис от разпореждането се изпращя на заявителя, а един екземпляр от него се прилага към пенсионното досие на лицето, което се съхранява в съответното териториално поделение на НОИ, чрез което се изплаща пенсията.

4.3. Обжалване на отказ за отпускане на социална пенсия

Разпореждането, с което се отказва отпускане на социална пенсия за старост може да се обжалва по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО. Жалбата се подава пред съответния ръководител на териториалното поделение на НОИ. Той се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. С него той може да потвърди разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване или да го отмени и да реши жалбата по същество. Решението на директора се съобщава на заинтересованото лице в седемдневен срок.

Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

Съдът разглежда делата по реда на АПК.

4.4. Срок на пенсията

Социалната пенсия за старост е пожизнена и правото се погасява с настъпване смъртта на ползващото лице.

    

0 коментара

Добавете коментар