Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работещи при условия на 1 и 2 категория труд

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:09Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)


Характеристика

В заключителни разпоредби на КСО е предвиден преходен период - до 31 декември 2009 г., в който за някои категории лица се запазват по-благоприятни условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст (лица, на които пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска при по-ниска възраст). Това са лицата, работили при особено тежки условия - в добива на радиоактивни, силикозоопасни и манганоопасни вещества, както и лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, определени в НКТП.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, по който се отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работещи при условията на първа и втора категория труд.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Органите, които определят и отпускат пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, са длъжностните лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделениe на Националния осигурителен институт (ТД на НОИ).

2. Заявители

Заявители са лицата, работили при условията на първа и втора категория труд.

3. Нормативно установени изисквания

За да придобият право на пенсия по реда на § 4, ал. 1 ПЗР КСО, лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат навършена възраст: 52 години за мъжете и 47 години за жените за пенсия, която ще се отпуска на лица, упражнявали труд при условията на първа категория труд, а за лица, упражнявали труд при условията на втора категория труд, навършената възраст трябва да е 57 години за мъжете и 52 години за жените;
- да имат минимален осигурителен стаж, като за лицата, работили при условията на първа категория, се изискват поне 10 години осигурителен стаж, съответно - при втора категория труд се изискват поне 15 години осигурителен стаж;
- да имат минималния за съответната година сбор от възраст и осигурителен стаж.
Посочените три условия трябва да са изпълнени кумулативно, т. е. когато не е изпълнено дори едно от тях, за лицето не се поражда право на пенсия.

4. Необходими документи

Необходимите документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работещи при условията на първа и втора категория труд, са следните:

- молба-заявление отправена до компетентното ТД на НОИ;
- документи, удостоверяващи осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за осигурителен стаж;
- документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането (датата на прекратяване на трудовото правоотношение);
- заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице по пенсионно осигуряване от съответното ТД на НОИ разглежда заявлението и приложените към него документи и преценява дали съответното лице има право да получава пенсия. След като определи началната дата и размера на пенсията, то издава разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, работило при условията на първа и втора категория труд.

6. Обжалване на разпореждането за отпускане или отказ за отпускане на пенсия

Пенсионното разпореждане може да се обжалва по административен ред на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО в тримесечен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ. Ръководителят на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. Със своето решение той може да потвърди разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване или да го отмени и да реши жалбата по същество. Решението на директора се съобщава на заинтересованото лице в седемдневен срок.

Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва по съдебен ред в 14-дневен срок от получаването му по реда на АПК.

7. Такси

За делата, заведени по реда на КСО, осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса.

0 коментара

Добавете коментар