Отпускане на месечна целева помощ за плащане на наем на общински жилища

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:08
ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Правно основание


Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)


Характеристика

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, могат да кандидатстват за такава и да я получат.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища имат следните лица:

- сираци до 25-годишна възраст, завършили социални учебно-професионални заведения (съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 4 от 16 март 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги, социалните учебно-професионални заведения осигуряват професионална квалификация и преквалификация на лица от 14 до 35-годишна възраст, които са: с определена група инвалидност; с лека умствена изостаналост; със сетивни увреждания);
- самотни стари хора над 70-годишна възраст;
- самотни родители (самотен родител е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда само деца до 18-годишна възраст - § 1, т. 3 ППЗСП).

3. Нормативноустановени изисквания

Изброените категории лица имат право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище, ако настанителната заповед е на тяхно име и доходът им е до 150 на сто от диференцирания минимален доход. Основа за определяне на ДМД е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто размер се определя от Министерския съвет съобразно основните жизнени потребности на едно лице и финансовите възможности на бюджета. Диференцираният минимален доход се определя в чл. 9, ал. 3 ППЗСП.

4. Необходими документи

Помощта се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, към която се прилагат:

а) документи за доходите от:

- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- стипендии;

б) медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;

в) настанителна заповед – за справка.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Молба-декларацията се подава от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. В 20-дневен срок от получаване на молба-декларацията, социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по образец. При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.

Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада социалният работник прави предложение за отказване или отпускане на помощта, като във втория случай определя нейния вид и размер. В 7-дневен срок от представянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице се произнася със заповед за отпускане или за отказ на социална помощ. Отказът за отпускане на социална помощ задължително се мотивира.

Заповедта за отпускане или за отказ на социална помощ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от нейното издаване.

Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

0 коментара

Добавете коментар