Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на закона за интеграция на хората с увреждания

  • Неделя, 22 Февруари 2009 19:06


Правно основание

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)

Характеристика

Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. Настоящото изложение разглежда реда и условията за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги. Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за транспортни услуги.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде лице с трайни увреждания.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба-декларация за отпускане на добавката (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. Към молба-декларацията се прилагат копия от:

- социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
- експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход. В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. Месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията. Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

1 коментара

  1. Най-дълго лекуваният за психо-болест в България - 31 години. Най-ниската сума за социална помощ в света.

Добавете коментар